«

»

нов 08

ЈАВНИ ОГЛАС – ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник РС“ бр.129/07), члана 53. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, број 7/08,1/12,13/12 и 3/13) и члана 9. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, број 3/2014) и Решења о одређивању почетних износа закупнине за давање јавних површина у закуп прикупљањем понуда број 020-645/2014-01 од 20.октобра 2014.године, Општинско веће општине Александровац на LXIV седници од 20.октобра 2014 године, расписује

Ј А В Н И О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА

РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА-КИОСКА

И ДРУГИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

1.Расписује се јавни оглас за давање у закуп јавних површина -локација за постављање мањих монтажних објеката-киоска и других монтажних објеката на јавним површинама у насељеном месту Александровац и то:

Ред. бр. Објекат

К-киоскБруто површина m2

Катастарска парцела

Почетни месечни износ закупнине

 

Локација 1-ул. 29. новембар (код Самачког хотела)

01

К-1

4,00

3285

3.200,00

Локација 2-ул. 29. новембар (код Србија шуме)

01

К-1

4,00

3260/2

3.200,00

Локација 3-ул. 29. новембар (центар града код Фонтане)

01

К-1

9,00

3566

9.000,00

02

К-2

9,00

3566

9.000,00

03

К-3

6,00

3347

6.000,00

04

К-4

9,00

3347

9.000,00

05

К-5

12,00

3347

10.800,00

Локација 4-ул. 29. новембар (код Бора)

01

К-1

4,00

3566

4.000,00

02

К-2

9,00

3566

9.000,00

03

К-3

9,00

3566

9.000,00

Локација 5-ул. 29. новембар (до кућног броја 77) Гранд

01

К-1

4,00

3417

4.000,00

02

К-2

4,00

3417

3.600,00

03

К-3

9,00

3417

8.100,00

04

К-4

12,00

3417

10.800,00

Локација 6-ул. 29. новембар (код споменика “Партизанима“)

01

К-1

4,00

3343

4.000,00

02

К-2

4,00

3343

4.000,00

03

К-3

4,00

3566

4.000,00

Локација 9-ул. 29. новембар (код зграде Борова)

01

К-1

4,00

3566

3.600,00

Локација 10-ул. 10. август код школе “Аца Алексић“

01

К-1

4,00

3775/1

3.200,00

Локација 11-ул. 29. новембар преко пута Војвођанске банке код Максића

01

К-1

4,00

2994/1

3.600,00

Локација 12-ул. 29. новембар (изнад зграде Суда) Дачковић

01

К-1

8,00

2958

7.200,00

02

К-2

8,00

2958

7.200,00

Локација 13-ул. Крушевачка (Расадник)

01

К-1

4,00

2734/1

3.200,00

ДРУГИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ

Ред. бр. Објекат

К-киоскБруто површина m2

Катастарска парцела

Почетни месечни износ закупнине

 

Локација 1-ул. 29.новембар код кућног броја 67 (браћа Миљковић)

01

К-1

До 50,00 m2

3436

25.000,00

2.Делатност која може да се обавља у мањем монтажном објекту-киоску је: продаја дувана, сувенира, новина, бижутерије, лутријских срећака, цвећа, освежавајућих напитака, готових прехрамбених производа и сл, а делатност која се обавља у другим монтажним објектима је продаја пецива, сувенира, цвећа, освежавајућих напитака и сл.

3.Јавни оглас ће се спровести прикупљањем писмених понуда.

4. Локације за постављање мањих монтажних објеката -киоска и других монтажних објеката се дају у закуп на период од пет година ,осим локација под редним бројевима : 5.,6. и 12.,које се дају у закуп за период до привођења намени јавне површине.

5. Заинтересовани учесници су дужни да уплате гарантни износ од 1.500,00 динара:сврха уплате понуда на оглас за издавање у закуп јавне површине, на рачун 840-742153843-66 -Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина по моделу 97 са позивом на број 95 001.

Учесницима који не добију локацију гарантни износ се враћа у року од 8 дана од дана избора најповољнијег понуђача. Учесник огласа који одустане од добијене локације или не закључи уговор о закупу јавне површине у одређеном року губи право на повраћај гарантног износа.

6.Право учешћа на јавном огласу за давање локација из тачке 1. имају сва правна лица и предузетници који уз писмену понуду по јавном огласу доставе следеће доказе:

-решење о упису у регистар привредних субјеката за обављање одређене делатности;

-порески идентификациони број;

-потврду о измиреним обавезама по раније закљученом уговору о закупу (важи за досадашње закупце).

7.Писмене понуде на јавни оглас се достављају у затвореним ковертама са назнаком “Понуда на оглас за локацију за киоск“ за сваку локацију посебно, на адресу, Општинска управа општине Александровац-Комисија за давање у закуп јавних површина, улица Јаше Петровића, 26, у року од 15 дана од дана објављивања јавног огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

8.Отварање писмених понуда ће се обавити други дан по истеку рока за достављање понуда у великој сали општине Александровац, са почетком у 10,00 часова.

9.Локација се додељује понуђачу који је понудио највиши износ. Ако најповољнији понуђач одустане, локација се додељује следећем најповољнијем понуђачу.

10.Обавештење о резултатима јавног огласа истиче се на огласној табли Општинске управе у року од 15 дана од дана отварања понуда.

11.Ближе информације у вези огласа могу се добити у Ј.П. Дирекција за урбанизам и изградњу “Александровац “ Александровац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-687/2014- 01 од 20. октобра 2014.године.

ПРЕДСЕДНИК

Др Југослав Д.Стајковац, дипл. инж.

Print Friendly, PDF & Email