«

»

мај 17

КОНКУРС – За осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2023.години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 и 35/2023), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19 ), Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину (“Службени лист општине Александровац“ број 33/22), сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-06827/2023-09 од 24. априла 2023.године, Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2023.годину, број 020-307/2023-01 (“Службени лист општине Александровац“ број 9/2023),  и Правилника о додели бесповратних средстава за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2023.години на територији општине Александровац (“Службени лист општине Александрова“ број 10/23), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

 

К О Н К У Р С

За осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2023.години на територији општине Александровац

 

1.Циљ и предмет конкурса

 

            Циљ је подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност  дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње. Раст и унапређење конкурентности и прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта. Већи број газдинстава која имају сигуран приход.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за остваривање права за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2023.години на територији општине Александровац.

 1. Висина и намена средстава

 

 

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Правилнику и по Конкурсу за Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада,расадника и животиња, износи 6.000.000,00 динара. Износ подстицаја по кориснику је 40% од укупног износа премије, без ПДВ-а, а максимално 25.000,00 динара по кориснику.

 

 

 1. Корисници средстава

 

Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом. Привредна друштва регистрована у националном регистру у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, са територије општине Александровац. Земљорадничке задруге-које имају најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

 

 1. Услови за учешће на конкурсу

                       

 1. Подносилац пријаве треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Подносилац пријаве мора бити са територије општине Александровац и производњом на територији општине Александровац;
 3. За предузетника и правно лице: регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних гадинстава и налазити се у активном статусу; мора бити регистровано у Агенцији за привредне регистре и бавити се делатношћу за коју конкурише. Да није у Агенцији за привредне регистре регистровано: да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности; да је осуђиван због привредног преступа и поступка ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другого органа са обавезујућом снагом. Задруге морају имати најмање пет задругара чланова задруге који су у складу са Правилником уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; 

4.Уколико је корисник привредно друштво треба да:- је разврстано у микро, макро или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;- у структури власништва има мање од 25% учешћа јавног капитала;-није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

5.Уколико је корисник земљорадничка задруга треба да је разврстана у микро, макро или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

 1. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не може да користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
 2. Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне дажбине према локалној самоуправи; 
 3. 8. Плаћање путем компензације и цесије неће бити признато;
 4. По редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених овим Правилником.
 5. 10. У случају да најближи сродници, брачни другови, отац и син, браћа, сестре и др. живе на истој адреси а носиоци су два или више различитих пољопривредних газдинстава, не могу остварити подстицаје за свако пољопривредно газдинство појединачно, већ се може поднети само једна пријаваод једног носиоца газдинства
 6.         11. Подносилац захтева са јединственим матичним бројем ( ЈМБГ ), које има регистровано пољопривредно газдинство као физичко лице и/или предузетник, правно лице, задруга и др., не може остварити субвенције за више газдинстава, већ само за једно од напред наведених.

 

 1. Временски оквир конкурса

 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 5.11.2023.године. Захтеви за остваривање права за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2023.години на територији општине Александровац, подносе се од 29.маја 2023.године до 5.новембра 2023.године.

Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2023.години на територији општине Александровац. Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње који су осигурани у периоду од 01.јануара 2023. године  до 30. октобра 2023.године.

 

 1. Потребна документација којом се доказује 

испуњеност услова за учешће на конкурсу

 

 1. Читко попуњен образац пријаве који чини саставни део Конкурса. Образац 1; 
 2. Копију полисе осигурања издату од стране друштва за осигурање код кога је подносилац осигуран у периоду од 1.јануара 2023. до 30.октобра 2023.године, а оргинал се доставља на увид;
 3. Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања;
 4. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ, односно овлашћеног лица у правном лицу; 
 5. Фотокопија картице наменског текућег рачуна односиоа захтева; 
 6. Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства за 2023.годину коју издаје Управа за трезор или из система еАграра; 
 7. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са биљном структуром  и катастарским парцелама за 2023. годину, коју издаје Управа за трезор или из система еАграра; 
 8. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о сточном фонду за 2023.годину, издату од Управе за трезор или из система еАграра;
 9. Потписана и оверена изјава да није користио средства по основу осигурања по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), код других буџетских корисника, односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, у 2023.години-Образац 2; 
 10. Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старије од 3 месеца; 
 11. Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева  и прилажу се у оригиналу или као оверена копија;

           

Додатна обавезна документација за правна лица: 

 1. Извод из Агенције за привредне регистре не старији од три месеца од дана подношења захтева; 
 2. Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју; 
 3. Отворен посебан наменски подрачун код Управе за трезор или поднет захтев за исти; 

 

Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

 

 1. Начин достављања пријава

 

Захтев са потребном документацијом доставити лично на шалтеру  Услужног центра општине Александровац, или може бити послат поштом на адресу: Општина Александровац, Јаше Петровића 26, 37 230 Александровац са назнаком за Конкурс за остваривање права за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2023.години на територији општине Александровац за “Комисија за подстицаје развоја пољопривреде општине Александровац  – не отварај“ 

 

 1. Контакт за додатне информације

 

Додатне информације можете добити путем телефона 037/3751-069 од 07,00 до 15,00 часова у Одељењу за локални економски развој и пољопривреду општине Александровац. 

 

Текст Конкурса, обрасце и Правилник о додели бесповратних средстава за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2023.години на територији општине Александровац могу се преузети лично у Одељењу за локални економски развој и пољопривреду општине Александровац и са интернет адресе:   www.aleksandrovac.rs.   

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Број: 320-26-1/2023-06 од 15.мај 2023.године

Начелник општинске ураве 

Милан Минић, дипл.правник

 

 

                                   Обрадила                                                                              

Начелник одељења за локални економски развој                                           

                              и пољопривреду

            Радица Џамић Старинац,дипл.инж.                                                   

 

 

ПРИЛОГ


Изјава

Захтев

Правилник     

Print Friendly, PDF & Email