дец 07

Обавештење у вези нацрта Одлуке о буџету општине Александровац за 2019. годину.

Општинска управа – одељење за финансије и локалнo еконoмски развој утврдило је нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2019 годину и доставља га јавности на увид. Обавештавају се сви заинтересовани грађани и организације да могу доставити примедбе и сугестије на нацрт Одлуке о буџету до понедељка 10. децембра 2018. године на email адресу  soalekn@ptt.rs 

Обавештавају се сви заинтересовани грађани и организације да могу присуствовати јавној расправи  нацрта Одлуке о буџету у утораk 11. децембра 2018. године  са почетком у 10 часова у великој сали општине Александровац

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

дец 07

Извештај комисије

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Стручна комисија за оцену пројеката за доделу
бесповратних средстава за суфинансирање мера
популационе политике јединице локалне самоуправе
у Републици Србији 2018.години
Мера“Усклађивање рада и родитељства“
Број: 020-366-6/2018-01
Датум: 07.12.2018. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2018. ГОДИНЕ МЕРА ,,УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА“  О РАСПОДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ БРОЈ 020-369/2018-01 који је објављен 15. октобра 2018. године

 

На основу  Локалног акционог плана запошљавања општине Александровац за 2018. годину, ( „Службени лист општине Александровац“, број  11/2018) , Одлуке о буџету општине Александровац за 2018 годину („Службени лист општине Александровац“, број  11/17 и 11/18),  Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години између општине Александровац и Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику  број  020-196/2018 од 17.07.2018. године и Решења о именовању Стручне комисије за оцену пројеката за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединице локалне самоуправе у Републици Србији 2018.години – Мера “Усклађивање рада и родитељства“ број 020-366/2018-01 од 12.10.2018. године, разматрајући пријаве које су пристигле по Јавном позиву за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединице локалне самоуправе у Републици Србији 2018.години – Мера “Усклађивање рада и родитељства“ број 020-369/2018-01 који је објављен 15. октобра 2018. Године, Стручна комисија  расподелила је 7.000.000,00 динара, односно за 20 пројеката по 350.000,00 динара и то:

Pročitati ostatak ovog unosa »

дец 05

Jавни конкурс за избор чланова савета

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Комисија за избор чланова
Савета за праћење примене
Локалног антикорупцијског плана   општине Александровац
2018-2023
Бр: 020-427/2018-01
Дана:4.децембар 2018. године
 Александровац

 

            У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана за Општине Александровац („Сл. Лист општине Александровац “, бр.5/18), тачке 3 Решења о формирању и именовању Комисије за избор чланова Савета за праћење примене локалног антикорупцијског плана Општине Александровац(„Службени лист општине Александровац “ бр.11/18), и члана 2.Пословника  о раду комисије за избор чланова Савета  за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине , бр: 020-346/2018-01  од 30.08.2018. године, члана 3.Правила за утврђивање критеријума и поступка  избора чланова локалног антикорупцијског тела општине Александровац(„Службени лист општине Александровац “ бр.15/18), Одлуке о расписивању Јавног конкурса расписује за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општинеАлександровац 2018-2023 бр.020-427/2018-01 од 4.децембра 2018.године ,  Комисија за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општинеАлександровац ,на седници одржаној дана 4. децембра 2018.године   расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ  ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ2018-2023.(ЛАП-а)

 

Јавни конкурс се расписује за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општинеАлександровац 2018-2023.(ЛАП-а)

 

            Кандидат за члана Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општинеАлександровац треба да задовољи следеће услове:

  1. Да  је пунолетан и да има пребивалиште на територији Општине Александровац,
  2. Да није осуђивано и да се против њега  не води кривични поступак за дела која га  чине недостојним  за обављање ове дужности.
  3. да није радно ангажован у органима општине Александровац, као и у институцијама или у предузећима, установама  и организацијама који су директни корисници локалног /републичког буџета  по било ком основу ( на одређено или неодређено време , ангажован у форми рада ван радног односа и др.)
  4. Да није јавни функционер у смислу одредаба чланова Закона о агенцији за борбу против корупције.
  5. Да својим досадашњим деловањем / обављањем функције није кршио или не крши одредбе Закона о агенцији за борбу против корупције.
  6. Да није носилац функције у институцијама или предузећима, организацијама  и медијима  на које се долази именовањем од стране локалних или републичких органа, или су исте  директно и корисници  локалног/републичког буџета.

Pročitati ostatak ovog unosa »

дец 04

Oдлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.2.5. У /2018 – Израда пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-284-9/2018
Датум: 04.12.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-284-8/2018 од 03.12.2018.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности услуга

 број ЈН 1.2.5. У /2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности услуга  број ЈН 1.2.5.У/2018-, Израда пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта(Трг ослобођења Александровац)  додељује се понуђачу:

 ГР Савић Н&НД ИНЖЕЊЕРИНГ ул.Јаше Петровића 18/18 ,37230 Александровац

 број понуде  141/18 од 30.11.2018. год,  број понуде  код  наручиоца  404-284-6/2018 од 30.11.2018.год.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave