«

»

мај 12

Бирачки списак на увида за подручије општине Александровац

 Поводом Одлуке о расписаним  изборима за одборнике скупштине градова и скупштина општина Републике Србије  01 број 13-396/20 од 04.03.2020. године (“Сл гласник РС“, број 19/20), Одлука  о измени Одлуке  о расписивању  избора  за одборнике скупштине градова и скупштина општина Републике Србије (“Сл.гласник РС“, број 68/20) одређено да ће се избори одржати 21. јуна 2020, на основу члана 14. став 1.и чл.15. и  21. Закона о јединственом бирачком списку (,,Службени гласник РС,, бр.104/09 и 99/11) тач.9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (,,Службени гласник РС,, бр.15/12, 88/18 и 67/20),  Општинска управа општине  Александровац 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

           Део Јединственог бирачког списка за територију  општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, излoжен је у седишту Општинске  управе  АЛЕКСАНДРОВАЦ, Ул.Јаше Петровића, бр.26, спрат други, канцеларија бр.14.

        Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су  уписани подаци тачни.

       Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ могу поднети Општинској управи општине Александровац сваког радног дана  од 07:00 до 20:00 часова, и у нерадне дане, суботом и недељом, од 09:00 до 17:00 часова, најксније до дана  закључења Јединственог бирачког списка 05.јуна 2020.године у 24:00 часа.

        Свака промена  у бирачком списку заснива се на доношењу одговарајућег решења  које до закључења бирачког списка, односно до 05.јуна 2020. године  доноси Општинска управа општине Александровац, а  од 06. јуна до 17. јуна 2020. године у 24:00 часа решења доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе, а захтев грађани подносе Министарству или Општинској управи општине Александровац.

       Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз  захтеве се прилажу овлашћења и потребни докази.

       Након доношења Одлуке о измени Одлуке расписивању избора у бирачки списак право уписа имају и малолетна лица која бирачко право стичу закључно са 21. 06. 2020. године, тј. на дан одржавања избора.

       У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се урђује заштита података о личности.

      Увид у једнствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstvenibirackispisak   уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Контакт телефон 037/3554-556.

 

ОПШТИНСКА  УПРАВА  АЛЕКСАНДРОВАЦ

БРОЈ: 208-214/2020-01 ОД  11.05.2020. ГОДИНЕ

 

 

                                                                                                             Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                  О П Ш Т И Н С К Е   У П Р А В Е

                                                                                                                     Иван Новаковић

Print Friendly, PDF & Email