«

»

јул 09

Наредба – Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
XI број: 820- 3/2020
Датум: 08.07.2020.године
Aлександровац

 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 10. члана 41. члана 42. члана,  43. и 44.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама(„Службени гласник РС“ бр.87/2018),  члана 17. став 1. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (,,Сл. гласник РС“, број 27/20), и члана 44. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС“, број129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 др.закон 47/18, члана 19. став 1.Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације општине Александровац, број 06- 113/2019, и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Општине Александровaц, XI број 820- 3/2020 од 07.07.2020.године,  Oпштински штаб за ванредне ситуације општине Александровац, на XI ванредној седници, одржаној 07. 07. 2020.године, донео је

 

Н А Р Е Д Б У

 

I

 У циљу смањења ризика од ширења заразне болести COVID -19 на територији општине Александровц, а због погоршане епидемиолошке ситуације  у окружењу, која може угрозити здравље становништва општине Александровац, утврђују се следеће мере:

-Забрањује се организовање породичних свечаности у отвореном и затвореном простору (свадбе, банкети, бабине, рођендани, крштења и друге прославе;

-Утврђује се ограничење радног времена угоститељским објектима (ресторанима, кафићима, баровима, и осталима) од 07:00 до 20:00 часова;

– Контролу спровођења мера за  угоститељске објекате вршиће Одељење за инспекцијске послове Општинске управе Александровац;

 

 II

Oва наредба ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се до отклањања ризика од ширења заразне болести COVID -19 на територији општине Александровац.

 

III

Наредбу објавити на огласној табли општине Александровац, званичној интернет страници општине Алекандровац и у свим локалним медијима.

 

 

                                                                                                                        КОМАНДАНТ ШТАБА

                                                                                                                  ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

                                                                                                                    Др Мирко Михајловић, спец.мед.

 

НАРЕДБА

Print Friendly, PDF & Email