«

»

окт 02

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.2.Р/2018 – Уређивање грађевинског земљишта-игралиште НИВЕА

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-243-11/2018
Датум:02.10.2018.године.

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015

и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-243-10/2018 од 02.10.2018.године,  Начелник Општинске  управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности радова

 број ЈН 1.3.2.Р/2018

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.2.Р/2018-Уређивање грађевинског земљишта-игралиште НИВЕА додељује се понуђачу

С.З.Р.“БЕТОН СТИЛ“ РАЦА  РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР

Александровац,Крушевица бб 37 230 Александровац

  број понуде 249-9 од  28.09.2018. године,  број понуде  код  наручиоца  404-243-8/2018 од 01.10.2018.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

      Наручилац је дана 13.09.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова број 404-243-1/2018.

      Позив за подношење  понуда  број 404-243-4/2018 од 21.09.2018.године  објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 21.09.2018.године.

      Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-243-9/2018 од 01.10.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-243-10/2018 од 02.10.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови- Уређивање грађевинског земљишта – игралиште НИВЕА

   -Позив за подношење понуда број 404-243-4/2018 од 21.09.2018.године објављен је на Порталу      Управе за јавне набавке дана 21.09.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26

    у Александровцу дана 01.10.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-243-2/2018 од  13.09.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………….1.666.667,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

 

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

  -404-243-6/2018  од  01.10.2018.године,      – “Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац

  -404-243-7/2018  од  01.10.2018.године,        – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                                          ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац,

  -404-243-8/2018  од  01.10.2018.године,        -С.З.Р.“БЕТОН СТИЛ“РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР

                                                                               АЛЕКСАНДРОВАЦ,Крушевица бб 37 230 Александровац           

   Неблаговремених понуда није било.                                                            

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  3 (три) благовремене  понуде:

 

          

         Понуђене цене су:

 

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-243-6/2018

од 01.10.2018.год.

број Понуђача:78 од 01.10.2018. год

“Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб,

37230 Александровац

 

 

1.637.100,00

2. број  Наручиоца:

404-243-7/2018

 од 01.10.2018.год.

број Понуђача:341/18 од 28.09.2018.год

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

  ул. 29.новембар, бб,

37230 Александровац

 

1.642400,00

3. број  Наручиоца:

404-243-8/2018

 од 01.10.2018.год.

број Понуђача:249-9 од 28.09.2018.год

С.З.Р.“БЕТОН СТИЛ“РАЦА   РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР

АЛЕКСАНДРОВАЦ,Крушевица бб 37 230 Александровац                                                                                    

 

 

1.237.515,00

 4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

 

      Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

 

  4.3.Достављене понуде број:404-243-6/2018 од 01.10.2018.год.(заводнибр.Понуђача78од 01.10.2018.год.),    

         “Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац; 404-243-7/2018 од 01.10.2018.год.(заводни  

         број Понуђача341/18од 28.09.2018.године), Понуђача Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

         ул.   29.новембар, бб, 37230Александровац и 404-243-8/2018 од 01.10.2018.год.(заводни  

         број Понуђача249-9од 28.09.2018.године), Понуђача, С.З.Р.“БЕТОН СТИЛ“РАЦА РАДОВАН       МИЈАТОВИЋ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ,Крушевица бб 37 230 Александровац ,не садрже ни један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање  достављених понуда.

 

   4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

   Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова  без ПДВ-а

  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                            Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                                     Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене  3 (три)благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

 

   Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. С.З.Р.“БЕТОН СТИЛ“РАЦА   РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР

Александровац,Крушевица бб 37 230 Александровац                                                                                   

1.237.515,00 100х1.237.515,00/1.237.515,00=100
2. “Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб, 37230 Александровац

1.637.100,00 100х1.237.515,00 /1.637.100,00=75,59
3. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

1.642.400,00 100х1.237.515,00/1.642.400,00=75,35

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-243-8/2018 од 01.10.2018. године, понуђача

С.З.Р.“БЕТОН СТИЛ“РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ,Крушевица бб 37 230 Александровац , број Понуђача 249-9  од 28.09.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Уређивање грађевинског земљишта – игралиште НИВЕА брЈН 1.3.2.Р/2018  са:

 

       – С.З.Р.“БЕТОН СТИЛ“РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР Александровац,Крушевица бб

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......1.237.515,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………… 247.503,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..1.485.018,00 динара.

 

      -Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

     -Рок извођења радова је: 20 и словима (двадесет) календарских  дана  рачунајући од дана

         увођења у посао (максимално може бити 20 (двадесет) календарских дана).

     -Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

     -Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је:2 године (минимум 2 године) од дана завршетка

      свих радова и предаје окончане ситуације.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности радова, број ЈН 1.3.2.Р/2018-, Уређивање грађевинског земљишта – игралиште НИВЕА којом се уговор о јавној набавци за понуду број 249-9 од 28.09.2018.год. (број Наручиоца 404-243-8/2018 од 28.09.2018.године), додељује Понуђачу:

 

      С.З.Р.“БЕТОН СТИЛ“РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР Александровац,Крушевица бб

  

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од дана доношења,                                                                                     

2.Начелнику Општинске управе,                                                                                          

3.Архиви

                                                                       

 Начелник  Општинске управе,                                                          

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email