јун 26

ОГЛАС – о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу

                               Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2017 “ на основу усвојеног Плана површина за лицитациону продају, расписује :

 

О  Г  Л  А  С

о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу

за постављање шатри и покретних тезги за време одржавања

спортско туристичке манифестације “Жупске јулске игре – Митрово Поље 2017”

( термин  одржавања  манифестације  је  06. , 07., 08.. и  09.  јул  2017. – четири дана )

 

          Дају се усменим јавним надметањем локације за постављање шатри и покретних тезги за продају хране, пића и  робе, на површинама утврђеним Планом за лицитациону продају локација, који је донео и усвојио  Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2017 „, дана  21. 06.2017. године и то:

 

                Локације за шатре:

 

             –   I  на површини код чесме ( бивша барака ), димензија  15*10 = 150 м²   по почетној цени од 40,00 динара/m²/дневно

                    

           –   II  код пчеларског института, димензија 10*30 =300 м²  по  почетној цени  од 40,00 динара/m²/дневно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

               Локације за постављање покретних тезги за продају робе, хране и пића:

              – Двадесет осам  покретних тезги ( 1  до 28), димензија  2*1 = 2 м², по почетној цени од 250 динара/m²/дневно  за продају хране и пића, или  125  динара/m²/дневно   за  остале  садржаје;                                                                                              

                Право учешћа на јавном надметању за покретне тезге имају сва заинтересована физичка и правна лица, док за шатре  лица која имају регистровану одговарајућу делатност.

                Локације се дају у закуп за временски период од  06. јула  до  09. јула  2017. године, на основу Одлуке Организационог одбора о  избору најповољнијег понуђача, која је основ за закључење уговора о закупу.

                Лицитациони корак на јавном надметању је 10 динара.

                Јавно надметање и закључивање уговора о закупу уз претходну уплату излицитираног износа извршиће се дана 04. 07.2017. године са почетком у 10 часова у великој сали Скупштине општине Александровац, Јаше Петровић 26, Александровац.

                Ближе информације се могу добити на телефон     037-355-4551    и   3751-029  .

 

 

 

 

                                                                                                                             ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

                                                                             СПОРТСКО ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

                                                                         “ ЖУПСКЕ ЈУЛСКЕ ИГРЕ – МИТРОВО ПОЉЕ 2017 „ 

јун 23

Одлуку о додели уговора ЈН 1.3.5.Р/2017-Извођење радова на текућем одржавању и поправка Дома културе у Доњем Ступњу

јун 23

Oбавештења о додели уговора за јавне набавке

јун 13

Поступак јавне набавке ЈН 1.3.11.Р/2017 – Санација деформисаних делова коловоза

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-1143/2017
Датум:13.06.2017.године
Александровац
Адреса: Ул. Јаше Петровића, број 26,
E-maill адреса: soaleker@ptt.rs
ПИБ: 100369374, Матични број 07194838
 

           

             На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова редни број ЈН 1.3.11.Р/2017, деловодни број 404-114/2017 од 28.04.2017.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, бр. 26

 

у п у ћ у ј е

 

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.11.Р/2017

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова

Санација деформисаних делова коловоза

 

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Санацију деформисаних делова коловоза, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке:Санација деформисаних делова коловоза.

4. Радови се изводе на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
45233141-Радови на одржавању путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave