дец 30

Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву

Kако би помогла да се пољопривредно земљиште у Републици Србији ефикасније користи, Управа за пољопривредно земљиште, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, последњих неколико месеци интензивно је радила на идентификацији напуштеног пољопривредног земљишта у државној својини у локалним самоуправама  Алексинац, Александровац, Смедерево и Беочин. Наиме, процењује се да се од 5,6 милиона хектара пољопривредног земљишта у Републици Србији, између 200 и 350 хиљада хектара обрадивог земљишта и ливада не користи сваке године, док је површина напуштеног пољопривредног земљишта под пашњацима много већа.

Према речима, Марка Врањковића, стручњака који је учествовао у идентификацији земљишта, разлози за напуштање земљишта су вишеструки: „У појединим општинама постоје природна ограничења као што је неприступачан терен, а један од проблема је и деградација земљишта. Осим тога, постоје и разни други разлози као што су социо-економски фактори, демографска структура и институционални оквир.“

Једна од мера којом надлежно Министарство подстиче пољопривредну производњу је давање пољопривредног земљишта које није било предмет пољопривредне производње три агроекономске године у закуп путем лицитације по почетној цени од 0 динара. Пољопривредници који су тим путем добили у закуп пољопривредно земљиште истакли су да им је та мера аграрне политике значајно помогла, јер су велика финансијска средства потребна да се такво земљиште приведе намени.

Циљ Управе за пољопривредно земљиште је да унапреди постојећи информациони систем за пољопривредно земљиште са подацима о напуштеном пољопривредном земљишту, а идентификација у наведене четири општине представља почетни корак.

„Теренска верификација урађена је за 1484 парцеле, од укупно 1779 предвиђених. Од тога 501 парцела може да сматра напуштеном у складу са дефинисаним критеријумима. Иако нас је време послужило за теренски рад, велики је изазов идентификовати парцеле у одређеним подручјима. Свакако, подаци до којих смо дошли говоре да се од утврђеног броја чак 983 парцеле узурпирају, односно користе за производњу. Морам да истакнем да просечна величина парцела износи око 0.7 хектара. У Смедереву је урађена идентификација највећег броја парцела (853). Такође, урадили смо и анализу земљишта одређеног броја парцела како бисмо утврдили могућности за органску производњу. Циљ нам је био да направимо базу података која ће унапредити конкурентност у руралним подручјима и привући потенцијалне инвеститоре“ – наводи Врањковић.

Пројекат је заједничка иницијатива Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Програма Уједињених нација за развој (УНДП) у оквиру програма “Подршка произвођачким капацитетима агро-индустријског сектора у Републици Србији”. 

дец 30

Одлука одобравању или неодобравању годишњих програма спотских организација иодређивању висине средстава за рализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац за 2020.годину

 

          На основу члана 138,став 1 и 2 Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 10/2016), члана 13. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александроац у области спорта („Службени лист општине Александроац“ бр.4/2017), члана 52. Закона о ликалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14-други закон, 101/16-закон), Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац“ бр.2/19) и Одлуке о буџету општине Александровац за 2020 годину („Службени лист општине Александровац“ бр. 19 /2019)

          Начелник општинске управе, на предлог Комисије за стручну оцену годишњих програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на територији општине Александровац, дана 26 .12.2019.године доноси

 

ОДЛУКУ

о одобравању или неодобравању годишњих програма спотских организација и одређивању висине средстава за рализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац за 2020.годину

 

I

          Одобравају се годишњи програми спортских организација и средстава у износу 25.000.000,00 динара за реализацију годишњих програма спортских организација на територији општине Александровац за 2020.годину на основу процене квалитета годишњих програма који обухвата критеријуме у складу са члановима 10, 11 и 12. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александровац у области спорта („Службени лист општине Александровац“ бр. 19/2019) и то:

 

 

Р.б Организација у области спорта Одобрени износ за 2020
1 Савез спортова Александровац 5.000.000,00
2 РК Жупа 54 4.100.000,00
3 ЖРК Жупа 1.700.000,00
4 Одбојкашки клуб Жупа 1.715.000,00
5 ЖОК  Жупа 1.715.000,00
6 Џудо клуб Жупа 450.000,00
7 Карате клуб  Александровац 400.000,00
8 Кошаркаши клуб Александровац 1.900.000,00
9 Шах клуб Жупа 200.000,00
10 Шах клуб Расина 20.000,00
11 АМСК Жупа 170.000,00
12 ФСО Александровац 100.000,00
13 ФК Жупа 5.000.000,00
14 ФК Младост Ракља 120.000,00
15 ФК Слога Дашница 300.000,00
16 ФК Обилић – Мрмош 120.000,00
17 ФК Гаревина 300.000,00
18 ФК Виноградар Злегиње 450.000,00
19 ФК Рубин Доњи Ступањ 300.000,00
20 ФК Батован Суботица 120.000,00
21 О.Ф.К Пикси 350.000,00
22 ФК Орлићи 350.000,00
23 ФК Жупски бисер-75 Лаћислед 120.000,00
    0,00
  УКУПНО 25.000.000,00

Pročitati ostatak ovog unosa »

дец 29

Oдлука о измени уговора у отвореном поступку јавне набавке радова JNVV 1.3.2.R/2019

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-170-30/2019
Датум:26.12.2019.године 

 

 

            На основу члана  115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Начелник  Општинске управе  Општине  Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ УГОВОРА

у отвореном поступку јавне набавке радова

извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу

 

1.Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића,

   број 26, 37230 Александровац.

2.Врста Наручиоца: Општинска управа.

3.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из

   класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: Извођење

   радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу у општини Александровац.

   Ознака из општег речника јавних набавки:45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

дец 02

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку број  ЈН 1.3.34.Р/2019. – Извођење радова на санацији постојећих мрежа уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-299-11/2019
Датум:02.12.2019.године
 

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Извођење радова на санацији постојећих  

   мрежа уличне расветередни број  ЈН 1.3.34.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: 31527200-спољна расвета.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………968.000,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………1.161.600,00 динара.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave