«

»

мар 03

Јавна набавка добара број 40-5/2014-03

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број 40-5/2014-03
Дана : 28.02.2014. год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу чланa 55. став 2 Закона о јавним набавкама  ( Сл. Гласник РС бр 124/12) и Одлуке о покретању поступка набавке добара, бр. 40-5/14-03,  Општинскa   управa општине   Александровац   упућује :

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Позивамо све заинтересоване понуђаче да дају своје понуде за набавку рачунарске опреме у поступку јавне набавке мале вредности .

1. Предмет набавке – je набавка  16 LAP-TOP рачунара и 22 мултифункционална уређаја.

2. Техничко технолошки елементи предмета набавке: Ова набавка обухвата набавку:

–  16 LAP-TOP рачунара и 22  штампач (мултифункционална уређаја ) по спецификацији која је саставни део конкурсне документације..

На сваком лап-топ рачунару –Windows 8  professional,

3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 77, Закона о јавним набавкама .

1.      Понуђач мора да испуни следеће обавезне услове за учешће:

–  Да је регистрован код надлежног органа

–  Да није осуђиван за кривична дела против привреде

–  Да му није изречена мера забране обављања делатности

–  Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине.

Као доказ о испуњености услова понуђач прилаже потписану и оверену Изјаву у прилогу.

4. Понуде се сачињавају према конкурсној документацији наручиоца

Понуде морају бити достављене у запечаћеној коверти на адресу наручиоца, Oпштинa Александровац, Ул. Јаше Петровић бр. 26,  37230 Александровац, са назнаком «понуда за рачунарску опрему- не отварати».

На полеђини коверта назначити назив и адресу понуђача и број телефона особе за контакт.

Рок за достављање понуда је 10.марта 2014.  године до 13 часова.

Отварање понуда ће се извршити последњег дана рока  у 13,15 часова

5. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача примeном критеријума најниже понуђене цене.

6. Све додатне информације заинересовани могу добити на телефон 064-873 0509 сваког радног дана од 07 до 15 часова. Лице за контакт : Мирко Рилак.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email