сеп 21

Tрећа измена плана јавних набавки за 2017 год.

сеп 19

Oбавештење о закљученом уговору ЈН бр.1.1.3.Д/2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-175-12/2017
Датум:15.09.2017.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    soaleker@ptt.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка путничког возила, редни бр.1.1.3.Д/2017.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:34110000 –путнички аутомобил.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:………………………………1.123.750,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:……………………………..1.348.500,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2 (две).

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 19

Oбавештење о закљученом уговору ЈН бр.1.1.2.Д/2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-176-10/2017
Датум:15.09.2017.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општина Александровац

Председник Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:Општина Александровац, Председник  Општине

   Александровац, ул. Јаше Петровића бр 26, 37230 Александровац,

   soaleks@ptt.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка путничког возила за потребе саобраћајне

   полиције, редни бр.1.1.2.Д/2017.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:34110000 –путнички аутомобил.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:………………………………1.426.800,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:……………………………..1.712.160,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 11

Поступак јавне набавке бр. ЈН 1.1.8.Д/2017 – Набавка електричне енергије за Општинску управу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, бр.26
Број: 404-188-3/2017
Дана:11.09.2017. године.
А Л Е К С А Н Д Р О В А Ц

 

 

                На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка за јавну набавку мале вредности добара, редни број ЈН 1.1.8Д/2017, деловодни  број 404-188/2017 од 05.09.2017.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровић, број 26

 

у п у ћ у ј е

 

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.1.8.Д/2017

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара

-Набавка електричне енергије за Општинску управу-

 

 

Назив наручиоца:          Општинска управа Општине Александровац

Адреса наручиоца:       Јаше Петровића, број 26

e-mail наручиоца:          soaleker@ptt.rs

Врста наручиоца:           Локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра -ЈН 1.1.8Д/2017-Набавка електричне енергије за Општинску управу

Назив  и ознака из општег речника набавки је 09310000-Електрична енергија

Број партија:

Предметна јавна набавка није обликована у партије.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Избор најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума “Најнижа понуђена цена“.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave