«

»

јун 08

Јавни конкурс за попуну извршилачких радних места

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111- 6 /2022 – 01
Датум: 08 .06. 2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

          На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 95/18), (“Сл. гласник РС“,  члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, број 95/16),  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

    

     I Орган у коме се радно место попуњава:

               Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровића бр.26

             

   II  Радна места која се попуњавају:

 

  1. Грађевинско технички послови у нискоградњи, у одељењу за урбанизам и изградњу

     -1 (један) извршилац, у звању:  референт

        –   Опис послова: Прати и контролише радове  на крпљењу ударних  рупа, насипању  и просецању путева и прати и контролише количине употребљеног материјала на летњем и зимском одржавању путева ; прати текуће одржавање путева и улица за мање сложене радове за које се не издаје грађевинска дозвола; прати и контролише радове на одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, поступа на основу решења саобраћајног инспектора, учествује у утврђивању услова за постављање реклама и осталих натписа, врши стручне и административно-техничке послове и друге послове по налогу начелника одељења.

     

        –  Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, грађевинско-техничка школа; положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

 

                Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање пројектне документације (предмер и предрачун радова), познавање основних правила, прописа и стандарда за ивођење радова у нискоградњи, познавање организације извођења радова у складу са потребном пројектном документацијом и познавање, обим и учинак грађевинске механизације.

            

  1. 2. Грађевински инспектор, у одељењу за инспекцијске послове

-1 (један) извршилац, у звању: сарадник

          – Опис послова: Врши надзор у складу са Законом о инспекцијском надзору над применом Закона о планирању и изградњи и пратећих прописа и градских одлука о изградњи објеката грађана и изградњи привремених објеката, контролу примене прописа, стандарда и техничких норматива који се односе на пројектоваање, изградњу и реконструкцију објеката, врши контролу над изградњом објеката грађана и правних лица, врши надзор над одржавањем и коришћењем грађевинских објеката и надзор над одржавањем стамбених зграда са грађевинског аспекта, налаже затварање градилишта и рушење грађевинских објеката изграђених супротно Закону о планирању и изградњи, извршава решења о уклањању објеката донетих на основу Закона о планирању и изградњи, сачињава План и Програм уклањања објеката, учествује у спровођењу и поступању инспекције у електронској обједињеној процедури по захтеву надлежног органа, сачињава извештаје из области за коју врши надзор, подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка, обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан, , обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

 

         Услови: Стечено високо образовање на пољу техничко-технолошких наука, област: грађевинско инжењерсто или архитектура, на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама  у трајању од најмање 3 године, односно високо образовање  на студијама првог степена грађевинске или архитектонске струке односно виша школска спрема грађевинске или архитектонске струке, најмање 3 година радног искуства у струци,  положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, познавање рада на рачунару, положен испит за управљање моторним возилом “Б “категорије.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање правних прописа- Закон о планирању и изградњи, Закон о инспекцијском надзору, Закон о општем управном поступку, Закон о озакоњењу објеката као и познавање подзаконских аката из ове области;  познавање рада на рачунару.

 

     III Место рада: Александровац, Јаше Петровића 26

 

     IV  Услови за запослење:

 

Да је кандидат:

  1. пунолетни држављанин Републике Србије;
  2. да има прописано образовање;
  3. да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места;
  4. да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
  5. да му раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

      V Трајање рада: радни однос на оба радна места заснива се на неодређено време

 

      VI  Рок: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама – “Информер“

 

      VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:   

           – Извод из  матичне књиге рођених,

           – Уверење о држављанству,

           -Уверење да лице није осуђивано на безусловни казну затвора у трајању од најмање шест месеци,

           -Доказ да лицу раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

           -Доказ о завршеној стручној спреми,

           -Доказ о радном искуству односно о завршеном приправничком стажу и положеном  државном стручном испиту .  

            

          Напомена:

          Сходно члану 131 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да службеник који је засновао радни однос на неодређено време а нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа.

        

       VIII  Изборни поступак кандидата спроводи се : усменим разговором.

            Усменим разговором вршиће се провера: стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.

            О месту и времену одржавања усменог разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.             

 

        IX Пробни рад: за кандидата који буде изабран и  примљен у радни однос  обавезан је пробни рад уколико није раније заснивао радни однос у органима аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе, градској општини или државном органу. Службеник који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

 

        XЈавни конкурс се објављује на интернет страници Општине Александровац w.w.w.aleksandrovac.rs и на огласној табли Општинске управе Александровац.

 

        XI Адреса на коју се подноси пријава: Општинска управа општине Александровац  ул. Јаше Петровића бр.26,   37230 Александровац, са назнаком “Конкурсној комисији за јавни конкурс“ и наводом извршилачког радног места за које се пријава подноси. 

 

       XII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелица Костић, телефон:  037/ 3554-556.

 

         Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити решењем.

 

 

                                                                                   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ    

                                                                        Милан Минић, дипл.правник   

                                 

             

 

Print Friendly, PDF & Email