«

»

нов 04

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину

На основу члана 20. став 2 а у вези са чланом 29. став 3 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. Гласник РС, бр. 135/2004 и 36/2009), Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру,

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност да је носилац пројекта VIP Mobile d.o.o, Омладинских бригада 21, 11000 Београд, поднео Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније „ КГ3385_01КС_Жупа_Александровац“ на катастарској парцели. бр.1070/9 КО Стањево , општина Алексанровац.

Захтев је заведен под бројем: 501-66/2014-04

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе општине Александровац, канцеларија бр. 6, у периоду од 05.11.2014 – 25.11.2014. год, од 11 – 14 часова.

   Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта биће одржани 27.11.2014.год. у 12 часова у Великој сали Општинске управе.

 

 

 

Објављено: 04.11.2014.године

Print Friendly, PDF & Email