«

»

апр 03

Интерни конкурс за попуњавање радног места

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа
Број: 111- 4 / 2023 – 01
Датум: 03.04.2023.год.
Александровац

 

На основу члана 83 Закона о запосленима у аутономном покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Р.С.“ бр. 21/16 ,113/17 и 95/18) члана 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16), Општинске управа општине Александровац оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

 

I Организацони облик у коме се радно место попуњава: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, Александровац 37230.

 

II Раднa местa којa се попуњавају и услови за рад на тим радним местима :

  1.      Административни послови на праћењу инвалидских примања и ученичком и студентском стандарду, у одељењу за општу управу и друштвене делатности,

            -1(један) извршилац, у звању : референт

              Опис послова: Врши пријем информација из министарства о заосталим примањима за сваку календарску годину и иницирање евентуалне потребе за подношење захтева за корекцију  запосленом на пословима борачко-инвалидске заштите. Води евиденцију о поднетим захтевима за издавање уверења из области ученичког и студентског стандарда и по потреби комуницира са странкама и стара се о благовременом достављању уверења.

              Услови: завршена средња сручна спрема у четворогодишњем трајању просветне струке; положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару као и потребне компетенције за обављање послова радног места.              

               У изборном поступку проверавају се стручна оспособљеност, знање и вештине: које су утврђене у оквиру посебних функционалних компетенција у одређеној области рада и у оквиру посебних функционалних компетенција за  радно место. Провера знања и вештина вршиће се путем усмене симулације.

     Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада:

     -канцеларијско пословање;методе и технике прикупљања података ради даље обраде,технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података; техника израде потврда и уверења о којима се води службена евиденција; техника припреме материјала ради даљег приказивања и употребе.

 

     Посебне функционалне компетенције из делокруга радног места:   

     -Планска документа, прописи и акта изнадлежности и организације органа (Статут општине Александровац, Одлука о организацији Општинске управе и Правобранилаштва општине Александровац);

    -Прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку, Уредба о канцеларијском пословању).

      

       Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

  1. Кафе кувар, у одељењу за општу управу и друштвене делатности

     -1 (један) извршилац:  намештеник IV врсте

 

Опис послова: Обавља послове припрема свих  врсте напитака, по претходном одобрењу послужује учеснике пословних састанака и седница органа општине, госте у службеној посети органима општине, требује потребне артикле за послужење, води евиденцију о пријему робе и амбалаже, врши обрачун утрошене робе одржава хигијену посуђа и просторије у којој се врши припремање напитака

 

            Услови: Стечено средње  образовање  у четворогодишњем трајању угоститељског смера, са или без радног искуства .

            У изборном поступку обавиће се усмени разговор са кандидатом. Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

  1. Обрада и провера пореских пријава, у одељењу за јавне приходе

        -1(један) извршилац, у звању : референт  

 

        Опис послова: Прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава за локалне јавне приходе за које се решењем утврђује обавеза, уноси и ажурира податке, проверава исправност аналитичке картице обвезника, даје обавештења странкама о пореском задужењу, прикупља податке за израду решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица, ради евиденцију о току достављања, појединачно уноси податак о датуму достављања решења.

        Услови:Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању: гимназија, економска,  или пољопривредна  школа; положен државни стручни испит и најмање 3 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

      У изборном поступку проверавају се стручна оспособљеност, знање и вештине: које су утврђене у оквиру посебних функционалних компетенција у одређеној области рада и у оквиру посебних функционалних компетенција за  радно место. Провера знања и вештина вршиће се путем усмене симулације.

      Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада:     канцеларијско пословање;методе и технике прикупљања података ради даље обраде,технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података;техника израде потврда и уверења о којима се води службена евиденција;техника припреме материјала ради даљег приказивања и употребе.

 

     Посебне функционалне компетенције из делокруга радног места

     – Планска документа, прописи и акта изнадлежности и организације органа (Статут општине Александровац, Одлука о организацији Општинске управе и Правобранилаштва општине Александровац);

    – Прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку, Уредба о канцеларијском пословању).

      

       Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено).   

 

  1. Пореско рачуноводство и књиговодствено извештавање, у одељењу за јавне приходе

        -1(један) извршилац, у звању : виши референт

 

         Опис послова:  Врши проверу исправности докумената пре књижења, комплетно књижи сва решења и изводе, разматра, припрема и књижи акте по захтевима за повраћај, прекњижавање и сторнирање обавеза, саставља рачуноводствене извештаје по уплатним рачунима локалних јавних прихода, израђује годишњи завршни рачун, врши пријаве потраживања за стечај, ликвидацију и реструктурирање предузећа, сравњује аналитичке картице стања по уплатним рачунима са обвезницима

          Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању: гимназија или економска  школа , најмање 5 година радног искуства у струци , познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит као и потребне компетенције за обављање послова радног места.      

      

         У изборном поступку проверавају се стручна оспособљеност, знање и вештине: које су утврђене у оквиру посебних функционалних компетенција у одређеној области рада и у оквиру посебних функционалних компетенција за  радно место. Провера знања и вештина вршиће се путем усмене симулације.

      Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада:     канцеларијско пословање;методе и технике прикупљања података ради даље обраде,технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података;техника израде потврда и уверења о којима се води службена евиденција;техника припреме материјала ради даљег приказивања и употребе.

 

     Посебне функционалне компетенције из делокруга радног места

     – Планска документа, прописи и акта изнадлежности и организације органа (Статут општине Александровац, Одлука о организацији Општинске управе и Правобранилаштва општине Александровац);

    – Прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку, Уредба о канцеларијском пословању

          Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено).

        III  Место рада ( за сва четири радна места): Александровац

 

 

          Докази о испуњавању прописаних услова за рад на радним местима која се попуњавају и које је кандидат обавезан да приложи: оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту (за службеничка радна места), доказ о познавању рада на рачунару, одговарајући доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, доказ да се лице налази у радном односу на неодређено време у Општинској управи општине Александровац .

 

 

         IV  Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата проверавају се путем усменог разговора са кандидатима чије су пријаве благовремене и потпуне, који ће се обавити у просторијама Општинске управе Александровац о чему ће се кандидати обавестити телефонским путем на бројеве које су навели у пријави.

 

        V  Рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс: 8 (осам) дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Општинске управе Александровац .

          Интерно конкурс ће се објавити и на интернет страници општине Александровац.

 

       VI Име и презиме лица задуженог за давање обавештења о интерном конкурсу: Јелица Костић, телефон: 3554-556.

 

      VII Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, са назнаком „за интерни конкурс“

 

     VIII  Датум објављивања: 03.04.2023.године.

 

       IX Податак о месту, дану и времену када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата: биће накнадно утврђен.

 

Напомена: На интерни конкурс могу да учествују извршиоци запослени на неодређено време у Општинској управи општине Александровац. За службеничка радна места право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

 

         Н А Ч Е Л Н И К   

                                                                                  Милан Минић, дипл.правник с.р.

Print Friendly, PDF & Email