«

»

мај 13

Oбавештење о закљученом уговору број 1.1.1.Д/2020. – Набавка електричне енергије

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-48-10/2020
Датум:13.05.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка електричне енергије,

   редни број 1.1.1.Д/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:09310000-електрична енергија.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………………..20.833.333,33 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………….25.000.000,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..20.833.333,33 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………20.833.333,33 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………….20.833.333,33 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………..20.833.333,33 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Добављач   самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 23.03.2020.године.

11)Датум закључења уговора је:30.03.2020.године.

12)Основни подаци о добављачу:

      Назив добављача: ЈП ЕПС Београд  из Београда,  седиште Балканска, бр 13,

                                     Адреса за пријем поште: Макензијева, број 37, 11000 Београд,

                                     Матични број:20053658, ПИБ:103920327,

                                     Телефон: 011/6558-424.

13)Период важења уговора:12 месеци  или до испуњења финансијске вредности.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник       

Print Friendly, PDF & Email