сеп 04

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.2.13.У/2018 – Зимско одржавање локалних путева и улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-206-4/2018
Датум:04.09.2018. године.
Адреса:ул. Јаше Петровића, бр. 26,
 37230 Александровац
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Телeфон и факс: 037/3751-145 
 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку услуга велике вредности редни број ЈН 1.2.13.У/2018, деловодни број 404-206/2018 од 24.08.2018.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.2.13.У/2018

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга

Зимско одржавање локалних путева и улица

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Зимско одржавање локалних путева и улица, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

 

  1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

 

  1. Предмет јавне набавке:Зимско одржавање локалних путева и улица.

 

  1. Радови се изводе на територији општине Александровац.

 

  1. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

            90620000-Услуге чишћења снега и

            90630000-Услуге уклањања леда.

  Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 04

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.3.26.Р/2018 – Санација градских улица

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
Број:404-218-4/2018
Датум:04.09.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230  А л е к с а н д р о в а ц
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037-3751 145;  Факс: 037-3751 145
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.26.Р/2018, деловодни број 404-218-1/2018 од 31.08.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.26.Р/2018

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – Санација  градских улица

(Кожетин код сточне пијаце, Ратарска код Ацка и Ратарска код влачаре)

 

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Санацију градских улица (Кожетин код сточне пијаце, Ратарска код Ацка и Ратарска код влачаре),  под  условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

 

  1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

 

  1. Предмет јавне набавке: Санацију градских улица (Кожетин код сточне пијаце, Ратарска код Ацка и Ратарска код влачаре). Радови се изводе на територији  општине Александровац.

 

  1. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

              45233120-радови на изградњи путева.

  Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 03

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-207-6/2018
Датум:03.09.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/ 3751 145; Факс: 037/ 3751 145

Обавештење о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општина Александровац Општинска управа,
улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац; www.aleksandrovac.rs

2.Врста Наручиоца: јединица локалне самоуправе.

3.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Културно уметнички
програм-ангажовање извођача за Жупску бербу 2018 у оквиру кога ће бити одржани концерти:
концерт музичке групе “Бане Лалић и МВП“; концерт музичке групе “Неверне бебе“ и
концерт извођача Фахрете Живојиновић-Лепе Брене, ОРН:92312000-Уметничке услуге.

4.Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:
Чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН прописано је да Наручилац може спроводити преговарачки
поступак без објављивања позива за подношење понуда, ако, због техничких, односно
уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих
права набавку може извршити само одређени понуђач.

5.Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати Позив за подношење понуда:
Позив за подношење понуда упућен је:
-Агенцији за извођачку уметност “Балкан Арт“, ул. Душана Вукасовића, број 38а/9, Београд,
за извођача групу “Бане Лалић и МВП“;
-Агенција за извођачку уметност “MoniCart “ Нови Сад, ул.Булевар Јована Дучића, бр. 7, Београд
За извођача групу “Неверне бебе“ Београд и
-Студију за извођење музичких програма “STAGE B TEAM“ Велико Поље, улица бб за извођача
Фахрету Живојиновић-Лепу Брену.

Александровац 03.09.2018.године.

 

КОНКУРСНСА ДОКУМЕНТАЦИЈА

сеп 03

Tрећа допуна плана јавних набаки Општинске управе општине Александровац

Starije objave «

» Novije objave