окт 08

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.1.10.Д/2019  – Набавка и уградња две лансирне противградне станице на даљинско управљање

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-23711/2019
Датум:08.10.2019.године
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-237-10/2019 од  07.10.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности добара

 број ЈН 1.1.10.Д/2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности добара  број  ЈН 1.1.10.Д/2019 Набавка и уградња две

   лансирне противградне станице на даљинско управљање,  додељује се понуђачу:

 

        – TRAYAL KORPORACIJA A.D. KRUŠEVAC, ул. Паруновачка, бр. 18V,  37000 Крушевац,      

    број понуде  02/19 од 02.10.2019. године,  број понуде  код  наручиоца  404-237-6/2019 од  

    03.10.2019.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 08

П Р А В И Л Н И КO ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКАО ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТАУ ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – други закон и 101/2016 – други закон и 47/18), члана 57. и  58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије“  број 21/2016), члана 11. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 68/15 и 81/16 – Одлука УС), члана 72. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац “, број 2/19), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 4/19), члана 17. Одлуке о организацији  Oпштинске управи општине  Александровац („Службени лист општине Александровац“ број  8/17) и  члана 4.  Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у   јавном  сектору општине Александровац  за 2017. годину („Службени лист општине Александровац“, број 8/17 и 2/19), поступајући по припремљеном обједињеном предлогу начелника Општинске управе општине Александровац,

Општинско веће општине Александровац на 87. седници  је дана 08. октобра 2019. године, усвојило

 

П Р А В И Л Н И К

O ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Члан 1.

У Правилнику о органзацији и систематизацији радних места у  Општинској управи oпштине Александровац и Правобранилаштву општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“

број 8/19), врше се следећа измене и допуне:         

    У члану 24. одељак 2.1. Кабинет председника:

   Тачка 3. и тачка 4. бришу се и уноси се нова тачка, тачка 3. која гласи:

,, 3. Помоћник  председника за област одбране и ванредне ситуације

број функционера: 2

          Опис послова: Покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове по налогу Председника општине.

         За свој рад непосредно је одговоран Председнику општине.

         Услови: Стечено високо образовање  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним  студијама, специјалистичким академским студијама , специјалистичким струковним студијама , односно  основне студије у трајању од најмање четири године  у области образовно-научног поља у које спадају факултет безбедности, односно факултет народне одбране,  познавање рада на рачунару . “

 

      Досадашње тачке: 5, 6 и 7 постају тачке: 4, 5 и 6.

Члан 3.

   Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ,,Службеном листу општине Александровац“.

Члан 4.

            Правилник објавити на званичној интернет презентацији општине Александровац:www.aleksandrovac.rs као и у ,,Службеном листу општине Александровац“.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

  Број: 110-6/2019-01 од  08. октобра 2019.године

 

                                                                                                                                     Председник 

                                                                                                            Др Мирко Михајловић, спец. мед., с.р.

                          

                                                         

окт 07

Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
Општинско веће АЛЕКСАНДРОВАЦ
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 020-261-17/2019-01
Датум: 07.10.2019. године
 

На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ (у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ за 2019. годину за давање у закуп донела је :

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ у трећем кругу за укупно 184 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ за 2019. годину и планираних за давање у закуп по класама и културама, и то:

 

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД
ЊИВА 1 65,33 7.677,89
ЊИВА 2 59,45 6.986,84
ЊИВА 3 52,92 6.219,41
ЊИВА 4 47,04 5.528,36
ЊИВА 5 41,16 4.837,32
ЊИВА 6 33,32 3.915,92
ЊИВА 7 27,44 3.224,88
ЊИВА 8 20,25 2.379,87
ВОЋЊАК 1 65,33 7.677,89
ВОЋЊАК 2 59,45 6.986,84
ВОЋЊАК 3 52,92 6.219,41
ВОЋЊАК 4 47,04 5.528,36
ВОЋЊАК 5 41,16 4.837,32
ВОЋЊАК 6 33,32 3.915,92
ВОЋЊАК 7 27,44 3.224,88
ВИНОГРАД 1 65,33 7.677,89
ВИНОГРАД 2 59,45 6.986,84
ВИНОГРАД 3 52,92 6.219,41
ЛИВАДА 1 19,60 2.303,48
ЛИВАДА 2 17,84 2.096,64
ЛИВАДА 3 15,88 1.866,29
ЛИВАДА 4 14,11 1.658,27
ЛИВАДА 5 12,35 1.451,43
ЛИВАДА 6 10,00 1.175,24

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 03

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.2.16.У/2019 – Услуге дневног боравка деце,  младих и одраслих особа са сметњама у развоју

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-2814/2019
Дана:03.10.2019.године.

  

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка за јавну набавку услуга мале вредности редни број ЈН 1.2.16.У/2019, деловодни број  404-281-1/2019 од  25.09.2019.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 у п у ћ у ј е 

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.2.16.У/2019

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга

Услуге дневног боравка деце,  младих и одраслих особа са сметњама у развоју

 

 

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Услуге дневног боравка деце,  младих и одраслих особа са сметњама у развоју, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
  2. Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности. Предмет јавне набавке:Услуге дневног боравка деце,  младих и одраслих особа са сметњама у развоју.
  3. Услуге се врше на територији  општине Александровац.
  4. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:85312120-Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом и младе особе.

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave