«

»

дец 03

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 23У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-731-8/2021
Датум:03.12.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 23У/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Геодетске услуге

Ознака и назив из Општег речника набавке:71250000-архитектонске,техничке и геодетске услуге

Процењена вредност:125.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:124.900,00 динара без ПДВ-а,односно 149.880,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 23.11.2021.године на три mail адресе привредних субјеката и то:

-geozupa@gmail.com

-“geompremer@gmail.com“,

-“urbanproks@gmail.com“.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 2 понудe.

Подаци о подносиоцима понуда:

-Биро за геодетске  послове„Гео Премер“Младен Бабовић,ул.29.новембра бр.20,Александровац,

-Биро за геодетске и пословно-техничке услуге„Гео -Жупа“Момчило Ђорђевић,пр,ул.29.новембра бр.21,Александровац.

Основни подаци о вршиоцу услуге: Биро за геодетске послове„Гео Премер“Младен Бабовић,ул.29.новембра бр.20,Александровац,

ПИБ:107058439,МБ:62469099,за понуду број 23У/2021 од 01.12.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-731-2/2021 дана 01.12.2021.године.

Print Friendly, PDF & Email