«

»

мар 06

Решење о именовању директора број: 020-166/2014-01

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС бр. 129/2007),члана 21. и 31. став 3 Закона о јавним предузећима(“Службени гласник РС“ бр. 119/2012) и члана 26. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08,1/12, 13/12и 3/13) Скупштина општине Александровац на XIV седници 12 фебруара 2014 . године , донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР АЛЕКСАНДРОВАЦ- ЖУПА“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

1. Именује се Милутин Радичевић, из Александровца за директора Јавног предузећа “Пословни-центар Александровац Жупа“ Александровац .

2. Мандат именованом директору траје четири године .

3. Ово решење је коначно.

4.Именовани директор дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у “Службеном гласнику Републике Србије“.

5.Ово Решење објавити у: “Службеном гласнику Републике Србије“,
“Службеном листу општине Александровац“ и интернет страници општине Александровац.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина општине Александровац је на седници од 20.децембра 2013.године поступајући по Закону о јавним предузећима донела Одлуку о расписивању конкурса за именовање директора у Јавном предузећу “Пословни центар Александровац-Жупа“ Александровац, 01 бр.020-1188/2013.
Јавни конкурс је објављен у “Службеном гласнику РС“, бр.1/2014 од 06.01.2014 године, дневном листу “Вечерње новости“ од 08. 01. 2014. године и интернет страници општине Александровац.
Поступак за именовање директора је спровела Комисија за именовање коју је изабрала Скупштина општине Александровац.
На објављени конкурс пријавио се један кандидат,Милутин Радичевић,дипл. инжењер организације рада из Александровца, ул.Крушевачка бр.12/12 .
У току поступка из приложене документације надлежна Комисија утврдила је следеће: да је пријава кандидата за директора благовремена, разумљива и са свим потребним доказима о испуњавању услова из Конкурса.
Комисија је позвала и обавила усмени разговор са кандидатом, који је изложио свој план рада .
На основу приложене пријаве , документације и усменог излагања кандидата за директора Комисија је утврдила листу за именовање Милутина Радичевића из Александровца за директора у Јавном предузећу “Пословни центар Александровац- Жупа“Александровац, сачинила Записник о раду и доставила Општинској управи општине Александровац, у даљу процедуру.
Општинско веће општине Александровац је утврдило предлог Решења и доставило Скупштини на разматрање.
Из свега напред изнетог Скупштина општине Александровац је донела Решење као у изреци.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-166/2014-01 од 12.фебруара 2014. године

Председник
Скупштине општине Александровац
Мр Тома Савкови

Print Friendly, PDF & Email