окт 24

Позив за прикупљање поунуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.2.5.У/2018 – Израда пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта (Трг ослобођења Александровац)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-82-4/2018
Датум:24.10.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/3751 145 ; Факс: 037/3751 145

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга редни број ЈН 1.2.5.У/2018, деловодни број 404-82-1/2018 од 28.09.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, бр. 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.2.5.У/2018
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
Израда пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта
(Трг ослобођења Александровац)

 

 

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Израду пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта (Трг ослобођења Александровац), под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке: Израда пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта ( Трг ослобођења Александровац).

4. Услуге се врше на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
71220000-Услуге пројектовања у архитектури.

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 24

Oдлука о обустави поступка за јавну набавку мале вредности добара број ЈН 1.1.11.Д /2018 – Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-256-11/2018
Датум:24.10.2018.године 

 

            На основу члана  109. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-256-10/2018 од  23.10.2018.год, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА

за јавну набавку мале  вредности добара

 број ЈН 1.1.11.Д /2018

 

1.Обуставља се поступак јавне набавке мале  вредности добара  број ЈН 1.1.11.Д /2018 – Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица

  за коју је спроведен поступак јавне набавке мале вредности, због тога што Наручиоцу није достављена ниједна прихватљива понуда.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 23

Обавештење о закљученом уговору ЈН број 1.3.26.Р/2018. – Санација градских  улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-218-14/2018
Дaтум:23.10.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација градских  улица (Кожетин код сточне пијаце, Ратарска код Ацка и Ратарска код Влачаре), редни број 1.3.26.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 23

ЈАВНИ ПОЗИВ – За бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N за радове у засадима воћа за 2018. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ

За бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N за радове у засадима воћа за 2018. годину

 

На основу Закључка Владе о бесповратноj испоруци 3.015.000kg минералног ђубрива KAN 27% N физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства са територије 27 јединица локалне самоуправе, за радове у засадима воћа за 2018. годину, 05 Број: 339-9528/2018 од 11.10.2018. године, расписује се  Јавни позив за бесповратну испоруку 197.500 kg минералног ђубрива KAN 27% N носиоцима пољопривредног газдинства са територије општине Александровац.

Право на бесповратну испоруку минералног ђубрива остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и имају пријављене површине под воћем у 2018. години. 

Лица остварују право ако имају пребивалиште и производњу на територији општине Александровац.

Физичко лице које има право на бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN27% N, може да преузме највише 500 kg по хектару, а највише за један хектар пријављене површине под воћем. Количина ђубрива за испоруку ће се обрачунати према подацима у изводу из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о структури биљне производње), поднетих захтева и пријављених површина. Уколико је потребно због јединица паковања минералног ђубрива, вршиће се заокруживање количине за испоруку на мању или већу количину.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave