мај 09

Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима

На основу члана 9. Одлуке о студентским наградама (“Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и 15/2016) ,
Општинска управа  општине Александровац, дана 9.маја   2017. године, расписује:

 

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ  НАГРАДЕ  ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА

  

I           Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац, предвиђених Одлуком о буџету општине Александровац за 2017.годину (“Службени лист општине Александровац“ број 15/2016 и 1/2017 – исправка)  у Разделу 5 ,глава 5.1.- Општинска управа,програмска активност 0901 -0006, функционална класификација 090, економска класификација472-накнаде за социјалну заштиту из буџета,позиција 98.

II          Право учешћа на конкурсу имају студенти са пребивалиштем, односно боравиштем ( за избегла и расељена лица ) на територији општине Александровац,који су завршили  студије и остварили одговарајући успех у току школовања у школској 2015/2016 години на студијама на државним факултетима и акредитованим приватним факултетима и високим школама Републике Србије:

– основним академским студијама,

– мастер академским студијама,

– студијама које се организују интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија (у даљем тексту: интегрисане студије)

-докторским академским студијама.

 Награде се додељују:

  1. за завршене студије,
  2. за успех у току студија.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 08

Поступак јавне набавке бр. ЈН 1.3.16.Р/2017 – Санација локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
I Број:404-109-3/2017
Дана:08.05.2017.године
Александровац

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.16.Р/2017, деловодни број 404-109/2017 од 26.04.2017.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.16.Р/2017

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

Санација локалних путева

 (Витково-деон. Ћосићи, Лаћислед 1.-деон.  до гробља,

Лаћислед 2.-деон. Вулетићи и Доња Велика Врбница –деон. Стојкићи)

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Санацију локалних путева Санација локалних путева (Витково-део. Ћосићи, Лаћислед 1.-деон. до гробља, Лаћислед 2.-деон. Вулетићи и Доња Велика Врбница –деон. Стојкићи) под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

3. Предмет јавне набавке: Санација локалних путева Санација локалних путева (Витково-део. Ћосићи, Лаћислед 1.-деон. до гробља, Лаћислед 2.-деон. Вулетићи и Доња Велика Врбница –деон. Стојкићи).Радови се изводе на територији општине Александровац.

4. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 03

Поступак јавне набавке бр. ЈН 1.3.17.Р/2017 – Санација локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
I Број:404-76-3/2017
Дана:03.05.2017.године
Александровац

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.17.Р/2017, деловодни број 404-76/2017 од 27.03.2017.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.17.Р/2017

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

Санација локалних путева (Доњи Ступањ-деон. Радмановци, Доње Злегиње-деон. Ботуњци, Суботица –деон. Рилачки брег и Горње Злегиње-деон. Рајковићи)

 

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Санацију локалних путева (Доњи Ступањ-деон. Радмановци, Доње Злегиње-деон. Ботуњци, Суботица-деон. Рилачки брег и Горње Злегиње–деон. Рајковићи) под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

3. Предмет јавне набавке: Санација локалних путева (Доњи Ступањ-деон. Радмановци, Доње Злегиње-деон. Ботуњци, Суботица-деон. Рилачки брег и Горње Злегиње–деон. Рајковићи).

4. Радови се изводе на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 28

Поступак јавне набавке радова бр. ЈН 1.3.14.Р/2017 – Санација локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
I Број:404-75-3/2017
Дана:28.04.2017.године
Александровац

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.14.Р/2017, деловодни број 404-75/2017 од 27.03.2017.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.3.14.Р/2017
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова –
Санација локалних путева (Плеш-деон. Ерићи, Плоча-деон. Чељићи и
Рогавчина-деон. Пакленик)

 

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Санацију локалних путева (Плеш-деон. Ерићи, Плоча-деон. Чељићи и Рогавчина-деон. Пакленик) под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

3. Предмет јавне набавке: Санација локалних путева (Плеш-деон. Ерићи, Плоча-деон. Чељићи и Рогавчина-деон. Пакленик).

4. Радови се изводе на територији општине Александровац.

5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave