«

»

апр 12

Oдлука о додели уговора за јавну набавку велике вредности добара  број ЈН 1.1.1.Д /2018

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-52-12/2018
Датум:12.04.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-52-11/2018 од 11.04.2018.године,  Начелник  Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности добара

 број ЈН 1.1.1.Д /2018

 

1.Уговор за јавну набавку  велике   вредности добара  број ЈН 1.1.1.Д/2018- Набавка електричне енергије-јавна расвета, додељује се понуђачу  Ј.П.“ЕПС“ Београд,  ул. Царице Милице, бр.2,

11000 Београд, број понуде  18.01-159968/1-18 од  30.03.2018. год,  број понуде  код  наручиоца  404-52-9/2018 од  05.04.2018.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 26.02.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности добара број 404-52-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-52-4/2018 од 08.03.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 08.03.2018.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 14.03.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-52-10/2018 од  10.04.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-52-11/2018 од  11.04.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка електричне енергије-јавна расвета.

   -Позив за подношење понуда  број 404-52-4/2018 од 08.03.2018.године објављен је на  Порталу  Управе   за јавне набавке дана 08.03.2018.год. и на Порталу  “Службеног гласника РС“, дана 14.03.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у  Александровцу  дана 10.04.2018.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем Наручиоца број  404-52-2/2018 од  26.02.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………….20.000.000,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу је достављена 1 (једна) благовремена понуда.

       Број под којим је понуда заведена        Назив понуђача

   -404-52-9/2018 од 05.04.2018.године,       -Ј.П. “ЕПС “ Београд

                                                                        ул.Царице Милице, бр.2, 11000 Београд.                                                    Неблаговремених  понуда  није  било.   

                                                                                      

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављена једна  благовремена понуда чија је понуђена цена: 

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:

404-52-9/2018 од 05.04.2018.год.

број Понуђача:

18.01-159968/1-18 од 30.03.2018. год.

 

 

Ј.П. “ЕПС “ Београд

ул. Царице Милице, бр. 2,

11000 Београд                                                    

 

 

9.304.429,44

 

4.2.Понуђач је доставио следеће обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

Понуђач  

Ј.П. “ЕПС “ Београд

ул.Царице Милице, бр. 2, 11000 Београд

Доказ
Обавезни услови ДА
Додатни услови ДА

    

     4.3.Достављена понуда не садржи ни  један од 5 наведених разлога по основу члана 106. Закона

           о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање

          достављене понуде.

 

    4.4.Достављена понуда је у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

         благовремена, одговарајућа и  прихватљива.

 

5)Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена  једна  благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред .

бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1.  

Ј.П. “ЕПС“ Београд,

ул. Царице Милице, бр.2, 11000 Београд

 

9.304.429,44

            Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-52-9/2018 од 05.04.2018.године, понуђача Ј.П. “ЕПС “ Београд,  ул. Царице Милице, бр.2, 11000Београд, бр. 18.01-159968/1-18 од 30.03.2018. године  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор   о набавци добара  за набавку број ЈН 1.1.1.Д/2018- Набавка електричне енергије-јавна расвета  са понуђачем:

      Ј.П. “ЕПС“ Београд, ул. Царице Милице, бр. 2, 11000 Београд

-Укупна понуђена цена без ПДВ-а за процењене количине је:

            -електрична енергија јавна расвета 2.084.551  kWh………………9.255.406,44 динара;

-електрична енергија широка потрошња НТ 4.300 kWh……………16.039,00 динара;

-електрична енергија широка потрошња ВТ 5.600 kWh……………32.984,00 динара.

             Укупна збирна цена без ПДВ-а је:…………………………………..9.304.429,44 динара.

и словима:(деветмилионатристачетирихиљадечетиристотинедвадесетдеветдинара и 44/100)

            + трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина)

+трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада)

+ ПДВ

-Цена обухвата цену електричне енргије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а).

-Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор дистрибутивног система обрачунава понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа за дистрибуцију електричне енергије.

Рок плаћања: најкасније 45 дана од дана пријема исправног рачуна за испоручену електричну енергију.

Период испоруке: од 0.00-24.00 часова сваког дана у периоду од 12 календарских месеци од дана закључења уговора.

Место и начин испоруке: Мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње.

Важност понуде:60 дана од дана отварања понуда.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности добара и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности добара, број

ЈН 1.1.1.Д/2018-Набавка електричне енергије-јавна расвета, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 18.01-159968/1-18 од 30.03.2018. године (број Наручиоца  404-52-9/2018 од  05.04.2018.године), додељује Понуђачу:     

Ј.П. “ЕПС“ Београд, ул. Царице Милице, број 2, 11000 Београд         

   

 УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

Начелник Општинске управе, 

Иван Новаковић, дипл.правник           

Print Friendly, PDF & Email