нов 20

Четвртa изменa и допунa плана јавних набавки општинске управе општине Александровац

нов 19

Одлука о додели уговора за јавну број  ЈН 1.3.34.Р/2019 – Извођење радова на санацији постојећих мрежа уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-299-9/2019
Датум:19.11.2019.године  

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-299-8/2019 од  18.11.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности радова

 број ЈН 1.3.34.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности радова  број  ЈН 1.3.34.Р/2019Извођење радова на

   санацији постојећих мрежа уличне расвете,  додељује се понуђачу

 

-“Femand.o.o. улица Вихорска, број 1, 35000 Јагодина,

 

    број понуде  1411/19 од 14.11.2019.год,  број понуде  код  наручиоца  404-299-6/2019.год.  од

    15.11.2019.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 18

ОДЛУКA О ОЦЕНИ ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ – МЕРА ,,УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА“

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Стручна комисија за оцену пројеката за доделу
бесповратних средстава за суфинансирање мера
популационе политике јединице локалне самоуправе
у Републици Србији 2019.години
Мера“Усклађивање рада и родитељства“
Број: 020-455/2019-01
Датум: 18.11.2019. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

            На основу  Одлуке о буџету општине Александровац за 2019. годину („Службени лист општине Александровац“, број  24/18, 2/19, 3/19, 9/19, 13/19 и 17/19),  Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години између општине Александровац и Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику  број  404-131/2019 од 16.04.2019. године и Решења о именовању Стручне комисије за оцену пројеката за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединице локалне самоуправе у Републици Србији 2019.години – Мера “Усклађивање рада и родитељства“ број 020-455/2019-01 од 11.09.2019. године, разматрајући пријаве које су пристигле по Јавном позиву за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединице локалне самоуправе у Републици Србији 2019.години – Мера “Усклађивање рада и родитељства“ који је објављен 14. октобра 2019. године,

Стручна комисија , након разматрања пристиглих пријава, на седници одржаној дана 18.11.2019. године донела је

 

ОДЛУКУ

О ОЦЕНИ ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ – МЕРА ,,УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА“

I Јавним позивом за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединице локалне самоуправе у Републици Србији 2019. години – Мера “Усклађивање рада и родитељства“ који је објављен 14. октобра 2019. године дефинисан је Пројекат за доделу бесповратних средстава за суфинансирње мера популационе политике који финансира  Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије и општина Александровац  која спроводи пројекат.

Пројекат се реализује  у оквиру   мере  популационе политике- усклађивања рада и родитељства. Укупно опредељена средства за реализацију ове мере популационе политике у оквиру Пројекта   износе 2.400.000 динара, при чему је предвиђена додела субвенција за почетнике у пословању у износу од 300.000,00 динара по кориснику.  У складу са тим, а на основу  приспелих пријава, Комисија је доделила бесповратна средства у  укупном износу од 2.400.000,00 динара, односно за 8 апликаната по 300.000,00 динара .

 

II – Средства у износу од 300.000,00 динара додељују се:

 

1.      Милан Иричанин, Дашница 77 комплетна документација
2.      Ивана Вилимоновић, Александровац 76 комплетна документација
3.      Славиша Блажић, Доње Ратаје 73 комплетна документација
4.      Жељко Марић, Ботурићи 73 комплетна документација
5.      Душан Николић, Ратаје 72 комплетна документација
6.      Марија Медаровић, Стањево 71 комплетна документација
7.      Милана Ракићевић, Веља Глава 71 комплетна документација
8.      Весна Николић,Ракља 70 комплетна документација

Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 07

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.3.23.Р/2019. – Санација локалних путева (Доброљупци, Пањевац, Парчин 1 и 2 и Шљивово 1-3)

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-24816/2019
Датум: 07.11.2019.године

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац, улица Јаше

    Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација  локалних путева (Доброљупци, Пањевац,

   Парчин 1 и 2 и Шљивово 1-3)редни  број  ЈН 1.3.23.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45233120-радови на изградњи  путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………………6.210.410,00 динара,

                                                    са ПДВ-ом је:……………………………………………….7.452.492,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave