авг 03

Обавештење  

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа
Одељење за развој и инфраструктуру
Датум: 28.07.2017.год.
Александровац

 

 

Председник Савета месне заједнице

 

О б а в е  ш т е њ е

 

  Обавештавамо вас да је Општинска управа општине Александровац, Одељење за инспекцијске послове у складу са чланом 7. Закона о озакоњења објеката спровела попис незаконито изграђених објеката на територији општине Александровац у периоду од јануара до марта 2017. године. С обзиром да одређен број грађана чији се објекти налазе на територији ваше месне заједнице није био присутан приликом пописа, те да се до данашњег датума нису одазвали на остављене позиве, то вам се службено обраћамо да  у заједничком интересу ступите у контакт са власницима објеката који се налазе на подручју ваше месне заједнице, те да их обавестите да дођу у Општину Александровац,  Одељење за развој и инфраструктуру ради евидентирања незаконито изграђених објеката. Имајући у виду напред наведено,потребно је да нас у што краћем року, а најкасније до 20. августа. 2017. год. писмено обавестите о вашем учинку, односно о грађанима које сте лично обавестили, њиховим адресама и бројевима телефона, као и о прикупљеним подацима о лицима са којима нисте ступили у контакт, а која се налазе на списку који вам прослеђујемо у прилогу, ради даљег поступања Општинске управе у наведеним предметима.

 

                                                              Руководилац Одељења за развој и инфраструктуру

                                                                                                                  Синиша Младеновић

 

Oбавештење

Списак грађана који се нису одазвали позиву

авг 01

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска управа
Број:320- /2017-01
Датум:01.08.2017
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

                 Општинска управа општине Александровац на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију општине Александровац за 2017.годину.(„Сл.лист општине Александровац бр. 6/2017 од 14.06.2017.год.) и претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине  бр.320-00-2628/2017-09 од 11.04.2017.године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ  ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ У 2017.ГОДИНИ

 

                Расписује се Конкурс за реализацију мере 102.Успостављање и јачање Удружења у области пољопривреде у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац у 2017.години у периоду од 01.08.2017 до 30.09.2017.

            Укупан износ намењен финансирању удружења из области пољопривреде износи 500.000,00 динара а износ подстицаја по кориснику максимално до 100.000,00 динара.

Право учешћа имају удружења из области пољопривреде са седиштем на територији општине Александровац.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 26

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку велике вредности радова број ЈН 1.3.18.Р /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-99-47/2017
Датум:26.07.2017.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-99-42-1/2017 од  25.07.2017.год, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.18.Р /2017

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.18.Р/2017- Грађевински радови на

    адаптацији зграде основне  школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,

    катастарска парцела   2721/1 КО Александровац,  додељује се:

Групи понуђача:1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.Омладинских бригада, бр. 86 Г/2,

БЕОГРАД (Овлашћени члан Групе понуђача); 2.“ENTERVOX“D.O.O., Војвођанска,

бр 152 Београд (члан Групе понуђача) и  3. “СИГУРНОСТ“ Д.О.О.  Вукадина Јоцића,

бр. 19, Ниш (члан Групе понуђача),

-за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………………48.974.886,66 динара,

     сл:(четрдесетосаммилионадеветстотинаседамдесетчетирихиљадеосамстотинаосамдесетшестдинара и 66/100),

   бр. понуде 308/НИ од 09.06.2017.год,  број понуде  код  наручиоца 404-99-16/2017 од 12.06.2017.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке

   (portal.ujn.gov.rs)  и интернет страници Наручиоца (www.aleksandrovac.rs).

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 21

План јавних набавки за 2017. годину

Starije objave «

» Novije objave