нов 30

Закључак општинско веће број: 020-320/2017-01 од 29.11.2017

                                                                                                           

            На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/14-др. закон и101/16-др.закон) и члана 53. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08, 1/12, 13/12, 3/13, 11/16 и 4/17),

Општинско веће општине Александровац на 38  седници од 29.новембра  2017. године, донело је :

 

З А К Љ У Ч А К

 

            I  Утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац, на основу цена остварених у промету (најмање три промета) одговарајућих непокретности по зонам0130а, односно у граничним зонама, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2017. године, и то:

Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 14

Одлука о измени уговора у отвореном поступку јавне набавке радова Грађевински радови на адаптацији зграде основне  школе  “Иво Лола Рибар“

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-99-71/2017
Датум:03.11.2017.године 

 

 

            На основу члана  115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Начелник  Општинске управе  Општине  Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ УГОВОРА

у отвореном поступку јавне набавке радова

Грађевински радови на адаптацији зграде основне  школе

 “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,

катастарска парцела   2721/1 КО Александровац

 

1.Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац.

2.Врста Наручиоца:Општинска управа.

3.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: Извођење грађевинских радова на  адаптацији зграде основне  школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,  катастарска парцела   2721/1 КО Александровац, 45100000-припрема градилишта; 45111100-радови на рушењу; 45111300-радови на демонтажи; 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262500-зидарски радови; 45262700 – адаптација зграда;45420000 – радови на уградњи столарије; 45422000-тесарски радови; 45454000 – радови на реконструкцији;45350000– машинске инсталације;45432100-радови на постављању подова и подних облога; 45431000-постављање плочица; 45442100-бојадерски радови; 45320000-изолациони радови и 45343000-радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту.

4.Првобитна вредност уговора: 48.974.886,66 динара без ПДВ –а.

5.Измењена вредност уговора:  48.974.886,66 динара без ПДВ –а.

6.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:У току извршења уговора о извођењу радова на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,  катастарска парцела   2721/1 КО Александровац, број 404-99-49/2017 од 10.08.2017.године, констатовано је да објекат није био доступан Извођачу радова у целости већ се настава изводила у току радова. 

По захтеву Извођача радова, уз сагласност стручног надзора и сагласно  Извештају Канцеларије за управљање јавним улагањима,  а у свему према поступку предвиђеном чланом 20. предметног Уговора Наручилац је прихватио наведени  предлог и продужио рок за завршетак радова на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,  катастарска парцела   2721/1 КО Александровац , у трајању од 40 (четрдесет) календарских дана.

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 31

Обавештење о закљученом уговору Ј.Н. бр. 1.2.5.У/2017. -Зимско одржавање локалних путева и улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-199-12/2017
Датум:31.10.2017.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    soaleker@ptt.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Зимско одржавање локалних путева и улица,

   редни бр. 1.2.5.У/2017.

   Назив и ознака из општег речника набавке: 90620000-Услуге чишћења снега и

                                                                              90630000-Услуге уклањања леда.

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 25

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку велике  вредности услуга  број ЈН 1.2.5. У /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-199-9/2017
Датум:25.10.2017.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-199-8/2017 од 24.10.2017.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности услуга

 број ЈН 1.2.5. У /2017

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности услуга  број ЈН 1.2.5.У/2017- Зимско одржавања локалних путева и улица,  додељује се понуђачу

           “Мирас-Б “ Д.О.О, Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

број понуде  75 од 20.10.2017. год,  број понуде  код  наручиоца  404-199-5/2017 од 23.10.2017.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave