«

»

јул 08

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.8.У/2020 – Израда пројектне документације за Болничку улицу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-13415/2020
Датум:08.07.2020.године

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-134-14/2020 од 06.07.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности услуга

 број ЈН 1.2.8.У/2020

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности услуга,  број ЈН 1.2.8.У/2020-Израда пројектне

    документације за Болничку улицу,   додељује се понуђачу:

 

“DOМUS  INŽENJERING“ D.O.O. JAGODINA, Светозара Марковића, 21, 35000 Јагодина,

 

    број понуде  43/2020  од 25.06.2020. год,  број понуде  код  наручиоца  404-134-12/2020  од

   26.06.2020.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке. 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац  је дана 14.05.2020. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности  услуга,  број 404-134-1/2020.

            Позив за подношење  понуда, број 404-134-4/2020 од  29.05.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 29.05.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 03.06.2020. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-134-13/2020 од  29.06.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-134-14/2020 од  06.07.2020.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:        

1)Предмет јавне набавке су услуге-Израда пројектне документације за Болничку улицу.

   -Позив за подношење понуда  број  404-134-4/2020 од 29.05.2020.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 29.05.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 03.06.2020.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 29.06.2020.године са почетком у 13.00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-134-2/2020  од  14.05.2020.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………208.333,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима:

 

Број под којим је понуда заведена Назив понуђача
Број Наручиоца:

404-134-12/2020  од  26.06.2020.год.

Број Понуђача:

43/2020 од 25.06.2020.год.

“DOМUS INŽENJERING“ D.O.O. JAGODINA,

Светозара Марковића, 21, 35000 Јагодина

 

  Неблаговремених понуда није било.

                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

 

   4.1. Наручиоцу је  достављена  1(једна) благовремена  понуда: 

 

         Понуђена цена је:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-134-12/2020 од 26.06.2020.год.

број Понуђача:

43/2020  од 25.06.2020.год.

“DOМUS INŽENJERING“ D.O.O. JAGODINA,

Светозара Марковића, 21, 35000 Јагодина

 

200.000,00

 4.2.Прегледом достављене понуде и пратеће документације о испуњености обавезних и додатних услова Комисија констатује да је:

 

 4.2.1)Понуђач “DOМUS INŽENJERING“ D.O.O. JAGODINA, Светозара Марковића, 21, 35000 Јагодина,  доставио је доказе да испуњава основне услове и то:

-Изјаву на меморандуму у којој је јасно навео да се налази у регистру Понуђача са интернет адресом где Наручилац може да провери податке;

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре;

-Извод о регистрованим подацима из Регистра Понуђача.

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за кадровски капацитет:

  -Понуђач је доставио фотокопије личних лиценци и то: 310, 314, 350 и 370, заједно са доказима о радном статусу (уговори о делу).

-за пословни капацитет:

  -Списак најважнијих закључених и реализованих уговора о вршењу услуга израде пројеката (реконструкције или изградње ) путева у претходних пет година (период од 5 година до објављивања позива за подношење понуда  на Порталу јавних набавки) –референц листа (Образац број 8) и

  -Потврду референтног  наручиоца о извршеним услугама (Образац број 9) и

  -Фотокопију закљученог уговора наведеног у референц листи.   

-Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

-Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  Понуђача  “DOМUS INŽENJERING“ D.O.O. JAGODINA, Светозара Марковића, 21, 35000 Јагодина  у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

 

4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није утврдила рачунске грешке.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   без ПДВ-а

                                                      из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                             

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1(једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:  

Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “DOМUS INŽENJERING“ D.O.O. JAGODINA,

Светозара Марковића, 21, 35000 Јагодина

 

200.000,00 100 х 200.000,00/200.000,00=100

Комисија  констатује да је понуда  број  404-134-12/2020 од 26.06.2020. године, Понуђача  

“DONUS INEŽENJERING“ D.O.O. JAGODINA, Светозара Марковића, 21, 35000 Јагодина,   број Понуђача 43/2020 од 25.06.2020.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Израду пројектне документације за Болничку улицу, број ЈН 1.2.8.У/2020  са Понуђачем:

       -“DOМUS INŽENJERING“ D.O.O. JAGODINA, Светозара Марковића, 21, 35000 Јагодина,

 

 

Укупна  цена у динарима без ПДВ-а

 

200.000,00

 

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

240.000,00
Начин плаћања

(не дуже од 45 календарских дана од дана испостављања рачуна за извршену уаслугу а по предаји техничке документације Наручиоцу)

15 календарских дана
Рок извршења

( не дуже од  30 (тридесет) календарских дана од дана закључења уговора)

30 календарских дана
Рок важења понуде

(мин 60 дана)

60 дана

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности услуга и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности услуга, број ЈН 1.2.8.У/2020Израда пројектне документације за Болничку улицу, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 43/2020  од 25.06.2020.године  (број Наручиоца  404-134-12/2020 од  26.06.2020.године), додељује Понуђачу:    

 

       -“DOМUS INŽENJERING“ D.O.O. JAGODINA, Светозара Марковића, 21, 35000 Јагодина.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

 Начелник  Општинске управе,

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email