«

»

мај 12

Бирачки списан на увид за парламентарне изборе

            Поводом Одлуке о расписаним парламентарним изборима за избор народних посланика у  Народној скупштини ПР број 76 од 04.03.2020. године (“Сл гласник РС“, број 19/20), Одлука  о измени Одлуке  о расписивању  избора  за народне посланике (“Сл.гласник РС“, број 68/20) одређено да ће се избори одржати 21. јуна 2020, Закона о избору народних посланика, на основу члана 14. став 1.и чл.15. и  21. Закона о јединственом бирачком списку (,,Службени гласник РС,, бр.104/09 и 99/11) тач.9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (,,Службени гласник РС,, бр.15/12, 88/18 и 67/20),  Општинска управа општине  Александровац 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

           Део Јединственог бирачког списка за територију  општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, излoжен је у седишту Општинске  управе  АЛЕКСАНДРОВАЦ, Ул.Јаше Петровића, бр.26, спрат други, канцеларија бр.14.

        Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су  уписани подаци тачни.

       Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ могу поднети Општинској управи општине  Александровац сваког радног дана од 07:00 до 20:00 часова, и у нерадне дане, суботом и недељом од 09:00 до 17:00 најксније до дана закључења Јединственог  бирачког списка 05. јуна 2020.године до 24:00 часа.

        Свака промена  у бирачком списку заснива се на доношењу одговарајућег решења  које до закључења бирачког списка, односно до 05.јуна 2020. године  доноси Општинска управа општине Александровац, а  од 06. јуна до 17. јуна 2020. године до 24:00 часа решења доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе, а захтев грађани подносе Министарству или Општинској управи општине Александровац.

       Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз  захтеве се прилажу овлашћења и потребни докази.

       Након доношења Одлуке о измени Одлуке расписивању избора у бирачки списак право уписа имају и малолетна лица која бирачко право стичу закључно са 21.06.2020. године, тј. на дан одржавања избора.

      Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине  најкасније пет дана пре дана закључења Јединственог бирачког списка, односно до                30. маја 2020.године до 24:00 часа,  поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

       Грађани који имају боравиште  у иностранству могу поднети захтев да се у бирачки списак упише  податак да ће на предстојећим  изборима гласати  према боравиштву у иностранству,  а захтев се подноси преко дипломатско -конзуларног представништва Републике Србије, најкасније пет дана пре дана закључења  Јединственог  бирачког списка, односно до 30. маја 2020. године до 24:00 часа

       У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

      Увид у једнствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak   уношењем податка о Јединственом матичном броју грађана.

Контакт телефон 037/3554-556.   

 

ОПШТИНСКА  УПРАВА  АЛЕКСАНДРОВАЦ

БРОЈ: 208-215/2020-01 ОД  11.05.2020. ГОДИНЕ

 

                                                                                                             Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                              О П Ш Т И Н С К Е   У П Р А В Е

                                                                                                             Иван Новаковић

Print Friendly, PDF & Email