«

»

нов 15

Oбавештње о закљученом уговору број 1Д/2023 – Набавка гума за аутомобиле.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-285-13/2023
Датум:15.11.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 1Д/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка гума за аутомобиле.

Ознака и назив из Општег речника набавке:34351100-гуме за аутомобиле

Процењена вредност:83.333,33 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 53.500,00  динара без ПДВ-а,односно 64.200,00  динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 02.11.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

-Стр„Алпина“,ул.Срећкова,број 45,Александровац;

-Сзтр„Техно-ауто“ул.29.новембра,број 148, Александровац;

-“Guma trade“ул.Радоја Крстића 30,Крушевац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 7 понуда.

Подаци о подносиоцима понуда:

-“Ником”доо,ул.Индустријска бр.20,Крагујевац,

-“Томy com”доо,ул.Николе Пашића бр.1,Ужице,

-“Анабела”доо,ул.19.октобра бр.2,Крагујевац,

-“Аутомеханика промет”доо,ул.Милешевска бр.28,Београд,

-“Gumimpex”доо,Кружни пут Кијево 21-ј,Београд,

-СТР„Алпина“ул.29.Срећкова бр.45,Александровац,

-СЗТР„Техно ауто“Горњи Ступањ-Беговац.

Основни подаци о добављачу добара: “Gumimpex”доо,Кружни пут Кијево 21-ј,Београд,

ПИБ:100169211,МБ:17407589,за понуду број 472/2023 од 06.11.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-285-6/2023  дана 08.11.2023.године.

 

Print Friendly, PDF & Email