«

»

окт 24

Позив за достављање понуда за набавку број 19Д/2023- набавке и уградња рампи за ограничен приступ возилима на саобраћајницу за кориснике вртића

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-282-1/2023
Датум:24.10.2023.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке и уградња рампи за ограничен приступ возилима на саобраћајницу за кориснике вртића,у улици Др Милана Мирковића бр 5,у Александровцу,упућује се 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Број 19Д/2023- набавке и уградња рампи за ограничен приступ возилима на саобраћајницу за кориснике вртића,у улици Др Милана Мирковића бр 5,у Александровцу

           

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

набавке и уградња рампи за ограничен приступ возилима на саобраћајницу за кориснике вртића,у улици Др Милана Мирковића,у Александровцу

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Добра.

6.Главна CPV ознака:

42961100-1-систем за контролу приступа

7.Место испоруке добара:

  Улица Др Милана Мирковића број 5, 37230 Александровац.

8.Елементи понуде:

1)Јединичне и укупна цена добара-изражена  у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

2)Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

    Плаћање за испоручена добра је најкасније 45 дана  по испостављеној фактури, а по  

    претходној контроли пријема добара.

                 Плаћање се врши уплатом на рачун  Добављача.

3)Захтев у погледу рока испоруке добара:

    Тридесет (30) дана,од дана потписивања Уговора.

4)Захтев у погледу рока важења понуде:

               Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

   У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику   

   затражи од   Понуђача  продужење рока важења понуде.

               Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати

   понуду.

9.Техничко- технолошки елементи предмета добара: садржани су у Обрасцу структуре цена-

   Спецификацији.

10.Саставни део понуде: Образац 1, Образац 2.Образац 3. и Образац 4.

11.Критеријум за избор економски најповољније понуде је ЦЕНА.

12.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

     Понуде се достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Општинска управа општине

     Александровац, улица  Јаше Петровића,  број 26, 37230 Александровац, са назнаком:

     “Набавка добара на коју се Закон не примењује, број 19Д-2023- набавке и уградња рампи за ограничен приступ возилима на саобраћајницу за кориснике вртића,у улици Др Милана Мирковића бр.5,у Александровцу-не отварати“ или електронском поштом на адресу mirjana.milenkovic@aleksandrovac.rs  или се предају лично на пријемни шалтер  Општинске управе,општине Александровац у затвореној коверти,  до 10.00 часова, закључно са 30.10.2023.године.

     Благовременим  ће се сматрати све понуде,  без обзира на начин доставе, које стигну на

     напред  наведене  адресе Наручиоца, најкасније до 10.00 часова, закључно са 30.10.2023. год.

     Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати, већ ће се неотворене вратити

     подносиоцима.

     Обавештење о закљученом уговору биће објављено  на  интернет страници  наручиоца. 

     Сва додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити на телефон 037/3554-556.

     Контакт: Мирјана Миленковић.

 

 

 

                                                                                    Лице за спровођење поступка набавке:

                                                                                                    Мирјана Миленковић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email