«

»

нов 02

Јaвни конкурс за начелника Општинске управе општине Александровац

На основу члана 95.  став 1., члана 102 и 103 Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“ број   21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије“ брoj 95/16),члана 72. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/2019), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 20/2020) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за начелника Општинске управе општине Александровац број (,,Службени лист општине Александровац“ број 24/20)

 

Општинско веће општине Александровац на 5. седници одржаној дана 23.10.2020. године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за начелника Општинске управе општине Александровац

 

I

Расписује се  јавни конкурс (у даљем тексту:конкурс) за постављење начелника Општинске управе општине Александровац.

II

За место начелника Општинске управе – службеника на положају,  може да конкурише лице које испуњава следеће услове и то:

– да је пунолетан држављанин РС; 

– да има општу здравствену способност;

– стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит;

– да поседује стручну оспособљеност и знање из области познавања прописа којима се уређује правни положај локалне самоуправе као и општих прописа о раду , управни поступак ,као и познавање других прописа везаних за радно место и вештине неопходне за обављање послова на положају -комуникације, организационе способности и вештине руковођења

– да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

– да раније није престајао радни однос у државном органу , односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

    III

Уз пријаву за конкурс, која мора бити потписана  својеручно, као доказ испуњености услова из овог конкурса,  кандидати подносе следећу документацију:

  1. Извод из матичне књиге рођених,
  2. Уверење о држављанству,
  3. Оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
  4. Доказ о радном искуству (потврде, решења, уговори и друга акта из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство)
  5. Оверену фотокопију потврдe о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе или положеном правосудном испиту,
  6. Уверење да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,

     7.доказ  да раније није престајао радни однос у државном органу , односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

  1. Уверење о општој здравственој способности и
  2. Лична и радна биографија.

 

НАПОМЕНА: фотокопије се могу оверити код надлежног органа за оверу .

Листу кандидата сачињава и изборни поступак спроводи Конкурсна комисија .

Изборни поступак ће се спровести након усменог  разговора са кандидатима.  

О времену и месту одржавања усмене  провере сваки кандидат ће  бити обавештен  писаним позивом.

IV

Конкурс се објављује  на званичном сајту општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

Рок за пријављивање на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу ,,Курир“ .

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили  све потребне доказе, комисија ће  одбацити  закључком .

Пријаве у којима је потребно навести број телефона и електронску адресу (уколико постоји)  са комплетном документацијом,послати у  затвореној коверти  Општинском већу  општине Александровац ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац , са назнакама:

,,За Конкурсну комисију  за избор кандидата за начелника  Општинске управе општине Александровац“

„НЕ ОТВАРАЈ“

Пријаве на конкурс  се могу доставити:

  • путем поште или
  • лично на Пријемну канцеларију –улазни хол у згради Општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац.

V

Комисија ће по окончаном изборном поступку у року од  15 дана, сачинити листу кандидата за избор и исту доставити Општинском већу општине Александровац  на одлучивање.

 

VI

Начелника Општинске управе поставиће Општинско веће општине Александровац, на период од  5 (пет) година.

 

VII

За додатна обавештења о конкурсу задужена је Јелица Костић , број телефона  037 3554-556.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

    Број: 020-476-1/2020-01 од  23.  октобра 2020. године

 

 

       Председник

                                                                                                               Др Мирко Михајловић, спец. мед. с.р.

 

 

НАПОМЕНА: рок за подношење пријава  почиње да тече 03.11.2020. године

 

 

Print Friendly, PDF & Email