«

»

нов 15

Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Александровац

              На основу тачке 3, а у вези са тачкама 1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине општине  Александровац и образовању Привременог органа општине Александровац  (“Сл. гласник РС“, бр.94/23), члана  67. став 1. тачка 7. Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС“, бр. 14/22) и члана 34. став 2. Статута општине Александровац (“ Сл лист општине Александровац “ бр. 2/19), Привремени орган општине Александровац , на I седници одржаној дана 31. октобра 2023. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

о престанку мандата одборника Скупштине

општине Александровац

I

           Одборницима Скупштине општине Александровац престаје мандат са 30. октобром  2023. године, због распуштања Скупштине општине Александровац , и то:

                

 1. Ивана Луковић
 2. Славољуб Миљковић
 3. Јелица Милојевић
 4. Драган Трифуновић
 5. Душан Станић
 6. Владислав Михајловић
 7. Братислав Варинац
 8. Aлександра Минић-венчање
 9. Дејан Марковић
 10. Снежана Ивљанин
 11. Милорад Симић
 12. Микица Цветковић
 13. Марко Томић
 14. Драгош Стефановић
 15. Снежана Карајовић
 16. Драган Благојевић
 17. Мирољуб Стевановић
 18. Горан Стојаковић
 19. Олгица Ћоћић
 20. Ивана Ивковић Радисављевић
 21. Александар Милинчић
 22. Марко Мијаиловић
 23. Др Мирослав Карајовић
 24. Драгана Жарковић
 25. Сунчица Катанчевић
 26.  Саша Милутиновић
 27. Тома Савковић
 28. Иван Дуњић
 29. Гордана Бићанин
 30. Јелена Недељковић
 31. Зоран Шибић
 32. Зоран Михајловић
 33. Слободан Судимац
 34. Марија Михајловић (Живковић)
 35. Јасна Вујић
 36. Миломир Миодраговић
 37. Томица Анђелковић
 38. Боговид Бежановић
 39. Далиборка Симић
 40. Марија Богдановић
 41. Стефан Радовановић
 42. Бранислав Миљковић
 43. Владица Ђурђевић
 44. Живота Цветковић
 45. Јелена Вујић Обрадовић
 46. Зоран Ћоћић
 47. Марко Протић
 48. Југославка Радуловић
 49. Др Југослав Стајковац
 50. Др Љубиша Пантић
 51. Др Бобан Јовановић
 52. Анђелка Милетић
 53. Цвета Минић
 54. Дејан Вучић
 55. Ратко Јовановић
 56. Мирољуб Миљковић
 57. Тања Милосављевић
 58. Лидија Савковић
 59. Милош Пештерац

II

         Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине   Александровац “.

О б р а з л о ж е њ е

       

                Одлуком о распуштању Скупштине општине Александровац и образовању Привременог органа општине Александровац (“Сл. гласник РС“, бр.94/23), коју је донела Влада Републике Србије, распуштена је Скупштина општине Александровац и образован Привремени орган. Та Одлука ступила је на снагу дана 30. октобра 2023. године. Решење о именовању председника и чланова Привременог органа општине Александровац ступило је на снагу даном ступања на снагу наведене Одлуке.

            Тачком 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Александровац и образовању Привременог органа општине Александровац прописано је да Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине општине и извршних органа општине утврђене законом и Статутом општине, до конституисања Скупштине и избора извршних органа општине након одржаних избора, у складу са законом.

           Чланом 34. став 2. Статута општине Александровац (“Сл лист општине Александровац бр. 2/19) прописано је да одборнику  почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.

           Обзиром  да је Скупштина општине Александровац распуштена, то су се стекли услови да се, применом   члана 67. став 1. тачка 7. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 14/22), који  прописује да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран доношењем одлуке о распуштању Скупштине општине.

           Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

 

           ПРАВНА ПОУКА:Против овог Решења може се изјавити жалба Вишем суду у Крушевцу, у року од 7 дана од дана доношења Решења. Жалба се предаје преко Привременог органа.

 

 

 Број:020753/2023-01 од  31.октобра  2023. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 

                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                        Привременог органа општине Александровац

                                                        Др  Мирко Михајловић, спец.пед., с.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email