«

»

јул 10

Обавештење о закљученом уговору рој  1.1.5.Д/2020. –

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-139-17/2020
Датум:10.07.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

за набавку канцеларијског материјала за партију 2.-тонери и кетриџи

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

    Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка канцеларијског материјала,

    партија 2.-тонери и кетриџи, редни број  1.1.5.Д/2020.

    Назив и ознака из општег речника набавке:30125110-тонер за ласерски штампач и телефакс

    машине и 30125120-тонер за фотокопир апарат.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:…………………………………………199.650,00динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………..239.580,00динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 6 (шест).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….438.343,00динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………..199.650,00динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………438.343,00динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………….199.650,00динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Добављач  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:02.07.2020.године.

11)Датум закључења уговора је:09.07.2020.године.

12)Основни подаци о добављачу:

      Назив добављача: “MZ COPI PRINT“,Јанка Веселиновића, 12, 37000 Крушевац,

      Адреса: ул. Јанка Веселиновића, бр. 12, 37000 Крушевац,

      Матични број: 64547208, ПИБ: 109962050.    

13)Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник           

Print Friendly, PDF & Email