«

»

мај 12

Јавно обавештење спортским организацијама са територије Општине Александровац

             У циљу усклађивања финансирања програма и пројеката у области спорта из буџета општине  Александровац са одредбама Закона о спорту (чл. 137., чл. 138. и чл. 141.), Скупштина општине Александровац је донела Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац.
              У складу са Одлуком потребе и интереси грађана општине Александровац(из члана 137. став 1. Закона) остварују се кроз финансирање и суфинансирање програма и пројеката из средстава буџета и то:
1. Годишњи програми (члан 137. став 1. Тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14), и 16)
2. Посебни програми (члан 137. став 1. Тачке 4), 9), 11), и 15)


Носилац програма мора да испуни следеће услове:
1) да буде регистрован у складу са Законом;
2) да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;
4) да има седиште на територији општине Александровац, ако Законом или овом Одлуком није другачије утврђено;
5) да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
6) да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
7) да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
8) да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
9) да располаже капацитетима за реализацију програма.

 

Носилац програма не може да:
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.
Спортска организација која је носилац годишњег програма мора бити члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта, а носиоци посебних програма могу бити све организације у области спорта са седиштем на територији општине Александровац.
Предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Александровац подноси Савез спортова, а предлог посебних програма спортске организације свака за себе.
Годишњи програм извршава се по динамици предвиђеној Програмским календаром (члан 6. Одлуке), а на основу Јавног обавештења.
Посебни програм извршава се по јавном позиву који се расписује у току календарске године.
У вези са горе наведеним обавештавамо вас да је рок за доставу апликационих формулара за годишње програме  25. Мај 2017.;

Образац бр. 1 – Предлог годишњег програма

 

Напомена: Документација се предаје сваког радног дана од 8 до 14 часова, у канцеларију Савеза спортова, Улица Крушевачка б.б. Предлог годишњег програма се предаје у три примерка у обележеној коверти. Назив спортске организације написати на коверти и насловити на .

ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

САВЕЗ СПОРТОВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Print Friendly, PDF & Email