«

»

окт 08

П Р А В И Л Н И КO ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКАО ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТАУ ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – други закон и 101/2016 – други закон и 47/18), члана 57. и  58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије“  број 21/2016), члана 11. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 68/15 и 81/16 – Одлука УС), члана 72. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац “, број 2/19), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 4/19), члана 17. Одлуке о организацији  Oпштинске управи општине  Александровац („Службени лист општине Александровац“ број  8/17) и  члана 4.  Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у   јавном  сектору општине Александровац  за 2017. годину („Службени лист општине Александровац“, број 8/17 и 2/19), поступајући по припремљеном обједињеном предлогу начелника Општинске управе општине Александровац,

Општинско веће општине Александровац на 87. седници  је дана 08. октобра 2019. године, усвојило

 

П Р А В И Л Н И К

O ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Члан 1.

У Правилнику о органзацији и систематизацији радних места у  Општинској управи oпштине Александровац и Правобранилаштву општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“

број 8/19), врше се следећа измене и допуне:         

    У члану 24. одељак 2.1. Кабинет председника:

   Тачка 3. и тачка 4. бришу се и уноси се нова тачка, тачка 3. која гласи:

,, 3. Помоћник  председника за област одбране и ванредне ситуације

број функционера: 2

          Опис послова: Покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове по налогу Председника општине.

         За свој рад непосредно је одговоран Председнику општине.

         Услови: Стечено високо образовање  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним  студијама, специјалистичким академским студијама , специјалистичким струковним студијама , односно  основне студије у трајању од најмање четири године  у области образовно-научног поља у које спадају факултет безбедности, односно факултет народне одбране,  познавање рада на рачунару . “

 

      Досадашње тачке: 5, 6 и 7 постају тачке: 4, 5 и 6.

Члан 3.

   Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ,,Службеном листу општине Александровац“.

Члан 4.

            Правилник објавити на званичној интернет презентацији општине Александровац:www.aleksandrovac.rs као и у ,,Службеном листу општине Александровац“.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

  Број: 110-6/2019-01 од  08. октобра 2019.године

 

                                                                                                                                     Председник 

                                                                                                            Др Мирко Михајловић, спец. мед., с.р.

                          

                                                         

Print Friendly, PDF & Email