«

»

мар 20

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.2.1.У /2020 – Одржавање уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број:404-61-11/2020
Датум:20.03.2020.године.
 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-61-10/2020 од 19.03.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности услуга

 број ЈН 1.2.1.У /2020

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности услуга,  број ЈН 1.2.1.У/2020-Одржавање уличне расвете, 

   додељује се понуђачу

S.T.Z.R.“Munja  plus “,

Ул. Крушевачка, бр. 47, 37230 Александровац,  

 

    број понуде  01/2020 од 11.03.2020.године,  број понуде  код  наручиоца  404-61-7/2020  од

    12.03.2020.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 19.02.2020. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности  радова,  број 404-61-1/2020.

            Позив за подношење  понуда, број 404-61-4/2020 од  26.02.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 26.02.2020.године и на званичном сајту општине Александровац.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-61-9/2020 од  12.03.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда,  број 404-61-10/2020 од  19.03.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге-Одржавање уличне расвете.

   -Позив за подношење понуда  број  404-61-4/2020 од 26.02.2020.године објављен је на Порталу  Управе

     за јавне набавке дана 26.02.2020.године  и на званичном сајту општине Александровац, дана

     26.02.2020.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 12.03.2020.године са почетком у 11.00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-61-2/2020  од  19.02.2020.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………………1.250.000,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Назив понуђача
404-61-6/2020  од 

12.03.2020.године

“ER Elektrotehna 92“

Ул. Цара Лазара, бр. 157, 37000 Крушевац

404-61-7/2020 од

12.03.2020.године

S.T.Z.R.“Munja  plus “,

Ул. Крушевачка, бр. 47, 37230 Александровац

      Неблаговремених понуда није било. 

                                                  

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  2(две) благовремене  понуде: 

         Понуђена цена је:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-61-6/2020 од 12.03.2020.год.

број Понуђача:

028  од 10.03.2020.год.

“ER Elektrotehna 92“

Ул. Цара Лазара, бр. 157,

37000 Крушевац

800.000,00
2. број  Наручиоца:

404-61-7/2020 од 12.03.2020.год.

број понуде:

01/2020 од 11.03.2020.год.

S.T.Z.R.“Munja  plus “,

Ул. Крушевачка, бр. 47,

37230 Александровац

464.000,00

 4.2.Прегледом достављених понуда и пратеће документације о испуњености обавезних и додатних услова Комисија констатује да је:

 4.2.1)Понуђач  “ER Elektrotehna 92“, ул. Цара Лазара, бр. 157, 37000 Крушевац,  доставио је доказе да испуњава обавезне услове и то:

-Изјаву понуђача-попуњену, оверену и потписану,

-Решење  АПР-а да је у Регистру понуђача  и

-Извод о регистрованим подацима привредног субјекта из АПР-а.

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за кадровски капацитет:

-Изјаву о кључном  техничком особљу које ће бити ангажовано  и одговорно за извршење уговора (-Образац број 13), попуњену, оверену и потписану;

-за технички капацитет:

-Фотокопија  пописне листе на којој  је видно означена техничка опрема, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, састављена на дан 31.12.2019.године.

-Фотокопију полисе обавезног осигурања возила  и читач саобраћајне дозволе и Потврду Министарства унутрашњих послова број 352188 од 18 01.2019.године.

            -Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

-Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  Понуђача

“ER Elektrotehna 92“, ул. Цара Лазара, бр. 157, 37000 Крушевац  у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

4.2.2)Понуђач S.T.Z.R.“Munja  plus “, ул. Крушевачка, бр. 47, 37230 Александровац,  доставио је доказе да испуњава обавезне услове и то:

-Изјаву понуђача-попуњену, оверену и потписану.

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за кадровски капацитет:

-Изјаву о кључном  техничком особљу које ће бити ангажовано  и одговорно за извршење уговора (-Образац број 13), попуњену, оверену и потписану;

-за технички капацитет:

-Фотокопија  књиговодствене картице основног средства, фотокопија уговора о закупу опреме-возила са хидрауличном платформом (корпа),

-Фотокопију полисе обавезног осигурања возила, Потврду Миниастарства унутрашњих послова о регистрацији возила  од 26.02.2020.године. 

            -Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

 

-Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  Понуђача

S.T.Z.R.“Munja  plus “, ул. Крушевачка, бр. 47, 37230 Александровац у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није утврдила рачунске грешке.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   без ПДВ-а

                                                      из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                             

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

 

6)Рангирање понуда

 

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2(две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

 Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. S.T.Z.R.“Munja  plus “,

Ул. Крушевачка, бр. 47, 37230 Александровац

464.000,00 100 х 464.000,00/464.000,00=100
2. “ER Elektrotehna 92“

Ул. Цара Лазара, бр. 157, 37000 Крушевац

800.000,00 100 х464.000,00/800.000,00=58

 

Комисија  констатује да је понуда,  број  01/2020 од 11.03.2020.године (број Наручиоца:

404-61-7/2020 од 12.03.2020. године), Понуђача  S.T.Z.R.“Munja  plus “, ул. Крушевачка, бр. 47, 37230 Александровац,   најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

 

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Одржавање уличне расвете,  број ЈН 1.2.1.У/2020  са Понуђачем:

 

       – S.T.Z.R.“Munja  plus “, ул. Крушевачка, бр. 47, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………....…...464.000,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………….92.800,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………..……556.800,00 динара.

 

Начин плаћања: Наручилац ће плаћање извршених услуга извршити најкасније у року од 45 дана од дана достављања рачуна-фактуре Наручиоцу од стране Извршиоца услуге, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“, бр.119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019).

-Рок извршења услуга је од дана закључења уговора односно увођења Извршиоца услуге у посао до краја 2020.године по потреби и позиву Наручиоца. Рок отклањања неправилности на инсталацијама јавног осветљења је најдуже 24 часа од момента пријаве квара од стране Наручиоца, осим за неисправност за чије су отклањање задужена друга лица или организације.  

Рок важења понуде износи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности услуга  и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број ЈН 1.2.1.У/2020-Одржавање уличне расвете, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 01/2020  од  11.03.2020.године (број Наручиоца  404-61-7/2020 од  12.03.2020.године), додељује Понуђачу:  

 

S.T.Z.R.“Munja  plus “, ул. Крушевачка, бр. 47, 37230 Александровац.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                                                                                                         Начелник  Општинске управе,                                                           

                                                                                                                             Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email