јан 13

Конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2020. годину удружењима грађана

            На основу члана 10. Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину (,, Службени лист општине Александровац“ број 19/2019 ), раздео 5 функционална класификација  090, 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 72, 85, 86, 87, 89 и 104 и  члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (,,Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016)

 

Општинска управа  општине Александровац дана 13. јануара 2020. године расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

IРасписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2020. годину у укупном износу од 10.500.000,00 динара  за суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса  и то у областима :

–  подршка социо-хуманитарним организацијама                                                                2.200.000,00 динара

–  верске и остале услуге  заједнице                                                                                2.500.000,00 динара

– унапређење система и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине 5.800.000,00 динара

 

II – Право учешћа на Конкурсу имају:

  1. социо-хуманитарне организације (удружења бораца, инвалида и хуманитарне организације)
  2. традиционалне верске заједнице
  3. удружења у области културе

Pročitati ostatak ovog unosa »

дец 31

Обавештење

 Р  е п у б л и к а   С р б и ј а
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Број: 020-637 /2019-01
31.12.2019 године

АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

            Скупштина општине Александровац сваке године свечано обележава дан Општине.

            Дан општине Александровац је 14. фебруар “Свети Трифун“

            Поводом дана општине свечано се уручују награде и признања општине Александровац             Награде и признања додељују се: појединцима, предузећима, установама, месним заједницама,удружењима грађана за изузетне резултате остварене у области привреде, образовања и васпитања, науке , културе, здравствене заштите, социјалне и дечје заштите, физичке културе, заштите животне средине, развој локалне самоурпаве и других видова стваралаштва и хуманитарног деловања општине Александровац.

            Одлуком о установљењу награде и признања општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“’бр. 1/2011) установљене су:

  • Фебруарска награда као највише признање Општине која се додељује за дело које представља  највредније достигнуће  у Општини и у једној години се може доделити једна награда.
  • Плакета Општине која  се додељује за изузетне  резултате у дужем периоду у областима наведеним у ставу 4. овог обавештења. Плакета општине се може доделити истом лицу само једном. 
  • Похвала Општине додељује се за постигнуте успехе у раду наведеним у ставу 4. овог обавештења у години која претходи години додељивања.

            Иницијативу за доделу награде и признања могу поднети предузећа, установе, друтшвене организације, удружења грађана , органи општине , радна тела Скупштине , Месне заједнице, и група грађана Комисији за награде и признања Скупштине општине Алекандровац  до 24. јануара 2020.године .

            Иницијатива за доделу награда и признања општине Александровац мора бити образложена.

 

 

                                                                                                                 Председник

                                                                                                   Комисије за награде и признања

                                                                                                           Мирослав Ивановић,с.р.

дец 30

Одлука о измени уговора у отвореном поступку јавне набавке радова – санација дома културе у Доњем Ступњу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-177-16/2019
Датум:27.12.2019.године 

 

            На основу члана  115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Начелник  Општинске управе  Општине  Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ УГОВОРА

у отвореном поступку јавне набавке радова

санација дома културе у Доњем Ступњу

 

1.Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића,

   број 26, 37230 Александровац.

2.Врста Наручиоца: Општинска управа.

3.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из

   класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: Санација

   дома културе у Доњем Ступњу у општини Александровац.

   Ознака из општег речника јавних набавки:45212300-радови на изградњи зграде за уметност и

   културу.

Pročitati ostatak ovog unosa »

дец 30

Одлука о измени уговора у отвореном поступку јавне набавке радова санација дома културе у Суботици

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-174-18/2019
Датум:27.12.2019.године 

 

            На основу члана  115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Начелник  Општинске управе  Општине  Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ УГОВОРА

у отвореном поступку јавне набавке радова

санација дома културе у Суботици

 

1.Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића,

   број 26, 37230 Александровац.

2.Врста Наручиоца: Општинска управа.

3.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из

   класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: Санација

   дома културе у Суботици у општини Александровац.

   Ознака из општег речника јавних набавки:45212300-радови на изградњи зграде за уметност и

   културу.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave