«

»

јун 12

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА – за јавну набавку велике  вредности радова  број ЈН 1.3.17.Р /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-7610/2017
Датум:09.06.2017.године 
 
             На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-76-9/2017 од 07.06.2017.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.17.Р /2017

 

 1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.17.Р/2017- Санација локалних путева (Доњи Ступањ-деон. Радмановци, Доње Злегиње-деон. Ботуњци, Суботица-деон. Рилачки брег и Горње Злегиње-деон. Рајковићи),  додељује се понуђачу

 

“Техноградња“ Д.О.О, ул. Мајке Југовића, бр.14, 37000 Крушевац,

 

број понуде  05-482 од 30.05.2017.год,  број понуде  код  наручиоца 404-76-5/2017 од 01.06.2017.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

 

            Наручилац је дана 27.03.2017. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности добара број 404-76/2017.

            Позив за подношење  понуда  број 404-76-3/2017 од  03.05.2017.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 03.05.2017.године и на Порталу Службеног гласника РС, дана 09.05.2017.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-76-8/2017 од  02.06.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-76-9/2017 од  07.06.2017.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су радови-Санација локалних путева (Доњи Ступањ-деон. Радмановци, Доње Злегиње-деон. Ботуњци, Суботица-деон. Рилачки брег и Горње Злегиње-деон. Рајковићи).

   -Позив за подношење понуда  број 404-76-3/2017 од  03.05.2017.године објављен је на  Порталу  Управе   за јавне набавке дана 03.05.2017.године и на Порталу Службеног гласника РС , дана 09.05.2017.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у  Александровцу  дана 02.06.2017.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем Наручиоца број  404-76-1/2017 од  27.03.2017.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………..14.375.000,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су  достављене две благовремене понуде.

       Број под којим је понуда заведена        Назив понуђача

   -404-76-5/2017 од 01.06.2017.године,       “Техноградња“ Д.О.О, ул. Мајке Југовића, бр.14,

37000 Крушевац ;

   -404-76-6/2017 од 02.06.2017.године,       “Мирас-Б“ Д.О.О, Лесеновци, бб,

37230 Александровац.

Неблаговремених  понуда  није  било. 

                                                                         

4)Прегледом достављене понуде Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене две благовремене понуде чија је понуђена цена: 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-76-5/2017 од 01.06.2017.год.

број Понуђача:

05-482 од 30.05.2017. год.

“Техноградња“ Д.О.О,

ул. Мајке Југовића, бр.14,

37000 Крушевац

 

14.335.298,75
2. број  Наручиоца:

404-76-6/2017 од 02.06.2017.год.

број Понуђача:

39 од 02.06.2017. год.

“Мирас-Б“ Д.О.О, Лесеновци, бб,

37230 Александровац

14.361.500,00

 

   4.2.Понуђач је доставио следеће обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

Понуђач “Техноградња“ Д.О.О,

ул. Мајке Југовића, бр.14,

37000 Крушевац

“Мирас-Б“ Д.О.О. Лесеновци, бб, 37230 Александровац
Доказ
Обавезни услови ДА ДА
Додатни услови ДА ДА

   

   4.3.Достављене понуде  број 404-76-5/2017од 01.06.2017. год.  Понуђача “Техноградња“ д.о.о,

ул Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац и број 404-76-6/2017 од 02.06.2017.године Понуђача “Мирас-Б“ Д.О.О. Лесеновци, бб, 37230 Александровац не садрже ни један од пет наведених разлога по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

            Понуде су у складу са чланом 3. Тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                           Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                                   Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене  две благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

   Ранг листа:

Ред .бр. Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “Техноградња“ Д.О.О,

ул. Мајке Југовића, бр.14,

37000 Крушевац

14.335.298,75 100х14.335.298,75/14.335.298,75=100
2. “Мирас-Б“ Д.О.О.

Лесеновци, бб,

37230 Александровац

14.361.500,00 100х14.335.298,75/14.361.500,00=99,82

Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-76-5/2017 од 01.06.2017.године, понуђача  “Техноградња“ Д.О.О, ул. Мајке Југовића, бр.14, 37000 Крушевац, број 05-482 од 30.05.2017.год.  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор   о набавци  радова  за набавку број ЈН 1.3.17. Р/2017- Санација локалних путева (Доњи Ступањ-деон. Радмановци, Доње Злегиње-деон. Ботуњци, Суботица-деон. Рилачки брег и Горње Злегиње-деон. Рајковићи) са понуђачем:

                   –“Техноградња“ Д.О.О, ул. Мајке Југовића, бр.14, 37000 Крушевац;

                   -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………..14.335.298,75 дин.

и словима: (четрнаестмилионатристатридесетпетхиљададвестадеведесетосамдинара и 75/100); 

      – ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………..2.867.059,75 дин.

     -Укупна понуђена цена са ПДВ-ом::……………………………………………17.202.358,50 дин

и словима:(седамнаестмилионадвестадвехиљадетристапедесетосамдинара и 50/100).

-Начин плаћања:

     У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане ситуације о

  изведеним  радовима.

-Рок извођења радова је 90 и словима:(деведесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. 

– Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.                      

-Гарантни рок за квалитет изведених радова  је 2 године (минимум 2 године) од дана завршетка свих радова и предаје окончан ситуације.

 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број

ЈН 1.3.17.Р/2017- Санација локалних путева (Доњи Ступањ-деон. Радмановци, Доње Злегиње-деон. Ботуњци, Суботица-деон. Рилачки брег и Горње Злегиње-деон. Рајковићи), којом се уговор о јавној набавци за понуду број 05-482  од  30.05.2017.године (број Наручиоца  404-76-5/2017 од  01.06.2017.године), додељује Понуђачу:    

“Техноградња“ Д.О.О, ул. Мајке Југовића, бр.14, 37000 Крушевац.

 

 

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

OДЛУКА 

Print Friendly, PDF & Email