«

»

мај 12

Одлука о измени одлуке о обрасцима за спровођење избора

На основу  члана 15 став 1 тачка 5 Закона о локалним изборима (Службени гласник РС “ број 129 /07 ,34/10- одлука Уставног суда,54/11, 12/20 и 16/20- аутентично тумачење),

 

Општинска изборна комисија Александровац, на седници оджаној дана 12. маја 2020 године , донела  је

 

 ОДЛУКА О ИЗМЕНИ  О  Д  Л  У  К  Е

О ОБРАСЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 Члан 1

У  Одлуци о обрасцима за  спровођење избора за одборника Скупштине општине Александровац (Сл.лист општине Александровац број 3 /20)

 

У члану 1   речи:  “26.април 2020 године “, замењују се речима “ 21 јуни 2020 године.

 

Члан 2

У обрасцима прописаним у члану 2 исте , речи “26.април 2020 године “ замењују се речима “ 21 јуни 2020 године.

 

Члан 3

Све до сада предузете изборне радње у поступку провођења избора за одборнике Скупштине општине Александровац на прописаним обрасцима  који су важили пре прекида изборних радњи због ванредног стања, остају на правној снази укључујући оне који се односе на оверу потписе бирача о подршци одређеној изборној листи  .

                                               

Члан 4

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења  .

Ову Одлуку објавити у   Службеном листу општине Александровац.

 

                                                ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

                        ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

                                  01 Број:013 -4 /2020-17  од    12 мај  2020.  године

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                        Добрила Вукојевић, с.р.

 

ПРИЛОГ

Образац број 1
Образац број 2
Образац број 3
Образац број 4
Образац број 5
Образац број 6
Табела за проверу бирачког списка

 

Print Friendly, PDF & Email