«

»

дец 17

Решење

На основу члана 40. Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Сл.лист општине Александровац“, бр.9/19), Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Доњи Ступањ, на III седници одржаној дана 16.12.2021. године, донела је

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

 

  1. Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор кандидата за чланове Савета месне заједнице ДОЊИ СТУПАЊ, и то:

 

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Бобан Карић 1959. Радник Доњи Ступањ
2. Драгиша Шошић 1962. Радник Доњи Ступањ
3. Бојан Шошић 1975. Радник Доњи Ступањ
4. Дејан Радмановац 1980. Радник Доњи Ступањ
5. Дејан Башић 1974. Радник Доњи Ступањ
6. Ненад Шелмић 1995. Радник Доњи Ступањ
7. Драган Лисинац 1971. Радник Доњи Ступањ

 

 

 

  1. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Александровац“, на огласној табли Месне заједнице Доњи Ступањ и на званичној интернет презентацији општине Александровац.

 

 

Број: 013-7/2021-01-20

У Александровцу, дана 16.12.2021.године

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

                                                                   

                                                                    ЗАМЕНИК

    ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

      АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ, с.р.

 

Print Friendly, PDF & Email