«

»

дец 06

Oбавештење о закљзченом уговору број 1Р/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-732-7/2021
Датум:06.12.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 1Р/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Радови

Опис предмета набавке: Рушење,поправка и одржавање крова над делом објекта Општинске управе Александровац.

Ознака и назив из Општег речника набавке:4526190-3-радови на поправци и одржавању крова

 

Процењена вредност:1.250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:1.199.628,80 динара без ПДВ-а,односно 1.199.628,80 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 24.11.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Ив сума“,ул.Школска бр.84,Александровац;

-„Грађинг“доо,ул.29.новембра бр.74/6;Александровац;

-“Бетонстил Раца“Крушевица бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцу понуде:

-„Ив сума“,Иван Дуњић,ул.Школска бр.84,Александровац;

Основни подаци о извођачу радова:„Ив сума“,Иван Дуњић пр ул.Школска бр.84,Александровац,

ПИБ:110194910,МБ:64719238,за понуду број 1Р/2021 од 03.12.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-732-2/2021 дана 03.12.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email