мај 15

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.3.17.Р/2019 – Санација  локалних путева(Горња В. Врбница 1 и 2, Доњи Вратари и Лесеновци)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404161-4/2019
Дана:15.05.2019.године
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.17.Р/2019, деловодни број 404-161-1/2019 од 09.05.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.17.Р/2019

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

Санација  локалних путева

(Горња В. Врбница 1 и 2, Доњи Вратари и Лесеновци)

 

 

 1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче

да доставе понуду за:Санацију локалних путева (Горња В. Врбница 1 и 2, Доњи Вратари и Лесеновци),  под  условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

 1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
 2. Предмет јавне набавке: Санација локалних путева  (Горња В. Врбница 1 и 2, Доњи Вратари и Лесеновци).  Радови се изводе на територији  општине Александровац.
 3. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 45233120-радови на изградњи путева.
 4. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом.
 5. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
 6. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у просторијама Општинске управе Општине Александровац, на адреси: ул. Јаше Петровића, бр.26, 37230 Александровац, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Увид и преузимање конкурсне документације може се вршити сво време док тече рок за подношење понуда. Преузимање конкурсне документације може се извршити и са Портала Управе за јавне набавке.
 7. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, до 13,00 часова последњег дана рока (14.06.2019.године). Уколико рок истиче на дан који је нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се први следећи радни дан до 13,00 часова.
 8. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 15

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.3.12.Р/2019 – Санација  градских улица (Крушевица, Мала Ракља 1 и 2, Старци и Стањево пољана)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404160-4/2019
Дана:15.05.2019.године
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.12.Р/2019, деловодни број 404-160-1/2019 од 09.05.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.12.Р/2019

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

Санација  градских улица (Крушевица, Мала Ракља 1 и 2, Старци и Стањево пољана)

 

 

 

 1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Санацију  градских улица (Крушевица, Мала Ракља 1 и 2, Старци и Стањево пољана),  под  условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
 2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
 3. Предмет јавне набавке: Санација градских улица (Крушевица, Мала Ракља 1 и 2, Старци и Стањево пољана). Радови се изводе на територији  општине Александровац.
 4. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:45233120-радови на изградњи путева.
 5. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом.
 6. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
 7. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у просторијама Општинске управе Општине Александровац, на адреси: ул. Јаше Петровића, бр.26, 37230 Александровац, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Увид и преузимање конкурсне документације може се вршити сво време док тече рок за подношење понуда. Преузимање конкурсне документације може се извршити и са Портала Управе за јавне набавке.
 8. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, до 10,00 часова последњег дана рока (14.2019.године). Уколико рок истиче на дан који је нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се први следећи радни дан до 10,00 часова.
 9. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 13

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.7.У/2019 – Израда пројекто техничке документације за  спортски терен- градски стадион у Александровцу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-44-24/2019
Датум:13.05.2019.године
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-44-23/2019 од 10.05.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности услуга

 број ЈН 1.2.7.У/2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности услуга  број ЈН 1.2.7.У/2019- Израда пројекто техничке

   документације за  спортски терен- градски стадион у Александровцу,  додељује се

 

       –Групи понуђача:

         Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

   “MILAN MILUTINOVIĆ PR INŽENJERSKA DELATNOST I TEHNIČKO SAVETOVANJE PUT

     EKSPRES KRUŠEVAC’’Адреса: Југ Богданова, 3/18, 37000 Крушевац,  Члан групе понуђача:

   “MULTITEK  ELEKTRONIK DOO LESKOVAC’’ Адреса: Стевана Сремца 14, 16000 Лесковац,

    број понуде  23/4  од  23.04.2019. год, број понуде  код  наручиоца  404-44-14/2019 од 23.04.2019.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 06

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.16.Р /2019 ЈН 1.3.16.Р/2019 – Санација локалних путева (Латковац 1, 2 и 3, Пуховац и Лесковица)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-109-11/2019
Датум:06.05.2019.године  

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-109-10/2019 од 03.05.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.16.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број  ЈН 1.3.16.Р/2019Санација локалних путева

   (Латковац 1, 2 и 3, Пуховац и Лесковица),  додељује се понуђачу

“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац,

    број понуде  34  од  19.04.2019.год,  број понуде  код  наручиоца  404-109-7/2019 од  24.04.2019.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave