«

»

јун 09

ОДЛУКA  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку мале вредности добара  број ЈН 1.1.5.Д /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-13027/2017
Датум:08.06.2017.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-130-26/2017 од 07.06.2017.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности добара

 број ЈН 1.1.5.Д /2017

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара  број ЈН 1.1.5.Д/2017- Набавка канцеларајског материјала по партијама:партија 1.-канцеларијски материјал и партија 2.-тонери и кетриџи,  додељује се понуђачу

            -за партију 1.-канцеларијски материјал

 TPLaser Teamd.o.o. ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000Крушевац,

број понуде  30/5 од 30.05.2017. године,  број понуде  код  наручиоца  404-130-17/2017 од 30.05.2017.године.

-за партију 2.-тонери и кетриџи

 TPLaser Teamd.o.o. ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000Крушевац,

број понуде  30/5-1 од 30.05.2017. године,  број понуде  код  наручиоца  404-130-18/2017 од 30.05.2017.године.           

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 11.05.2017. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-130/2017.

            Позив за подношење  понуда  број 404-130-3/2017 од  22.05.2017.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 22.05.2017.године и  достављен на адресе три потенцијална понуђача:1)СТР “Краус“ Александровац, 2)ТРДД “Пресс НД“ Александровац и 3)“Тим Николић“ Александровац .

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-130-22/2017 од  30.05.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-130-26/2017 од  27.06.2017.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка канцеларијског материјала по партијама:партија 1.-канцеларијски материјал и партија 2.-тонери и кетриџи.

   -Позив за подношење понуда  број 404-130-3/2017 од  22.05.2017.године објављен је на  Порталу  Управе   за јавне набавке дана 22.05.2017.године и достављен на адресе три потенцијална понуђача:1)СТР “Краус“ Александровац, 2)ТРДД “Пресс НД“ Александровац и 3)“Тим Николић“ Александровац .

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у  Александровцу  дана 30.06.2017.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем Наручиоца број  404-130-1/2017 од  11.05.2017.године.

2)Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………..1225.000,00 динара

  (партија 1.-700.000,00 +партија 2.-525.000,00)

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је  достављено 12 благовремених понуда:

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум пријема час
404-130-10/2017 “ОДРИ ПРИНТ“ Д.О.О.

ул. Прешернова, бб, 14000 Ваљево

26.05.2017.год. У 9 часова и

10 минута

404-130-11/2017 “КИМТРЕФ“ Д.О.О.

Индире Ганди , бр. 5, 11000Београд-Вождовац

26.05.2017.год. У 10 часова и

30 минута

404-130-12/2017  “Информатика“А.Д. Београд (Стари  Град)

ул. Јеврејска , бр. 32, 11000 Београд

29.05.2017.год. У 8 часова и

30 минута

404-130-13/2017 “ПАПИРУС КОМЕРЦ“ д.о.о.

Војводе Петра Бојовића, бр. 16,

37000 Крушевац

29.05.2017.год. У 8 часова и

30 минута

404-130-14 /2017 “I & D COM’’ d.o.o. slobodna zona  Beograd, Viline vode bb,

11158 Beograd

29.05.2017.год. У 9 часова и

58 минута

404-130-15/2017 П.Д.“БРОКЕР“ д.о.о. Ниш

ул.Мајаковског, бр. 95,

18000 Ниш (Медијана)

29.05.2017.год. У 11 часова
404-130-16/2017 Трговинска радња “ДД ПРЕС НД“,

37230 Александровац

30.05.2017.год. У 9 часова и

30 минута

404-130-17/2017 TP“Laser Team“d.o.o.

Ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000Крушевац

30.05.2017.год. У 9 часова и

30 минута

404-130-18/2017 TP“Laser Team“d.o.o.

Ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000Крушевац

30.05.2017.год. У 9 часова и

30 минута

404-130-19/2017 “STREET KOPI “ D.O.O.

Војвођански булевар, бр. 26/27,

 26000 Панчево

30.05.2017.год. У 9 часова и

30 минута

404-130-20/2017 Servis štampača

“FENIX  PRINTING  SERVICE “,

ул. Топличина , бр. 12, 37000 Крушевац

30.05.2017.год. У 9 часова и

30 миинута

404-130-21/2017 С.Г.З.Р. “ КРАУС“,

ул.29.новембар, бр.76/1,

37230 Александровац

30.05.2017.год. У 9 часова и

45 минута

и једна неблаговремена  понуда   понуђача “Delfi commerce“ d.o.o. Novi Beograd, број

404-130-23/2017 од 30.05.2017.године достављена од стране  City exspress-a у 13 часова и 54 минута када је Наручилац завршио поступак отварања понуда и која је истог дана враћена понуђачу неотворена.                                                                          

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  је  достављено 7 благовремених  понуда за партију 1.-канцеларијски материјал,  чија је понуђена цена: 

 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-130-10/2017 од 26.05.2017.год.

број Понуђача:

156/2017 од 25.05.2017. год

“ОДРИ ПРИНТ“ Д.О.О.

ул. Прешернова, бб, 14000 Ваљево

636.687,00
2. број  Наручиоца:

404-130-11/2017 од 26.05.2017.год.

број Понуђача:

88 од 24.05.2017. год

“КИМТРЕФ“ Д.О.О.

Индире Ганди , бр. 5, 11000Београд-Вождовац

704.210,00
3. број  Наручиоца:

404-130-13/2017 од 29.05.2017.год.

број Понуђача:

14-17 од 26.05.2017. год

“ПАПИРУС КОМЕРЦ“ д.о.о.

Војводе Петра Бојовића, бр. 16,

37000 Крушевац

605.070,50
4. број  Наручиоца:

404-130-15/2017 од 29.05.2017.год.

број Понуђача:

223/17 од 29.05.2017. год

П.Д.“БРОКЕР“ д.о.о. Ниш

ул.Мајаковског, бр. 95,

18000 Ниш (Медијана)

600.330,00
5. број  Наручиоца:

404-130-16/2017 од 30.05.2017.год.

број Понуђача:

115Д/2017 од 22.05.2017. год

Трговинска радња “ДД ПРЕС НД“,

37230 Александровац

784.274,40
6. број  Наручиоца:

404-130-17/2017 од 30.05.2017.год.

број Понуђача:

30/5  од 30.05.2017. год

TP“Laser Team“d.o.o.

Ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000Крушевац

551.340,00
7. број  Наручиоца:

404-130-21/2017 од 30.05.2017.год.

број Понуђача:

__ од 30.05.2017. год

С.Г.З.Р. “ КРАУС“,

ул.29.новембар, бр.76/1,

37230 Александровац

660.037,50

      4.2. Наручиоцу  је  достављено 6 благовремених  понуда за партију 2.-тонери и кетриџи,  чија је понуђена цена: 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-130-12/2017 од 29.05.2017.год.

број Понуђача:

17-1015 од 30.05.2017. год

 “Информатика“А.Д. Београд

(Стари  Град) ул. Јеврејска , бр. 32, 11000 Београд

629.259,00
2. број  Наручиоца:

404-130-14/2017 од 29.05.2017.год.

број Понуђача:

690 од 26.05.2017. год

“I & D COM’’ d.o.o. slobodna zona  Beograd, Viline vode bb,

11158 Beograd

614.640,00
3. број  Наручиоца:

404-130-15/2017 од 29.05.2017.год.

број Понуђача:

224/17 од 29.05.2017. год

П.Д.“БРОКЕР“ д.о.о. Ниш

ул.Мајаковског, бр. 95,

18000 Ниш (Медијана)

305.420,00
4. број  Наручиоца:

404-130-18/2017 од 30.05.2017.год.

број Понуђача:

30/5-1  од 30.05.2017. год

TP“Laser Team“d.o.o.

Ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000Крушевац

277.560,00
5. број  Наручиоца:

404-130-19/2017 од 30.05.2017.год.

број Понуђача:

115Д/2017 од  22.05.2017. год

“STREET KOPI “ D.O.O.

Војвођански булевар, бр. 26/27,

 26000 Панчево

371.555,00
 

 

6.

 

 

број  Наручиоца:

404-130-20/2017 од 30.05.2017.год.

број Понуђача:

08/2017   од 29.05.2017. год

 

 

Servis štampača

“FENIX  PRINTING  SERVICE “,

ул. Топличина , бр. 12, 37000 Крушевац

 

 

354.971,00

    4.3.Сви понуђачи су доставили тражену документацију, попуњене, оверене и потписане потребне обрасце као доказ о испуњености услова за учествовање у јавној набавци за партију 1. и партију 2.

   4.4.Достављене понуде за партију 1.-канцеларијски материјал  број:

-404-130-10/2017  понуђача “ОДРИ ПРИНТ“ Д.О.О. ул. Прешернова, бб, 14000 Ваљево;

-404-130-13/2017 понуђача “ПАПИРУС КОМЕРЦ“ д.о.о.Војводе Петра Бојовића, бр16, 37000 Крушевац;

-404-130-15/2017 понуђача П.Д.“БРОКЕР“ д.о.о. Ниш ул.Мајаковског, бр. 95, 18000 Ниш (Медијана);

-404-130-17/2017  понуђача TP“Laser Team“d.o.o. ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000Крушевац и

-404-130-21/2017 понуђача С.Г.З.Р. “ КРАУС“, ул.29.новембар, бр.76/1,37230 Александровац;

не садрже ни један од 5 наведених разлога по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

            Понуде су у складу са чланом 3. Тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

            Достављене понуде за партију 1.-канцеларијски материјал  број:

– 404-130-11/2017 понуђача “КИМТРЕФ“ Д.О.О.Индире Ганди , бр. 5, 11000 Београд-Вождовац,

   чија је понуђена цена 704.210,00 динара  и

-404-130-16/2017 понуђача Трговинска радња “ДД ПРЕС НД“, 37230 Александровац,

  чија је понуђена цена 784.274,40 динара су неприхватљиве јер премашују процењену вредност јавне набавке за партију 1.-канцеларијски материјал и неће се узети у разматрање и рангирање.

    4.5.Достављене понуде за партију 2.-тонери и кетриџи  број:

-404-130-15/2017 понуђача  П.Д.“БРОКЕР“ д.о.о. Ниш ул.Мајаковског, бр. 95, 18000 Ниш (Медијана);

-404-130-18/2017 понуђача  TP“Laser Team“d.o.o. ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000 Крушевац;

-404-130-19/2017 понуђача  “STREET KOPI “ D.O.O.Војвођански булевар, бр. 26/27, 26000 Панчево и

-404-130-20/2017  понуђача Servis štam. “FENIX  PRINTING  SERVICE “, улТопличина , бр12, 37000 Крушевац,

не садрже ни један од 5 наведених разлога по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

Понуде су у складу са чланом 3. Тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

            Достављене понуде за партију 2.-тонери и кетриџи  број:

-404-130-12/2017 понуђача  “Информатика“А.Д. Беогр.(Стари  Град) ул. Јеврејска , бр. 32, 11000 Београд ,

   чија је понуђена цена 629.259,00 динара  и

-404-130-14/2017 понуђача “I & D COM’’ d.o.o. slobodna zona  Beograd, Viline vode bb, 11158 Beograd,  чија је понуђена цена 614.640,00 динара су неприхватљиве  јер премашују процењену вредност јавне набавке за партију 2.-тонери и кетриџи  и  неће се узети у разматрање и рангирање.

5)Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена добара   без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                          Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                             Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда:

 

6.1. С обзиром да  је за партију 1.-канцеларијски материјал Наручиоцу достављено пет благовремених, одговарајућих и прихватљивих  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

   Ранг листа за партију 1:

Ред бр Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. TP“Laser Team“d.o.o.

Ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000Крушевац

551.340,00 100х551.340,00/551.340,00=100
2. П.Д.“БРОКЕР“ д.о.о. Ниш

ул.Мајаковског, бр. 95,

18000 Ниш (Медијана)

600.330,00 100х551.340,00/600.330,00=91,84
3. “ПАПИРУС КОМЕРЦ“ д.о.о.

Војводе Петра Бојовића, бр. 16,

37000 Крушевац

605.070,50 100х551.340,00/605.070,50=91,12
4. “ОДРИ ПРИНТ“ Д.О.О.

ул. Прешернова, бб, 14000 Ваљево

636.687,00 100х551.340,00/636.687,00=86,59
5. С.Г.З.Р. “ КРАУС“,

ул.29.новембар, бр.76/1,

37230 Александровац

660.037,50 100х551.340,00/660.037,50=83,53

Комисија констатује да је понуда за партију 1.-канцеларијски материјал,  број 30/5

од 30.05.2017.год и  број Наручиоца  404-130-17/2017 од 30.05.2017.године, понуђача

 TP“Laser Team“d.o.o.Ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000 Крушевац, најповољнија.

 

6.2. С обзиром да  је за партију 2.-тонери и кетриџи Наручиоцу достављено четири  благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

   Ранг листа за партију 2:

Ред бр Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. TP“Laser Team“d.o.o.

Ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000Крушевац

277.560,00 100х277.560,00/277.560,00=100
2. П.Д.“БРОКЕР“ д.о.о. Ниш

ул.Мајаковског, бр. 95,

18000 Ниш (Медијана)

305.420,00 100х277.560,00/305.420,00=90,88
3. Servis štampača

“FENIX  PRINTING  SERVICE “,

ул. Топличина , бр. 12,

 37000 Крушевац

354.971,00 100х277.560,00/354.971,00=78,19
4. “STREET KOPI “ D.O.O.

Војвођански булевар, бр. 26/27,

 26000 Панчево

371.555,00 100х277.560,00/371.555,00=74,70

Комисија констатује да је понуда за партију 2.-тонери и кетриџи,  број 30/5-1

од 30.05.2017.год и  број Наручиоца  404-130-18/2017 од 30.05.2017.године, понуђача

 TP“Laser Team“d.o.o.Ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000 Крушевац, најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор  о набавци  добара  за набавку број ЈН 1.1.5.Д/2017- Набавка канцеларијског материјала по партијама: партија 1.-канцеларијски материјал и партија 2.-тонери и кетриџи са понуђачем:

 

   7.1. за партију 1.-канцеларијски материјал:

                   – TPLaser Teamd.o.o. ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000  Крушевац;

                   -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………..551.340,00 дин.

и словима: (петстотинапедесетједнахиљадатристачетрдесетдинара); 

      – ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………….110.268,00 дин.

      -Укупна понуђена цена са ПДВ-ом::………………………………………………661.608,00 дин

и словима:(шестотинашездесетједнахиљадашестотинаосамдинара).

            Цене подразумевају “франко“ магацин наручиоца.

Цене су дате по јединици мере према приложеној спецификацији.

Цене из понуде и приложене спецификације су фиксне и неће се мењати током реализације уговора.

Начин плаћања:

Плаћање ће се извршити на основу испостављене фактуре од стране понуђача који је на основу одлуке о додели уговора закључио уговор са Наручиоцем, а најкасније у року од

45 дана, од дана достављања фактуре Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних  обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. Гласник РС“, бр.119/2012).

Начин и место испоруке је: сукцесивно у року од 12месеци од момента закључења уговора.

     Испорука ће се вршити одговарајућим возилом понуђача -на адресу седишта Општинске

    Управе Општине Александровац, на територији општине Александровац, а по налогу 

    Наручиоца.   

Рок испоруке је:1 дан од дана упућивања захтева-требовања Наручиоца.

   7.2. за партију 2.-тонери и кетриџи:

                   – TPLaser Teamd.o.o. ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000Крушевац;

                   -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………….277.560,00 дин.

и словима: (двестаседамдесетседамхиљадапетстотинашездесетдинара); 

      – ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………..55.512,00 дин.

      -Укупна понуђена цена са ПДВ-ом::……………………………………………..333.072,00 дин

и словима:(тристатридесеттрихиљадеседамдесетдвадинара).

            Цене подразумевају “франко“ магацин наручиоца.

Цене су дате по јединици мере према приложеној спецификацији.

Цене из понуде и приложене спецификације су фиксне и неће се мењати током реализације уговора.

Начин плаћања:

Плаћање ће се извршити на основу испостављене фактуре од стране понуђача који је на основу одлуке о додели уговора закључио уговор са Наручиоцем, а најкасније у року од

45 дана, од дана достављања фактуре Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних  обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. Гласник РС“, бр.119/2012).

Начин и место испоруке је: сукцесивно у року од 12месеци од момента закључења уговора.

     Испорука ће се вршити одговарајућим возилом понуђача -на адресу седишта Општинске

    Управе Општине Александровац, на територији општине Александровац, а по налогу 

    Наручиоца.   

Рок испоруке је:1 дан од дана упућивања захтева-требовања Наручиоца.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале  вредности добара и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добра, број

ЈН 1.1.5.Д/2017-Набавка канцеларијског материјала по партијама: партија 1.-канцеларијски материјал и партија 2.-тонери и кетриџи,  којом се уговор о јавној набавци додељује:

            -за партију 1.-канцеларијски материјал Понуђачу:

 TPLaser Teamd.o.o. ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000Крушевац,

број понуде  30/5 од 30.05.2017. године,  број понуде  код  наручиоца  404-130-17/2017 од 30.05.2017.године и

 

-за партију 2.-тонери и кетриџи Понуђачу:

 TPLaser Teamd.o.o. ул. Шумадијска, бр.113/2, 37000Крушевац,

број понуде  30/5-1 од 30.05.2017. године,  број понуде  код  наручиоца  404-130-18/2017 од 30.05.2017.године.          

 

   

   

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email