јул 09

Обавештење о закљученом уговору јавна набавка број 1.3.24.Р/2018. – Изградња игралишта у Кожетину

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-133-15/2018
Датум:09.07.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Изградња игралишта у Кожетину,  редни број 1.3.24.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 09

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.17.Р/2018 – Санација  локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-10315/2018
Датум:09.07.2018.године.
  

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015

и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-103-14/2018 од 09.07.2018.године,  Начелник Општинске  управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.17.Р/2018

 

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.17.Р/2018- Санација  локалних путева

   (Плоча, Јелакци, Латковац и Пуховац),  додељује се понуђачу

“Мирас-Б“ Д.О.О. Лесеновци, бб, Александровац,

   број понуде 47 од  25.06.2018. године,  број понуде  код  наручиоца  404-103-9/2018 од 29.06.2018.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 06

Решење о именовању чланова конкурсне комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014 , 58/2015 и 12/2016), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17) ,
Начелник општинске управе општине Александровац, дана 06.07.2018 . године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

I – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове стручне Комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања и то :

1.Раде Станковић, дипломирани политиколог новинарства, дописник Политике
2.Радич Милисављевић, медијски радник,
3.Миодраг Миљковић, дипломирани филолог, новинар, на предлог Друштва Новинара Ниша

II – Задатак стручне комисије је да изврши оцену пројеката поднетих на конкурс, као и предлог о додели средстава са образложењем.

III – Комисија на првој седници бира председника комисије, који координира радом комисије и води седнице.
IV-Члановима комисије и секретару припада накнада за рад сходно одредбама Одлуке о накнадама члановима стручне комисије и других радних тела које именује Општинска управа општине Александровац
( “Сл. Лист општине Александровац “бр 6./10)
V– Решење објавити на веб-сајту општине Александровац.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 04

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.16.Р/2018- Санација  локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-90-13/2018
Датум:04.07.2018.године.
 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015

и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-90-12/2018 од 29.06.2018.године,  Начелник Општинске  управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.16.Р/2018

 

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.16.Р/2018- Санација  локалних путева

  (Горња Врбница, Доњи Вратари, Плеш, Бзенице и Ракља),  додељује се понуђачу

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце,

 број понуде 25-06/18 од  25.06.2018. године,  број понуде  код  наручиоца  404-90-7/2018 од 25.06.2018.год.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave