«

»

јун 08

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 11Д/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-175-7/2022
Датум:07.06.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 11Д/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка,испорука и монтажа клима уређаја за Општинску управу Александровац-Интерни ревизор

Ознака и назив из Општег речника набавке:39717000-вентилатори и уређаји за климатизацију

Процењена вредност: 55.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:52.600,00  динара без ПДВ-а,односно 52.600,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 26.05.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.СЗТР“Муња плус“,ул.Крушевачка бр.47,Александровац;

2.“Савкос електро“доо,ул.Срећкова,бр.17,Александровац;

3.“Фриго браћа“Новаци,бр.бб,37232 Суботица.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда:1 понуда

Подаци о подносиоцима понуде:

-“Фриго браћа“Немања Сакић,пр.Новаци бб,37232 Суботица;

Основни подаци о добављачу добара:“Фриго браћа“Немања Сакић,пр.,Новаци бб,37232 Суботица ПИБ:112562942,МБ:66191095,за понуду број 11Д/2022 од 31.05.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-175-2/2022 дана 31.05.2022.године.

 

Print Friendly, PDF & Email