«

»

јун 07

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу члана члана 26. став 1. тачка 5. Одлуке о месним заједницама на територији општине Александроац („Сл.лист општине Александровац“, бр. 9/19) , Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на седници одржаној  јуна 2021.године, утврдила је

 

Р О К О В Н И К

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

АЛЕКСАНДРОВАЦ, РАСПИСАНИХ ЗА 11.  јул 2021. ГОДИНЕ

 

1.Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месних заједница на територији  општине Александровац утврђени су Одлуком о месним заједницама на територији општине Александровац („Сл.лист општине Александровац“, бр. 9/19) .

 

  1. Према наведеним прописима, рокови су следећи:

Ред. број Р а д њ е Р о к о в и
Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи

 

1. Расписивање избора                                                                        избори су расписани за

                                                                                                              11. јул 2021. године

 

2. Почетак тока рокова за вршење                                                      од 04. јуна 2021. године

изборних радњи  

 

3. Прописивање обрасца за потпис бирача                                            до 07. јуна 2021.године

који подржавају изборну листу

                                                                                   

 

4. Утврђивање јединствених стандарда,                                              до 07. јуна 2021.године

 образаца и правила за                                                                   

спровођење изборних радњи и стављање                                               

на располагање јавности        

 

II. Бирачки спискови

5. Обавештавање грађана да могу

извршити увид у бирачки списак                                                         од 04. јуна 2021. године

и тражити промене (упис, брисање, измена, допуна или

исправка) до закључења

бирачког списка  

 

6. Закључење бирачког списка                                                       до 06. јула 2021. године

                                                                                                                у 24,00 часа                

 

7. Промене у бирачком списку од дана закључења

до 72 сата пре избора, врши Министарство                             до закључења бирачког списка до

                                                                                                                06. јула 2021.године

 

8. Достављање  извода из

бирачког списка Изборној комисији                                                    07. јула 2021.године

од стране Министарства за државну управу

и локалну самоуправу                                                

             

 

 

 

9. Вршење измена  у бирачком списку по  решењима

о променама у бирачком

списку, које је донела Министарство, од                                   до 10.јула 2021.године до  24 часа

закључења бирачког списка до 72 часа

пре дана избора  (члан 24. став 2., а у

вези са чл.20. ЗОЈБС )                                                            

 

III. Бирачка места                                                                

10. Одређивање и оглашавање броја    и адреса                             до  18. јуна 2021.године до 24 часа

 бирачких места         

 

                                                                                                                                                 

IV. Бирачке  комисије

11.  

Комисија образује бирачке комисије                                                    до 01. јула 2021.године   саставу                                                                                                                                       до 24,00 часа

                                                                                                             

VI. Листа кандидата

12. Подношење пријаве кандидата                                                       до 26. јуна 2021.године

                                                                                                                            у 24,00 часа

 

13. Повлачење пријаве кандидата                                                     до дана утврђивања збирне

изборне листе, односно до 01. јула 2021. године у 24,00 часа

 

14. Проглашење пријаве кандидата                                                у року од 24 часа од часа

                                                                                                  пријема предлога, ако испуњава услове

 

15. Утврђивање и објављивање и                                               најкасније до 01. јула 2021.године

збирне изборне листе у “Службеном                                                     у 24,00 часа

листу Општине Александровац“

 

 

16. Право увида у поднете                                                            у року од 48 часова од дана

Пријаве кандидата                                                                       објављивања збирне изборне листе    

 

VII. Спровођење избора

17. Достављање обавештења

бирачима о дану и времену                                                          до  21. јуна 2021. године

одржавања избора у «Сл.листу општине

Александровац» и огласним таблама

Месних заједница                                      

                                     

18. Предаја изборног материјала                                                     09. јула 2021. године

бирачким комисијама                                                                               до 24,00 часа

                                                                                                 

19. “Предизборна тишина” – забрана                                            од 08. јула  2021. г. у 24,00

изборне пропаганде                                                                  часа до затварања бирачких места

                                                                                           11. јула 2021. године у 20,00  часова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

20. Отварање бирачких места                                                              11. јула 2021. године

и гласање                                                                                                 од 07,00 до 20,00 часова

 

VIII. Утврђивање и објављивање

резултата избора

21. Утврђивање резултата гласања                                       најкасније у року од шест часова

на бирачким местима                                                    од достављања извештаја са бирачких места

                                        

 

22. Утврђивање укупних  резултата                                         најкасније до 13.јула 2021.

избора                                                                                               године у 20,00 часова

                                                                                                   

23. Расподела мандата чланова                                               најкасније до 13. јула 2021.г.

 (члан 41. став 4. ЗОЛИ)                                                                      у 20,00 часова

 

24. Објављивање резултата избора у                                       најкасније до 13. јула  2021.године

“Службеном листу Општине                                                                у 20,00 часова

Александровац”  

 

IX. Заштита изборног права

25. Подношење приговора Изборној                                      у року од 24 часа од часа кад  је

комисији због повреде изборног права                                   донета одлука, извршена радња

                                                                                                               или учињен пропуст

 

26. Доношење и достављање решења                                            у року од 48 часова од часа

по приговору                                                                                          пријема приговора

 

27. Жалба против решења Изборне комисије                                     у року од 24 часа од

Другостепеној изборној комисији                                                        достављања решења

 

 

28. Достављање приговора са списима                                               у року од 12 часова од

Другостепеној изборној комисији                                                              пријема приговора

                                     

29. Доношење Другостепене комисије                                                   у року од 48 часова од

            По приговору                                                                                     пријема приговора

                                                 

X. Додељивање мандата и издавање уверења

о избору за члана Савета месне заједнице

 

30. Издавање уверења о избору за                                                    одмах после додељивања

Члана Савета месне заједнице                                                                        мандата

 

XI. Подношење извештаја                                                                                       

35. Подношење извештаја о спроведе-

ним изборима Скупштини општине                                             На првој наредној седници

Александроац

 

XII. Објављивање роковника

Овај роковник објавити у “Службеном листу Општине Александровац”.

 

 

           

 

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 013-2/2021-01-2

У Александровцу,  4. јуна 2021. године

 

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИЦА

                                                                                    ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

                                                                                        Љиљана Јовић, дипл.правник , с.р.

 

 

Print Friendly, PDF & Email