мар 13

Поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈН 1.2.10.У/2018 – Одржавање уличне расвете

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-55-4/2018
Датум:13.03.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о jавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга редни број ЈН 1.2.10.У/2018, деловодни број 404-55-1/2018 од 26.02.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.2.10.У/2018
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
Одржавање уличне расвете

 

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Одржавање уличне расвете, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке:Одржавање уличне расвете.

4. Услуге се врше на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
50232100-Услуге одржавања уличне расвете.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 12

Нацрт локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Александровац

мар 12

Поступак јавне набавке бр. ЈН 1.1.2.Д/2018 – Набавка горива

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-53-4/2018
Датум:12.03.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.2.Д/2018, деловодни број 404-53/2018 од 26.02.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.1.2.Д/2018
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара –
Набавка горива

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за набавку горива, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке: Набавка горива.
4. Добра се преузимају на продајним местима Продавца.
5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
09132000-нафтни деривати.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 09

Поступак јавне набавке бр. ЈН 1.1.7.Д/2018 -Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-54-4/2018
Датум:09.03.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.7.Д/2018, деловодни број 404-54-1/2018 од 26.02.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.1.7.Д/2018
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара –
Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете

 

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавку потрошног материјала за одржавање уличне расвете, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке:Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете.
4. Добра се допремају на адресу Наручиоца.
5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
31500000-расветна опрема и електричне светиљке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave