мар 13

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.5.Р /2019 – Летње одржавање локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-4512/2019
Датум:13.03.2019.године
 
 
            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-45-11/2019 од 11.03.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.5.Р /2019

 

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.5.Р/2019-Летње одржавање

   локалних путева (крпљење ударних рупа),  додељује се понуђачу

           “Мирас-Б“ д.о.о, Лесеновци бб, 37230 Александровац, 

    број понуде  10  од  04.03.2019. год,  број понуде  код  наручиоца  404-45-7/2019 од    08.03.2019.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 12

Обавештење о закљученом уговоро број ЈН 1.2.1.У/2019. – Одржавање уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-5513/2019
Датум:12.03.2019.године
А л е к с а н д р о в а ц

 
 
            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Одржавање уличне расветередни број

    ЈН 1.2.1.У/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 50232100-Услуге одржавања уличне

   расвете.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 12

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.1.3.Д/2019 – Набавка и испорука цеви за пропусте

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-1064/2019
Дана:12.03.2019.године
             На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.3.Д/2019, деловодни број 404-106-1/2019 од 06.03.2018.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26 

у п у ћ у ј е 

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.1.3.Д/2019

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара

Набавка и испорука цеви за пропусте

 

  1. Наручилац Општинска управа Опшине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавку и испоруку цеви за пропусте, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
  1. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
  1. Предмет јавне набавке:Набавка и испорука цеви за пропусте.
  1. Испорука цеви се врши на територији општине Александровац.
  1. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

44163000-цеви и арматура.

  Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 11

Oбавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.1.7.Д/2019. – набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-54-19/2019
Датум:11.03.2019.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-набавка потрошног материјала за одржавање

   уличне расвете-редни број  ЈН 1.1.7.Д/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:31500000-Расветна опрема и електричне

   светиљке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave