«

»

апр 11

Одлука о додели уговора за јавну набавку велике вредности радова  број ЈН 1.3.5.Р /2018

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-4713/2018
Датум:11.04.2018.године
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-47-12/2018 од 10.04.2018.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку велике  вредности радова  број ЈН 1.3.5.Р /2018

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.5.Р/2018- Насипање путева шљунком,  додељује се понуђачу

“Мирас-Б“ д.о.о, Лесеновци,  37230 Александровац,

број понуде  11 од  04.04.2018. год,  бр. понуде  код  наручиоца  404-47-9/2018 од 04.04.2018.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 13.02.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-47-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-47-4/2018 од  05.03.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 05.03.2018.године и на Порталу Службеног гласника РС дана 09.03.2018. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-47-11/2018 од  04.04.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-47-12/2018 од  10.04.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су радови-Насипање путева шљунком.

   -Позив за подношење понуда  број  404-47-4/2018 од  05.03.2018.године објављен је на Порталу  Управе  за јавне набавке дана 05.03.2018.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, дана 09.03.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у Александровцу дана 04.04.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-47-2/2018 од  13.02.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………….12.500.000,00 динара.

 

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је достављена  1 (једна)  благовремена  понуда.

       Број под којим је понуда заведена        Назив понуђача

   -404-47-9/2018  од  04.04.2018.године,          -“Мирас-Б“  д.о.о, Лесеновци,  37230 Александровац.

   Неблаговремених понуда није било.       

                                                      

4)Прегледом достављене понуде Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављена 1 (једна) благовремена  понуда  чија је понуђена цена: 

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:

404-47-9/2018

од 04.04.2018.год.

број Понуђача:

11 од 04.04.2018. год.

 

“Мирас-Б“  д.о.о,

Лесеновци, 37230 Александровац

12.469.500,00

    4.2.Понуђач је доставио  обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

понуђач је доставио потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних услова.

   4.3.Достављена понуда број:404-47-9/2018 од  04.04.2018.године, Понуђача  “Мирас-Б “  д.о.о,

Лесеновци, 37230 Александровац не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављене понуде.

    4.4.Достављена понуда у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним  набавкама  је  благовремена, одговарајућа и  прихватљива.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1 (једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. “Мирас-Б“  д.о.о, Лесеновци, 37230 Александровац 12.469.500,00

Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-47-9/2018 од 04.04.2018. године,

понуђача “Мирас-Б“ д.о.о, Лесеновци, 37230 Александровац, број Понуђача  11 од 04.04.2018. године  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о насипању путева шљунком  број ЈН 1.3.5.Р/2018  са понуђачем:

       -“Мирас-Б“  д.о.о, Лесеновци, 37230 Александровац;

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………….12.469.500,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………….……………………………………..2.493.900,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:……………………………………………..…..….14.963.400,00 динара.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број

ЈН 1.3.5.Р/2018-Насипање путева шљунком, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 11 од 04.04.2018.године (број Наручиоца  404-47-9/2018 од  04.04.2018.године), додељује Понуђачу:    

Мирас-Б“  д.о.о,

Лесеновци,  37230 Александровац

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од дана доношења,                                                                                    

2.Начелнику Општинске управе,                                                                                       

3.Архиви

                                                                       

 Начелник  Општинске управе,                                                           ___________________________

                                                                                                                       Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email