јул 08

ЈАВНИ КОНКУРС – ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР АЛЕКСАНДРОВАЦ- ЖУПА“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

  Скупштина општине Александровац на 22. седници одржаној 27 . јуна  2019. године,  на основу члана 36. став 3 и 4 и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 3. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање  директора Јавног предузећа “ Пословни центар Александровац –Жупа Александровац“ Александровац ,чији је оснивач општина Александровац, број:020-345/2019-01 од 27. јуна 2019. године, Скупштина општине Александровац, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР АЛЕКСАНДРОВАЦ-  ЖУПА  “ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Подаци о јавном предузећу:Јавно предузеће “ Пословни центар  Александровац- Жупа “ из Александровца,

Матични број: 20488808,

ПИБ: 105909298

Седиште Јавног предузећа: Александровац, ул. 10. август, бб,

Претежна делатност Јавног предузећа: –52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају.

Радно место: директор Јавног предузећа “ Пословни центар  Александровац- Жупа “ Александровац из Александровца. Директора Јавног предузећа именује Скупштина општине Александровац на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. Директор предузећа заснива радни однос на одређено време.

Послови директора:  представља и заступа jавно предузеће , организује и руководи процесом рада, води пословање jавног предузећа , одговара за законитост рада jавног предузећа,предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја jавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење,предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања jавног предузећа и одговоран је за његово спровођење,предлаже финансијске извештаје,предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине Александровац (субвенције, гаранције или коришћење других средства), извршава одлуке Надзорног одбора; доноси акт о систематизацији ; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 04

Одлука о додели уговора за јавну набаку  број ЈН 1.3.21.Р /2019 – Санација локалних путева (Доњи Ступањ, Горњи Ступањ 1и 2, Гаревина 1 и 2 и Дашница 1 и 2)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-162-20/2019
Датум:04.07.2019.године

 

             На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-162-19/2019 од  02.07.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.21.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број  ЈН 1.3.21.Р/2019 Санација локалних путева

   (Доњи Ступањ, Горњи Ступањ 1и 2, Гаревина 1 и 2 и Дашница 1 и 2),  додељује се понуђачу:

-“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ,

    број понуде  20-06/19 од  20.06.2019.године,  број понуде  код  наручиоца  404-162-14/2019 од  

    20.06.2019.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 04

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.12.Р /2019 – Санација градских улица (Крушевица, Мала Ракља 1 и 2, Старци и Стањево пољана)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-160-20/2019
Датум:04.07.2019.године
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-160-19/2019 од  02.07.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.12.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број  ЈН 1.3.12.Р/2019Санација градских улица

   (Крушевица, Мала Ракља 1 и 2, Старци и Стањево пољана),  додељује се понуђачу:

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, Александровац,

Крушевица, бб, 37230 Александровац,

    број понуде  154-6  од  04.06.2019.год,  број понуде  код  наручиоца  404-160-13/2019 од  19.06.2019.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 04

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.17.Р /2019 – Санација локалних путева (Горња В. Врбница 1 и 2, Доњи Вратари и Лесеновци)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-16117/2019
Датум:04.07.2019.године
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-161-16/2019 од  02.07.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.17.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број  ЈН 1.3.17.Р/2019 Санација  локалних путева

   (Горња В. Врбница 1 и 2, Доњи Вратари и Лесеновци),  додељује се понуђачу:

“Мирас-Б“ д.о.о, Лесеновци бб, 37230 Александровац,

 

    број понуде  60  од  19.06.2019.год,  број понуде  код  наручиоца  404-161-13/2019 од  19.06.2019.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave