мај 16

Обавештење о зајљученом уговору број 1.3.9.Р/2018 – Санација деформисаних делова коловоза

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-84-14/2018
Датум:16.05.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација деформисаних делова коловоза,

   редни број 1.3.9.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:45233141-радови на одржавању путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 16

Конкурс за доделу бесповратних средстава за успостављање и јачање удружења и задруга у области пољопривреде у 2018.години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС “ број129/07, 83/14-др. Закони  101/16-др. Закон) и члана 62. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12, 3/13, 11/16 и 4/17), Одлуке о буџету општине Александровац за 2018.годину (“Службени лист општине Александровац“ број 11/2017), сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-2099/2018/09 од 28. марта 2018.године и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2018.годину, број 020-112/2018-01 (“Службени лист општине Александровац“ бр. 5/18), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

К О Н К У Р С

За доделу бесповратних средстава за успостављање и јачање удружења и задруга

у области пољопривреде у 2018.години на територији општине Александровац

 

                                                                                                      

1.Циљ и предмет конкурса

Општи циљ овог програма је системско унапређење квалитета живота у руралним срединама кроз равноправнију расподелу дохотка и повећање економских могућности као и њихов праведнији друштвени положај. Ова мера као приоритет има повећање конкурентности, али обухвата и аспект друштвених и социјалних промена у којима удружења и задруге могу бити значајан актер.

Како су на територији општине Александровац присутна углавном мања пољопривредна газдинства са малим поседима и уситњеном производњом, то је и пласман робе  на тржиште веома отежан, процене су да пољопривредна газдинства која имају неки вид сарадње са удружењима и задругама имају већих могућности уз заједнички наступ на тржишту и већи пласман робе.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за успостављање и јачање удружења и земљорадничких задруга у 2018.години на територији општине Александровац.

 

  1. Висина и намена средстава

За реализацију ових подстицаја предвиђен је укупан износ од 3. 500 000,00 динара. Износ подстицаја по кориснику за удружења је максимално 100.000,00динара, а укупно опредељена средства за удружења су 500.000,00динара. Максималан износ подстицаја за земљорадничке задруге је 1.000 000,00 динара по кориснику, а укупна опредељена средства су 3.000 000,00 динара за земљорадничке задруге.

 

  1. Корисници средстава

Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници сa територије општине Александровац и  са производњом на територији општине Александровац и то:

 

 -Удружења из области пољопривредне производње и друге асоцијације пољопривредних произвођача;

 -Групе индивидуалних регистрованих пољопривредних газдинстава које желе да формирају земљорадничку задругу;

– Постојеће земљорадничке задруге .

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 16

Конкурс за доделу бесповратних средстава за подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака у 2018. години

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС “ број129/07, 83/14-др. Закони  101/16-др. Закон) и члана 62. Статута општине Александровац (“ Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12, 3/13, 11/16 и 4/17), Одлуке о буџету општине Александровац за 2018.годину (“Службени лист општине Александровац“  број 11/2017), сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-2099/2018/09 од 28. марта 2018.године и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2018.годину, број 020-112/2018-01 (“Службени лист општине Александровац“ бр.5/18), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

К О Н К У Р С

За доделу бесповратних средстава за подизање нових или обнављање постојећих

(крчење и подизање), вишегодишњих засада воћака у 2018. години

на територији општине Александровац

 

1.Циљ и предмет конкурса

            Циљ је подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност  дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње, веће површине под засадима сертификовaног садног материјала воћа.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање), вишегодишњих засада воћака у 2018.години на територији општине Александровац.

 

  1. Висина и намена средстава

За реализацију конкурса предвиђен је укупан износ од 5. 000 000,00 динара. Опредељени износ бесповратних средстава за подизање засада шљиве је 3.000 000,00динара, јабуке  1.000 000,00динара и крушке 1.000 000,00динара.Износ подстицаја по кориснику за подизање матичног засада воћа шљиве, крушке и јабуке износи 70%,  максимално до 80,00 динара по комаду саднице.  Максималан износ по једном захтеву не може прећи 120.000,00 динара. Приликом обрачуна се узима вредност без пореза на додату вредност (ПДВ).

 

  1. Корисници средстава

Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници с територије општине Александровац и  са производњом на тероторији општине Александровац и то:

 – Физичка лица – носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава, чија су газдинства у активном статусу за 2018.годину.

– Предузетници и правна лица уписани у Регистар пољопривредних газдинстава (у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју), са територије општине Александровац .

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 16

Јавни позив за остваривање права за регрес за репродуктивни материјал

            На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/07, 83/14-др. Закони 101/16-др. Закон) и члана 62.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12,3/13, 11/16 и 4/17),Одлуке о буџету општине Александровац за 2018.годину (“Службени лист општине Александровац“ 11/2017) сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00- 2099/2018/09 од 28. марта 2018.године и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2018.годину, број 020-112/2018- 01 (“Службенилист општине Александровац“ бр.5/18), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

 

Позивају се сва регистрована комерцијална пољопривредна газдинства која су имала ветеринарске услуге по основу осемењавања говеда у периоду од 1.новембра 2017.године до 30 октобра 2018.године да могу да поднесу захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), 1.800,00 динара по једном приплодном грлу.  Захтев се подноси у периоду од 14. маја 2018. до 5. новембра 2018.године на писарници Општинске управе општине Александровац.

Уз захтев за регрес за репродуктивни материјал треба приложити:

 

        -Признаница о извршеном плаћању за вештачко осемењавање у периоду од 1.11.2017. до 30.10.2018.год.;

        -Извод из регистра пољопривредних газдинства о сточном фонду издат од стране Управе за трезор за 2018.годину;

        -Фотокопија пасоша за осемењено грло;

        -Фотокопија наменског жиро рачуна подносилаца захтева;

        -Потврда о активном статусу регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства за 2018.годину;

        -Фотокопија личне карте;

        -Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама од стране надлежног органа општинске управе општине Александровац;

        -Изјава подносиоца захтева да није користио средства по основу остваривања права за регрес за репродуктивни материјал код других буџетских извора.

         Комисија за подстицање развоја пољопривреде општине Александровац, утврђује да ли су испуњени критеријуми за остваривање права на коришћење регреса и доноси одлуку о исплати средстава корисницима са комплетним захтевима по редоследу поднесеног и комплетираног захтева до утрошка расположивих средстава.

 

          За све информације у вези јавног позива обратити се одељењу за пољопривреду и рурални развој Општинске Управе општине Александровац, канцеларија број 6, или на телефoн 3751-069.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Број: 320-12/2018-06 од 7. маја 2018.године у Александровцу


ПРИЛОЗИ

 Образац 2 – Изјава

Захтев за остваривање права на регрес

 

 

 

 

 

 

Starije objave «

» Novije objave