«

»

окт 08

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.1.10.Д/2019  – Набавка и уградња две лансирне противградне станице на даљинско управљање

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-23711/2019
Датум:08.10.2019.године
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-237-10/2019 од  07.10.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности добара

 број ЈН 1.1.10.Д/2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности добара  број  ЈН 1.1.10.Д/2019 Набавка и уградња две

   лансирне противградне станице на даљинско управљање,  додељује се понуђачу:

 

        – TRAYAL KORPORACIJA A.D. KRUŠEVAC, ул. Паруновачка, бр. 18V,  37000 Крушевац,      

    број понуде  02/19 од 02.10.2019. године,  број понуде  код  наручиоца  404-237-6/2019 од  

    03.10.2019.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 20.08.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности добара број 404-237-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-237-4/2019 од  03.09.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 03.09.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 09.09.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-237-9/2019 од  03.10.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-237-10/2019 од  07.10.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:    

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка и уградња две лансирне противградне станице на даљинско

    управљање, редни број 1.1.10.Д/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-237-4/2019 од 03.09.2019.године објављен је на Порталу

    Управе за јавне набавке дана 03.09.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, дана

    09.09.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 03.10.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-237-2/2019  од  20.08.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………5.865.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-237-6/2019 од 03.10.2019.год. TRAYAL KORPORACIJA A.D. KRUŠEVAC,ул. Паруновачка, бр. 18V,  37000 Крушевац

Неблаговремених понуда није било.                                                      

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављена  1 (једна) благовремена  понуда.

   4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

         -Достављена понуда Понуђача TRAYAL KORPORACIJA A.D. KRUŠEVAC, ул. Паруновачка,

          бр.18V,  37000 Крушевац (број  Наручиоца:404-237-6/2019 од 03.10.2019.године, број Понуђача:

          02/19 од 02.10.2019. године)  не садржи ни један од пет наведених разлога по основу члана 106.

          Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање

          достављених понуда.

         Понуда је у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама благовремена,

         одговарајућа и  прихватљива.

   4.3.Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-237-6/2019 од 03.10.2019.год.

број Понуђача:

02/19 од 02.10.2019. год.

TRAYAL KORPORACIJA A.D. KRUŠEVAC

ул. Паруновачка, бр. 18V,

 37000 Крушевац

5.782.000,00

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.  

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1 (једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

1. TRAYAL KORPORACIJA A.D. KRUŠEVAC

ул. Паруновачка, бр. 18V,  37000 Крушевац

5.782.000,00

 

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-237-6/2019 од 03.10.2019. године, Понуђача

TRAYAL KORPORACIJA A.D. KRUŠEVAC, ул. Паруновачка, бр. 18V,  37000 Крушевац, број Понуђача 02/19 од 02.10.2019. године  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

      уговор за Набавку и уградњу две лансирне противградне станице на даљинско  управљање,

      редни број 1.1.10.Д/2019, са Понуђачем:

        – TRAYAL KORPORACIJA A.D. KRUŠEVAC, ул. Паруновачка, бр. 18V,  37000 Крушевац      

        -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......5.782.000,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….1.156.400,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..6.938.400,00 динара.     

НАЧИН ПЛАЋАЊА: Коначна исплата добара и услуга вршиће се на основу коначног рачуна који Добављач доставља по извршењу свих уговорних обавеза и потписивања  Записника о коначној примопредаји у коме  се констатује извршење предмета набавке и пуштање система у рад.

РОК ПЛАЋАЊА:15 дана од дана доставе уредно сачињеног рачуна.

 (Напомена: Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана по пријему рачуна, нити дужи од 45дана)

РОК  ИЗВРШЕЊА: 10 дана од дана увођења Добављача  у посао од стране  Наручиоца.

(Напомена: Рок извршења  не може бити дужи  од 10 дана  од дана увођења  у посао  од стране Наручиоца)

ГАРАНТНИ РОК за опрему која се поставља на  адлс је: 3 године (не краћи од 3 године) од дана пуштања целокупног система у рад, који је констатован Записником о коначној примопредаји.

Прихватамо обавезу одржавања и сервисирања опреме која се поставља на АДЛС као и техничку подршку у року од  7 година  од истека гарантног рока (не краћи од 7 година). 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  добара  и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности добара, број ЈН 1.1.10.Д/2019- Набавка и уградња две лансирне противградне станице на даљинско управљање, којом се уговор о јавној набавци за понуду број  02/19 од 02.10.2019. године (број Наручиоца  404-237-6/2019 од  03.10.2019.год.), додељује Понуђачу:

   

        – TRAYAL KORPORACIJA A.D. KRUŠEVAC, ул. Паруновачка, бр. 18V,  37000 Крушевац.     

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од дана доношења,                                                                                     

2.Начелнику Општинске управе,                                                                                          

3.Архиви

                                                                      

 Начелник  Општинске управе,                                                           ___________________________

                                                                                                                       Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email