«

»

мај 12

Поступак јавне набавке ЈН 1.3.18.Р/2017 – грађевински радови на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-99-3/2017
Дана:12.05.2017.године
Александровац

 

 

            На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова  велике вредности редни број ЈН 1.3.18.Р/2017, деловодни  број 404-99/2017 од 19.04.2017.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровић, број 26

 у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.18.Р/2017

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке

грађевинских радова на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“,

 спратности По+П+1 Александровац, кат. парцела број 2721/1 КО Александровац

 

 

Назив наручиоца:    Општинска управа Општине Александровац

Адреса наручиоца:   Јаше Петровића, број 26

e-mail наручиоца:        radicadzamic@yahoo.com  и  soaleks@ptt.rs

Врста наручиоца:     Локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета:радови -ЈН 1.3.18.Р/2017- Грађевински радови на адаптацији зграде основне школе

 “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, кат.  парцела број 2721/1 КО Александровац.

Назив  и ознака из општег речника набавки је: 45100000-припрема градилишта; 45111100-радови на рушењу; 45111300-радови на демонтажи; 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262500-зидарски радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45422000-тесарски радови; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000– машинске инсталације; 45432100-радови на постављању подова и подних облога; 45431000-постављање плочица;

45442100-бојадерски радови; 45320000-изолациони радови и 45343000-радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту.

Процењена вредност јавне набавке је: укупно без ПДВ-а: 49.880.826,90  динара.

Број партија:Предметна јавна набавка није обликована у партије.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:Избор најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума “Најнижа понуђена цена“.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs   и сајта наручиоца www.aleksandrovac.rs.

Начин подношења понуде и рок:Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште на адресу наручиоца:

Општинска управа Општине  Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, са назнаком: “НЕ ОТВАРАТИ!-Понуда за јавну набавку радова– ЈН 1.3.18.Р/2017

Грађевински радови на адаптацији

зграде основне школе  “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, кат. парцела број 2721/1

КО Александровац.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте обавезно назначити назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за  контакт. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у преузете оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације, који морају бити потписани и оверени печатом овлашћеног лица.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке, до 12:00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се први следећи радни дан до 12:00 часова.

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12.06.2017.године до 12:00 часова. Наручилац ће,  по пријему одређене понуде, назначити  датум и сат њеног пријема.

 

Место, време и начин отварања понуда:Јавно отварање благовремених понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење понуда  12.06.2017.године са почетком у13:00 часова, у присуству понуђача, на адреси наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац, Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац.

 

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Овлашћење мора  да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте  и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може предузимати  активне радње у поступку  (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго). Директор, као овлашћени представник  понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту.

 

Рок за доношење одлуке:Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 25 (двадесет) дана од  дана отварања понуда.

 

Особа за контакт:Младеновић Синиша, телефон-факс 037 3751 069 и

 Џамић Старинац Радица, телефон -факс 037 3 751  297.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.          

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Одговор на питање од   26. maja 2017 године за ЈН број 1.3.18.R/2017

Print Friendly, PDF & Email