«

»

јун 09

Решење о додели награде студентима са територије општине Александровац

На основу члана 52.Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/7 83/14-   др.закон,101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 85.Статута општине Александровац („Слижбени лист општине Александровац“ број.2/19) и члана 13.Одлуке студентским наградама („Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и15/2016),разматрајући коначни предлог Комисије за доделу награда бр 020-383/2022 од  08.06.2022.године

       Начелник Општинске управе општине Александровац,доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

о додели награде студентима са територије општине Александровац

 

 

I   Додељује се новчана награда студентима за завршене студије који су у току студија постигли просечну оцену најмање 9,00 и то: 

 

 1. Спасић (Раде) Стефан, Мала Ракља Пољана, Факултет техничких наука-Нови Сад, дипломирао основне академске студије 04.10.2021.године са просечном оценом  9,30
 2. Трифуновић (Милош) Лука, Александровац, Правни факултет-Београд, дипломирао основне академске студије 31.08.2021.године са просечном оценом  9,40
 1. Томић (Радиша) Виолета , Александровац, Филолошко-уметнички факултет- Крагујевац,       дипломирала основне академске студије  15.07.2021.године са просечном оценом  9,29
 1. Ђукић (Славољуб) Марија, Плоча, Факултет организационих наука- Београд, дипломирала       основне академске студије 07.09.2021.године са просечном оценом 9,75
 1. Павловић (Велибор) Јована, Александровац, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-Београд, дипломирала основне 30.05.2020.године (са просечном

      оценом  9,17) ,дипломирала мастер 20.09.2021.године (са просеном оценом 9,83), укупно 9,5 просек

 1. Минић (Дејан) Ђорђе, Витково, Природно-математички факултет-Крагујевац, дипломирао основне 30.06.2020.године (са просечном оценом 9,13), дипломирао мастер 18.10.2021.год (са просечном оценом 9,56) ,укупно  9,34 просек
 1. Џамић (Дејан) Ненад, Александровац, Електротехнички факултет- Београд, дипломирао основне академске студије 13.09.2021.године са просечном оценом  9,83
 1. Милојевић (Бојан) Анђела, Александровац, Факултет организационих наука- Београд, дипломирала основне академске студије 29.09.2021.године са просечном оценом  9,64 
 1.  Сталетовић (Марјан) Марија, Александровац, Учитељски факултет,-Београд, дипломирала основне академске студије 09.06.2021.године са просечном оценом  9,72
 1. Кнежевић (Живота) Јелена, Латковац, Технолошки факултет-Нови Сад, дипломирала основне академске студије 11.10.2021.године са просечном оценом  9,23
 1. Бонџић (Зоран) Кристина, Новаци, Филолошко-уметнички факултет-Крагујевац, дипломирала основне 14.09.2020.год (са просечном оценом 9,20), дипломирала

        мастер 13.10.2021.год (са просечном оценом 9,43), укупно 9,31 просек

 1. Миљковић (Предраг) Душан, Витково ,Филозофски факултет-Београд,дипломирао основне академске студије 13.09.2021.год са просечном оценом 9,19

II   Додељује се новчана награда студентима за постигнут успех у току студија,који су остварили просечну оцену најмање 9,50 и то:

 

 1. Петковић (Горан) Андрија, Александровац, Медицински факултет- Београд, 6.година  интегрисаних студија, са просечном оценом  9,53
 2. Маринковић (Александар) Матија , Горња Злегиња, Филолошко-уметнички факултет-Крагујевац, 2.година основних студија са просечном оценом 9,73
 3. Стојановић (Ивица) Ирена, Александровац, Стоматолошки факултет-Београд, 2.година интегрисаних академских студија са просечном оценом 9,63
 4. Левић (Иван) Сара ,Александровац, Филолошки факултет-Београд, 4.година основних студија са просечном оценом  9,78
 5. Ћалић (Мирослав) Милица, Александровац, Хемијски факултет-Београд, 3.година основних студија са просечном оценом 9,55
 6. Видојевић (Ненад) Исидора, Александровац, Факултет организационих наука-Београд, 3.година основних студија са просечном оценом 9,68
 7. Дуњић (Бојан) Марко, Александровац, Биолошки факултет-Београд, дипломирао основне 14.07.2017.год (са просечном оценом 9,93), дипломирао мастер 21.06.2018. год (са просечном оценом 10,00), 3.година докторских студија у Израелу ,укупно 9,96
 8. Бићанин (Срећко) Маша ,Александровац, Хемијски факултет-Београд, 4.година основних студија са просечном оценом 9,69
 9. Бонџић (Зоран) Богдан, Александровац, Филолошко-уметнички факултет-Крагујевац, 3.година основних студија са просечном оценом 9,52
 10. Марић (Саша) Лазар, Александровац, Факултет музичке уметности-Београд, 2.година основних студија са просечном оценом 9,58
 11. Марковић (Саша) Марија, Александровац, Математички факултет-Београд, 3.година основних студија са просечном оценом 9,60
 12. Кнежевић (Предраг) Лидија, Александровац, Филолошки факултет-Београд, 2.година основних студија са просечном оценом 9,79
 13. Петровић (Љубодраг) Гордана, Александровац, Филозофски факултет-Ниш, дипломирала основне 24.09.2010.године (са просечном оценом 9,38), допломирала мастер 15.05.2013.године  (са просечном оценом 9,71), 2.година докторске студије (просек оцена 9,50),  укупно 9,53 просек

 

 

III   Новчане награде исплатиће се у висини одређеној посебном одлуком Општинског већа    општине Александровац.

 

IV  Средства за исплату новчаних награда талентованим ученицима и студентима са територије општине Александровац предвиђена су Одлуком о буџету општине Александровац за 2022.годину („Службени лист општине Александровац“ бр. 31/21 и 10/22) у Разделу 5, Општинска управа,програмска активност  0902-0019,  функционална класификација 040, економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета, позиција 78.

 

V   Ово Решење објавити у „ Службеном листу општине Александровац“.

 

 

Решење доставити : Општинском већу општине Александровац, Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Александровац и архиви.

 

 

                                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                 020 – 395 /2022  од  09.06.2022.године.

 

                                                                                                  

                                                                                                                                              НАЧЕЛНИК

                                                                                                                             Милан Минић,дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email