«

»

дец 20

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавноr надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018), члана 28. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Александровац („Службени лист општине Александровац“, број 21/2020) и Одлуке о приступању отуђења стана у јавној својини општине Александровац, број 020-1046/2021-01 од 17. децембра 2021. године, Скупштина општине Александровац, дана 20. децембра 2021. године објављује

 

ОГЛАС

РАДИ ОТУЂЕЊА СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

 

I НАЧИН ОТУЂЕЊА СТАНА

Стан се отуђује из јавне својине прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

 

II ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

  1. Стан бр. 17 који се налази на четвртом спрату зграде за колективно становање бр.1 јавна својина општине Александровац, која се налази на к.п. бр. 3261 КО Александровац, Ул. 29. новембар број 146 у Александровцу, уписан у лист непокретности бр. 2827 КО Александровац:
  • површина стана: 46 м2

Почетна цена је: 8.520 €;

            Заинтересована лица ради разгледања непокретности, као и додатних информација и обавештења могу се обратити контакт особи, Данијели Ћосић, радним даном од 09.00 до 14.00 часова на тел. 037/3552-082.

 

III УСЛОВИ ЗА ОТУЂЕЊЕ

Стан ће бити отуђен по спроведеном поступку прикупљањем писмених понуда, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене купопродајне цене, уколико испуњава и друге услове из огласа.

Непокретност се отуђује у постојећем (виђеном) стању без права купца на накнадне рекламације, тако да се купац потписом уговора одриче било каквих примедби на основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Купопродајна цена непокретности утврђена у висини најповољније понуде уплатиће се у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате.

Рок за плаћање купопродајне цене је 15 (петнаест) дана од дана закључења купопродајног уговора.

  Трошкови овере уговора код јавног бележника и други евентуални трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.

 

IV УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право yчeшћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини од 20% од утврђене почетне цене (1.704,00 € ) и испуњавају остале услове из огласа.

Полагање депозита вршиће се уплатом у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате на рачун 840-1147804-22 са позивом на број 020-1046/2021-01.

Пријаве се подносе од дана објављивања огласа у дневном листу  “ Курир “  до 05. јануара 2022. године .

Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:

– висину понуђене купопродајне цене изражене у еврима;

– потврду о уплати депозита.

 

Уредна и потпуна писмена понуда мора бити потписана и оверена печатом уколико се ради о правном лицу и мора да садржи и све податке о подносиоцу понуде и то:

За физичка лица:

– име и презиме;

– адресу пребивалишта;

– копију личне карте;

– контакт телефон;

– ако је лице предузетник уз понуду се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјекта или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 (тридесет) дана, као и потврда о пореском идентификационом броју.

 

За правна лица:

– назив и седиште;

– оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 (тридесет) дана;

– копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун;

– копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ;

– име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), са овереним картоном депонованих потписа.

 

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за подношење понуде мора бити оверено од стране јавног бележника.

 

Пријава треба да садржи и број рачуна потенцијалног купца на који ћe бити извршен повраћај депозита.

Пријаве се достављају поштом препоручено, а могу се предати и у услужном центру Општинске управе општине Александровац у приземљу зграде седишта општине Алксандровац у Александровцу, на шалтеру писарнице.

 

Адреса:

Општина Александровац – Комисија за отуђење непокретности из јавне својине општине Александровац, Улица Јаше Петровића број 26.

Заинтересовани понуђачи своје пријаве достављају у затвореним ковертама са назнаком „НЕ OTBAPATИ — ДОСТАВЉАЊЕ ПИСАНЕ ПОНУДЕ ЗА СТАН“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон понуђача.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата описно, неће се разматрати.

Комисија задржава право да поништи поступак по Јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег понуђача.

Комисија неће сносити никакву одговорност нити бити дужна да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

 

V И3БОP НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Отварање писмених понуда спровешће Комисија, дана 10. јануара 2022. године у 12.00 часова у просторијама општине Александровац, Улица Јаше Петровића број 26.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, као и да испуњава остале услове из огласа.

Поступак разматрања приспелих понуда спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Понуђачи који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 20 дана од дана отварања понуда.

Одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине Општине доноси Скупштина општине Александровац.

Комисија за избор најповољнијег понуђача утврђује редослед важећих понуда.

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом у односу на претходну понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико позвани понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, односно уколико су понуђачи доставили понуду са истоветном купопродајном ценом, Комисија задржава право да по слободном уверењу и ценећи целисходност правног посла, изврши избор најповољнијег понуђача.

 Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

 

Депозит се задржава:

  1. Уколико заинтересовано лице уплати депозит, а не поднесе понуду;
  2. Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор;
  3. Уколико најповољнији понуђач потпише уговор, а не уплати целокупну купопродајну цену у року од 15 дана од дана закључења уговора.

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email