«

»

мај 10

Јавна набавка добара број 40-11/2014-03

Република Србија
ОПШТИНА AЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска Управа
Број одлуке: 40-11/2014-03
Датум: 09.05.2014. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), објављујемо

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: Општина Александровац

Адреса наручиоца: Ул. Јаше Петровића 26, 37230 Александровац

Интернет страница наручиоца: www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
– Набавка противградних ракета вертикалног домета од 5700 до 6100m са и без динамичког удара,
шифра: 24613000 – сигналне ракете, противградне ракете и пиротехнички производи за ватромет.

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Јавна набавка није обликована по партијама .

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на адреси: Општина Александровац , ул. Јаше Петровића бр. 26 . Александровац , канцеларија бр. 18, сваког радног дана, од 8,00 до 14,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда или на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.aleksandrovac.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општина Александровац, Јаше Петровића бр.26. 37230 Александровац или непосредно (лично) Услужном центру, са назнаком „Не отварати-Понуда за јавну набавку добара – Набавка противградних ракета, редни број ЈНМВ 11/2014 “ . На полеђини коверте уписује свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Рок за подношење понуда је до 19.05.2014. године до 12,00. часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се 19.05.2014. године у 12,15 часова, на адреси наручиоца Општина Александровац, Јаше Петровића 26, Александровац , у великој сали општине.
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници подносилаца понуда.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.
Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Драгица Спасојевић, тел. 037/3552 -082 или Факс: 037/ 751 297, адреса електронске поште: soaleker@ptt.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email