«

»

мај 10

Првa изменa конкурсне документације за ЈН 1.3.16.Р/2017-Санација локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул.Јаше Петровића, бр. 26,
Број:404-109-5/2017
Датум:10.05.2017.године
 

 

Предмет: Прва Измена  Конкурсне документације за јавну набавку велике вредности радова у

    отвореном  поступку број: ЈН 1.3.16.Р/2017-Санација локалних путева (Витково-деон.

    Ћосићи, Лаћислед 1.-деон- до гробља, Лаћислед  2.-деон. Вулетићи  и Доња Велика

    Врбница-деон. Стојкићи)

 

            На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) обавештавамо Вас да је Наручилац извршио Прву измену  Конкурсне документације за јавну набавку велике  вредности број ЈН 1.3.16. Р/2017- Санација локалних путева (Витково-деон. Ћосићи, Лаћислед 1.-деон- до гробља, Лаћислед  2.-деон. Вулетићи  и Доња Велика Врбница-деон. Стојкићи)  коју је објавио на Порталу Управе за јавне набавке и то:

            -на страни 29/54 -у оквиру:

“ПРЕДМЕР РАДОВА

за извођење радова на санацији локалног пута Лаћислед 2 деоница Вулетићи

 дужине Л = 155m1 и ширине Б = 3,00 m1

 

после позиције под редним бројем 8. додаје се нова позиција  и то:

  1. Израда банкине од шљунковитог материјала

     обострано (0,03m3/m1 ).                                                                                                                             

      Oбрачун по m1 изграђене банкине.                         m1 310,00   x  ……………… = ………………….. “ 

 

и

            -на страни 31/54 –у оквиру:

“ПРЕДМЕР РАДОВА

за извођење радова на санацији локалног  пута

Доња Велика Врбница – деоница Стојкићи

     дужине Л = 270 m1 и ширине Б = 3,00 m1

 

после позиције под редним бројем 9. додаје се нова позиција и то:

 

“10.Ископ канала профилном кашиком за                                                                                              

    одвод атмосферске воде са утоваром и                                                                                     

    одвозом на депонију СТД до 2km (0,30m3/m1)

    Обрачун по m1 ископаног канала .                          m1    270,00  x…………………=…………………….“.          

 

               Наручилац ће објавити Измењену конкурсну документацију за предметну јавну набавку на Порталу Управе за јавне набавке.

 

ПРВА ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

Print Friendly, PDF & Email