«

»

апр 10

Интерни конкурс за попуњавање радног места

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа
Број: 111-7 / 2023 – 01
Датум: 10.04.2023.год.
Александровац

 

На основу члана 83 Закона о запосленима у аутономном покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Р.С.“ бр. 21/16 ,113/17 и 95/18) члана 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16), Општинске управа општине Александровац оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

 

I Организацони облик у коме се радно место попуњава: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, Александровац 37230.

II Радно место којa се попуњава и услови за рад на том радном месту:

             Инжењер за инвестиције, изградњу и одржавање путева и улица и грађевинско земљиште,  у одељењу за урбанизам и изградњу,

            -1(један) извршилац, у звању : саветник            

           Опис послова : Припрема програм изградње и реконструкције путева и путних објеката, припрема пројектне задатке за израду техничке документације за објекте нискоградње, сарађује са пројектантима у току израде пројеката, ради праћења и усмеравања пројеката, учествује у поступку припреме конкурсне документације за спровођење јавних набавки, прибавља техничку докуметацију инфраструктуре у поступку градње објеката, обавља послове стручног надзора у току грађења објеката, ради као сарадник на изради детаљних решења и других планских докумената из области нискоградње,

           

         Услови: Стечено високо образовање из стручних области архитектура или грађевинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

          У изборном поступку проверавају се стручна оспособљеност, знање и вештине: које су утврђене у оквиру посебних функционалних компетенција у одређеној области рада и у оквиру посебних функционалних компетенција за  радно место. Провера знања и вештина вршиће се путем усмене симулације.

 

          Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада:

     -методе и технике опсервације, прикупљање и евидентирање података; технике обраде и израде прегледа података; методе анализе и закључивања о стању у области; поступак израде стручних налаза; методи и технике израдеизвештаја на основу одређених евиденција;техника израде општих, појединачних и других правних и осталих аката.

 

          Посебне функционалне компетенције из делокруга радног места:          

     -Планска документа, прописи и акта изнадлежности и организације органа (Статут општине Александровац,Просторни план општине Александровац, План генералне регулације Александровац, Закон о локалној самоуправи,Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним путевима, Закон о становању и одржавању зграда, Одлуке скупштине општине Александровац за комуналне делатности,Одлука о локалним некатегорисаним путевима, Закон о јавној набавци, Закон о планирању и изградњи.);

   

      

       Процена мотивације за рад на радном месту, могућим доприносима на раду и прихватања вредности органа проверавају се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

      

        III  Место рада : Александровац

 

 

          IV  Докази о испуњавању прописаних услова за рад на радним местима која се попуњавају и које је кандидат обавезан да приложи: оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту, доказ о познавању рада на рачунару, одговарајући доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, доказ да се лице налази у радном односу на неодређено време у Општинској управи општине Александровац .

 

 

         V Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата проверавају се путем усменог разговора са кандидатима чије су пријаве благовремене и потпуне, који ће се обавити у просторијама Општинске управе Александровац о чему ће се кандидати обавестити телефонским путем на бројеве које су навели у пријави.

 

        VI  Рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс: 8 (осам) дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Општинске управе Александровац .

          Интерно конкурс ће се објавити и на интернет страници општине Александровац.

 

       VII Име и презиме лица задуженог за давање обавештења о интерном конкурсу: Јелица Костић, телефон: 3554-556.

 

      VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, са назнаком „за интерни конкурс“

 

       IX  Датум објављивања:  10.04.2023.године.

 

        X Податак о месту, дану и времену када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата: биће накнадно утврђен.

 

Напомена: На интерни конкурс могу да учествују извршиоци запослени на неодређено време у Општинској управи општине Александровац. За службеничка радна места право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

 

 

           Н А Ч Е Л Н И К                                                                                              

     Милан Минић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email