«

»

окт 04

Обавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за пољопривреду и рурални развој
Број: 501-80/2018-06
Датум: 04.10.2018.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

                      Општинска управа Општине Алекандровац, Одељење за пољопривреду и рурални развој

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 Заинтересоване органе и организације и заинтересовану  јавност да је Општинској управи општине Александровац, поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта за изградњу објекта за рециклажу, носиоца пројекта  ЈКСП “Александровац“, 10. Август 46, 37 230 Александровац.

 

             Заинтересовани органи и организације и заинтересована   јавност могу погледати сву поднету документацију у Општинској управи општине Александровац,  Јаше Петровића 26, и поднети приговор у року од 10 дана од дана објављивања обавештења, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.

 

Поступак води

Саветник за заштиту животне средине и туризам                                                                                                                             Општинска управа

        Радица Џамић Старинац,дипл.инж                                                                                                                                        Општине Александровац

Print Friendly, PDF & Email