сеп 09

Позив за прикупљање понуда у посупку јавне набавке бр. ЈН 1.3.20.Р/2019 – за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова -Санација  локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-247-4/2019
Дана:09.09.2019.године
 

 На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.20.Р/2019, деловодни број 404-247-1/2019 од 30.08.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.20.Р/2019

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

Санација  локалних путева  (Мрмош 1-5, Доња Врбница 1 и 2 и Лаћислед 1 и 2) 

 

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче

да доставе понуду за : Санација  локалних путева (Мрмош 1-5, Доња Врбница 1 и 2 и

Лаћислед 1 и 2), под  условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

  1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

       Предмет јавне набавке:Санација  локалних путева (Мрмош 1-5, Доња Врбница 1 и 2 и

       Лаћислед 1 и 2).  Радови се изводе на територији  општине Александровац.

  1. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 09

Oглас за прикупљање писаних понуда за дављње у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Александровац

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број 9), Председник општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана

  03.09.2019.године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

и расписује

 О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

I

– Предмет јавног надметања –

  1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:

 

КО Бр. јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) Период закупа Степен заштите
Бзенице 4 2,9988 882,40 529,23 10  
Бзенице 5 1,1863 1.177,78 279,44 10  
Бзенице 6 2,9432 1.359,04 799,98 10  
Бзенице 7 0,4830 1.177,78 113,77 10  
Бзенице 8 0,8716 790,98 137,88 10  
Бзенице 9 0,6021 784,40 94,45 10  
Бзенице 10 0,5436 1.514,53 164,66 10  
Бзенице 11 0,5207 2.680,64 279,16 10  
Бзенице 12 1,3628 888,24 242,10 10  
Бзенице 13 1,1063 969,31 214,47 10  
Боботе 14 0,1092 1.661,81 36,29 10  
Ботурићи 15 1,0393 1.177,78 244,81 10  
Ботурићи 16 1,4421 1.759,48 507,47 10  
Ботурићи 17 0,0714 3.932,77 56,16 10  
Ботурићи 18 2,0058 4.847,76 1.944,72 10  
Велика Врбница Горња 19 0,2234 1.983,08 88,60 10  
Велика Врбница Горња 20 0,0351 969,23 6,80 10  

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 06

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга, редни број ЈНПП 1.2.6.У/2019

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-236-14/2019
Датум:06.09.2019.године
 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-236-13/2019 од  06.09.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

за јавну набавку услуга, редни број ЈНПП 1.2.6.У/2019

 

 

1.Уговор за јавну набавку услуга  редни  број  ЈНПП 1.2.6.У/2019 Културно уметнички програм и

    ангажовање извођача за  Жупску бербу 2019 . године по партијама, додељује се:

 

    за партију 1-концерт  Александре Пријовић (Живојиновић)

                            “GRAND PRODUCTION “ d.o.o. Beograd, ул. Данила Лекића, 31, Београд,

      Број понуде  02 од 29.08.2019.год, број понуде код Наручиоца 404-236-11/2019 од 03.09.2019.год;

                       

     за партију 2.:концерт  музичке групе “ YU GRUPE “

      Број понуде  07/19 од 02.09.2019.год, број понуде код Наручиоца 404-236-10/2019 од 03.09.2019.год;                          

 

     за партију 3.: концерт извођача  Аце Пејовића

                             “AP  PRODUCTION“ D.O.O, ул. Благоја Марјановића Моше, бр. 7, 11077 Београд ,

      Број понуде  02/19 од 30.08.2019.године, број понуде код Наручиоца 404-236-9/2019 од 02.09.2019.год;

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 06

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.2.5.У/2019 – Зимско одржавање локалних путева и улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-2334/2019
Датум:06.09.2019. године.
Адреса:ул. Јаше Петровића, бр. 26,
 37230 А л е к с а н д р о в а ц
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Телeфон и факс: 037/3751145
 

              На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку услуга велике вредности редни број ЈН 1.2.5.У/2019, деловодни број 404-233/2019 од  15.08.2019.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.2.5.У/2019

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга

Зимско одржавање локалних путева и улица

 

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Зимско одржавање локалних путева и улица, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
  2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
  3. Предмет јавне набавке:Зимско одржавање локалних путева и улица.
  4. Радови се изводе на територији општине Александровац.
  5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

            90620000-Услуге чишћења снега и

            90630000-Услуге уклањања леда.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave