«

»

окт 09

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.26.Р/2018 – Санација градских улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-21812/2018
Датум:09.10.2018.године.
 

 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015

и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-218-11/2018 од 05.10.2018.године,  Начелник Општинске  управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.26.Р/2018

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.26.Р/2018-Санација градских улица (Кожетин код сточне пијаце,Ратарска код Ацка и Ратарска код влачаре,додељује се

 

     Групи понуђа: С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић пр, Александровац, Крушевица, бб,  37230 Александровац   и   PTGP  “SABA BELČA“ D.O.O.  PREŠEVO Салвадора Аљендеа, бр. 22,   17523 Прешево,

  број понуде 253-10 од  02.10.2018. године,  број понуде  код  наручиоца  404-218-6/2018 од 04.10.2018.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

      Наручилац је дана 31.08.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-218-1/2018.

      Позив за подношење  понуда  број 404-218-4/2018 од 04.09.2018.године  објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 04.09.2018.године.

      Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-218-10/2018 од 04.10.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-218-11/2018 од 05.10.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови- Санација градских улица (Кожетин код сточне пијаце,Ратарска код Ацка и Ратарска код влачаре),

   -Позив за подношење понуда  број 404-218-4/2018 од 04.09.2018.године објављен је на Порталу

     Управе за јавне набавке дана 04.09.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26

    у Александровцу дана 04.10.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-218-2/2018 од  31.08.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………3.750.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

  -404-218-6/2018  од  04.10.2018.године          – Група понуђача:

  С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић пр,

  Александровац, Крушевица, бб, 37230 Александровац и

  PTGP  “SABA BELČA“ D.O.O.  PREŠEVO, Салвадора

  Аљендеа, бр. 22, 17523 Прешево,

-404-218-7/2018  од  04.10.2018.године,          – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                                          ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац,

-404-218-8/2018  од  04.10.2018.године,          – “Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац.

   Неблаговремених понуда није било.                                                         

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  3 (три) благовремене  понуде:           

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-218-6/2018

од 04.10.2018.год.

број Понуђача:253-10 од 02.10.2018. год

-Група понуђача:

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован     Мијатовић пр, Александровац, Крушевица, бб, 37230 Александровац и

PTGP  “SABA BELČA“ D.O.O.  PREŠEVO, Салвадора  Аљендеа,

бр. 22, 17523 Прешево

2.867.137,00
2. број  Наручиоца:

404-218-7/2018

 од 04.10.2018.год.

број Понуђача:354/18 од 03.10.2018.год

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

  ул. 29.новембар, бб,

37230 Александровац

2.923.510,00
3. број  Наручиоца:

404-218-8/2018

 од 04.10.2018.год.

број Понуђача:79 од 04.10.2018.год

“Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац 3.161.008,00

 

  4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

       Достављене понуде број 404-218-6/2018 од 04.10.2018.године (бр Понуђача 253-10 од 04.10.2018.год)

       Групе понуђача: С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић пр, Александровац, Крушевица, бб,

       37230 Александровац и PTGP  “SABA BELČA“ D.O.O.  PREŠEVO, Салвадора Аљендеа, бр. 22,

       17523 Прешево, број:404-218-7/2018 од 04.10.2018.год.(заводни број Понуђача 354/18 од

       03.10.2018. год), Понуђача Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29.новембар, бб, 37230

       Александровац и 404-2018-8/2018 од 04.10.2018.год. (заводни број Понуђача 79 од 04.10.2018.год)                                           

       Понуђача“Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац не садрже ни један од 5 наведених    

       разлога  по основу члана 106. Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012,

       14/2015 и 68/2015) за одбијање  достављених  понуда.

  4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

   Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова  без ПДВ-а

  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                                     Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене  3 (три) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

  

Ранг листа:

 

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. -Група понуђача:

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован  Мијатовић пр, Александровац, Крушевица, бб, 37230 Александровац и

PTGP  “SABA BELČA“ D.O.O.  PREŠEVO, Салвадора  Аљендеа,

бр. 22, 17523 Прешево

2.867.137,00 100х2.867.137,00/2.867.137,00=100
2. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб,

     37230 Александровац

 

2.923.510,00 100х2.867.137,00/2.923.510,00=98,07
3. “Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб,

      37230 Александровац                                             

 

3.161.008,00 100х2.867.137,00/3.161.008,00=90,70

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-218-6/2018 од 04.102018. године,групе понуђача

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић пр, Александровац, Крушевица, бб,  37230 Александровац и PTGP  “SABA BELČA“ D.O.O.  PREŠEVO, Салвадора Аљендеа, бр. 22,

17523 Прешево, број Понуђача 253-10  од 02.10.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Санација градских улица (Кожетин код сточне пијаце,Ратарска код Ацка и Ратарска код влачаре),  број ЈН 1.3.26.Р/2018  са Групом понуђача:

 

       –, С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић пр, Александровац, Крушевица, бб,  37230  

          Александровац и PTGP  “SABA BELČA“ D.O.O.  PREŠEVO, Салвадора Аљендеа, бр. 22,

          17523 Прешево,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......2.867.137,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………… 573.427,40динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..….3.440.564,00 динара.

 

      -Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима

.

     -Рок извођења радова је: 45 и словима (четрдесетпет) календарских  дана  рачунајући од дана

        увођења у посао (максимално може бити 45 (четрдесетпет) календарских дана).

 

     -Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда

.     -Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је:2 године (минимум 2 године) од дана завршетка

      свих радова и предаје окончане ситуације.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.26.Р/2018- Санација градских улица (Кожетин код сточне пијаце,Ратарска код Ацка и Ратарска код влачаре),

  којом се уговор о јавној набавци за понуду број 253-10 од 02.10.2018.год. (број Наручиоца 404-218-6/2018 од 04.10.2018.године), додељује:

 

    Групи понуђача:

       –, С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић пр, Александровац, Крушевица, бб,  37230  

          Александровац и PTGP  “SABA BELČA“ D.O.O.  PREŠEVO, Салвадора Аљендеа, бр. 22,

          17523 Прешево,

 

 

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                                   

 Начелник  Општинске управе,

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email