«

»

дец 03

ОБАВЕШТЕЊЕ

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 208-617/2021-01
Датум:01.12.2021. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије (“Сл.гласник РС“ бр. 115/2021) који ће се одржати 16.јануара 2022. године, а сходно члану 3. Закона о референдуму и народној иницијативи (“Сл.гласник РС“ бр. 111/2021), чл.14. став 1. и  чл.15. и 21. Закона о Јединственом бирачком списку (“Сл. гласник РС“ бр. 104/09 и 99/11), тачка 9. и 10. Упутства за спровођење Закона  о јединственом бирачком списку (“Сл.гласник РС“ бр. 15/2012 и 88/2018), Општинска управа Александровац даје 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ИЗЛАГАЊУ  НА  УВИД   ДЕЛА

 ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА КОЈИ СЕ ВОДИ  ЗА  ПОДРУЧЈЕ  ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

            Обавештавају се грађани општине Александровац који имају пријављено пребивалиште на територијји општине Александровац и интерно расељена лица  са Косова која су пријавила боравиште на територији општине Александровац, да могу вршити увид, поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у Јединственом бирачком списку -делу бирачког списка који се води за подручје општине Александровац.

            Грађани могу, најкасније до 5 (пет) дана пре закључења бирачког списка, односно до 25.децембра 2021. године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања). По овом захтеву решење доноси  општинска односно градска  управа  на чијој  територији бирач има боравиште у земљи (изабрано место гласања).

            Бирачи који имају боравиште у иностранству могу поднети захтев да се у бирачки списак упише  податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству, а захтев се подноси преко дипломатско-конзуларног представништва РС у иностранству најкасније 5 (пет) дана пре закључења  бирачког списка,  односно до 25.децембра 2021. године. По овом захтеву решење доноси  општинска односно градска управа по месту пребивалишта гласача у земљи.

            Након доношења Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије у бирачки списак право уписа имају и  малолетна лица која  гласачко право стичу на дан одржавања избора, 16.јануара 2022. године.   

            Увид у Јединствени бирачки списак-део бирачког списка који се води за подручје  општине Александровац може се извршити непосредно у згради Општинске управе општине Александровац, ул.Јаше Петровића бр.26 , канцеларија бр.14, сваког радног дана од 07:00-20:00, часова.

            У поступку вршења увида у бирачки списак  може се извршити и електронским путем  на званичном интернет страници  Министарства државне управе и локалне самоуправе  (https://upit.birackispisak.gov.rs/) или на сајту Републичке изборне комисије.

            Свака промена у бирачком списку заснива се на доношењу одговарајућег решења. Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа општине Александровац до 31.12.2021. године, када се бирачки списак закључује.

            Од 01. до 12.јануара 2022. године, решења на којима се заснива  упис  у бирачки списак односно промене у бирачком списку,  врши Министарство државне управе и локалне самоуправе, а захтеви за вршење ових промена подносе се Министарству  или Општинској управи општине Александровац.

 

                                                                                                       Н а ч е л н и к

                                                                                Општинске управе Александровац

                                                                                    Милан Минић, дипл.правник

                    

Print Friendly, PDF & Email