«

»

јул 17

Oбавештење

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа Александровац
Одељење за локални економски развој
и пољопривреду
Број:501-39-1/2023-06
17.07.2023 године
Александровац
Општинска управа општине Александровац
Одељење за локални економски развој и пољопривреду

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            Заинтересоване  органе и организације и заинтересовану јавност, да је Општинска управа општине Александровац донела решење о давању САГЛАСНОСТИ на Студију  о процени утицаја на животну средину Пројекта радио базне станице мобилне телефоније“ Ржаница“, система LTE800/GSM900/UMTS900, на К.П. бр. 445/2  К.О. Александровац, општина Александровац, носиоц Пројекта “ЦЕТИН“ ДОО Омладинских Бригада 90, 11070 Нови Београд, на основу Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС бр. 135/04 и 36/09).

  Образложење

 

            На основу Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе о утвђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“, бр.114/2008),  (ЛИСТА 2 Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, под бројем 12. инфраструктурни пројекти, тачка 13) телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) предвиђено је да се за пројекте ефективне израчене снаге више од 250W може захтевати процена утицаја на животну средину), а како је Пројектом,  Радио-базне станице мобилне телефоније „ Ржаница“, LTE800/GSM900/UMTS900, за мобилну телефонију на К.П. бр. 445/2  К.О. Александровац, општина  Александровац, предвиђена ефективна израчена снага од 7197 W,  што је знатно више од прописане ефективне израчене снаге (Листе 2 Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину), Општинска управа општине Александровац донела је решење о потреби израде Студије  о процени утицаја на животну средину  горе наведеног пројекта и одредила обим и садржај Студије.

Након подношења захтева носиоца пројекта“ЦЕТИН“ ДОО Омладинских Бригада 90, 11070 Нови Београд, за давање сагласности на Студију горе наведеног пројекта и спроведене процедуре, а на основу Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС бр. 135/04 и 36/09), одлучено је као у диспозитиву овог обавештења .

 

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу изјавити жалбу против одлуке Општинске управе општине Александровац у року од 15 дана.

Жалба се изјављује надлежном другостепеном органу у складу са законом којим се уређује заштита животне средине.

 

                  Општинска управа

                                                                                 Одељење за локални економски развој

Print Friendly, PDF & Email