«

»

мај 06

Јавна набавка услуга 40-16/14-03

На основу чланa55.став 2. Закона   о јавним набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга, бр. 40-16/14-03,Општина   Александровац   упућује

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА УКЛАЊАЊА ПАСА ЛУТАЛИЦА

Јавна набавка мале вредности ред.бр. 16/14

1. Предмет јавне набавке су специјализоване услуге које обухватају спровођење мера хватања,збрињавања и уклањања паса луталица са јавних и других површина на територији општине Александровац у свему према Закону о добробити животиња.

2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 76, Закона о јавним набавкама .

1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1)         да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)         да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)         да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4)         да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Испуњеност обавезних услова који су наведени у делу IV. 1. 1. Под тачком 1) до 4) понуђачдоказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која чини саставни део конкурсне документације.

Изјава се подноси на обрасцу изјаве која чини саставни део конкурснедокументације,која се попуњава, потписује од странеодговорног лица понуђача и оверава печатом.

 

2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, за оцену способности понуђача за извршење уговора о јавној набавци:

 

1)      Услов: да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом:– да пре слања позива за достављање понуде понуђач има у радном односу на сталном раду, минимум 5(пет) запослених радника

Доказ: ППОД образац за месец који претходи месецу у коме је послат позив

2)      Услов : Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом – Да у свом власништву поседује азил – прихватилиште за псе које задовољава законске услове.

3. Понуде морају бити достављене у затвореној коверти на адресу наручиоца, Oпштина Александровац, Јаше Петровића , бр. 26. 37230 Александровац, са назнаком «понуда за уклањање паса луталица -не отварати». На позадини коверта навести назив и адресу понуђача и број телефона лица за контакт. Рок за достављање понуда је 15.05.2014. године до 13 часова.

Понуде које стигну у просторије наручиоца после назначеног рока сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити понуђачу.

Отварање понуда ће се извршити задњег дана рока за достављање истих у 13 15 часова у Великој сали општине Александровац. Заинтересовани понуђачи могу да присуствују отварању понуда ако са собом понесу овлашћење. Овлашћење мора имати број, печат и потпис овлашћеног лица.

Критеријум за избор најповољније понуде је најниже понуђена цена.

Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од три дана после отварања понуда

6. Све додатне информације заинересовани могу добити на телефон 037-3552-082сваког радног дана од 07 до 15 часова. Лице за контакт Драгица Спасојевић .

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email