«

»

мар 20

Oдлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројекта од јавног интереса

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број  92/2023), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 6/2024 ) и чл. 68. Статуа општине Александровац ( Службени лист општине Александровац бр.21/2019 Председница општине Александровац,  дана  20. 03. 2024. године донела је

 

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2024. ГОДИНИ ЗА ОПШТИНУ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

I  Расписује се Конкурс за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања за 2024. годину за општину Александровац.

    Конкурс расписати за:

– производњу медијских садржаја, у износу од 3.500.000,00 динара планираних Одлуком о буџету општине Александровац  за 2024. годину за

    –       суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у укупном износу од 3.325.000,00 динара , што је 95% од  укупно предвиђених средстава;

–           за појединачна давања у укупном износу од 175.000,00 динара што је 5 % укупно предвиђених средстава.

    – Најмањи износ средстава који се може одобрити за суфинансирање пројекта је  50.000 динара, а највећи 1.000.000 динара.

 

II   Расписати јединствен  Конкурс за производњу медијских садржаја за све медије.

 

III Средства за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања обезбеђена су Одлуком о буџету општине Александровац за 2024.годину  програм 1201 – Развој културе и информисања, шифра програмске активности 0004, остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 820 – услуге културе, позиција 271, економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, износ од 3.500.000 динара.

IV  Саставни део Конкурса биће и обавештење за новинарска и медијска удружења, теоретичаре, аналитичаре и практичаре из области медија заинтересованих за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе своје чланство у комисији.

V    Јавни позив за учешће на конкурсу садржи:

намену конкурса  за коју се додељују средства

износ средстава која су опредељена за конкурс

минимални и максимални износ који може бити одобрен за реализацију пројекта

право учешћа на конкурсу

услови за учешће на конкурсу

критеријуме за оцену пројеката

рок за спровођење конкурса

пратећа документација коју подносилац прилаже уз пријаву

позив за пријаву за учешће у раду комисије

правила о заштити података о личности у складу са законом који уређује заштиту података о личности

 

VI     Ову Одлуку објавити на сајту општине Александровац www.aleksandrovac.rs

 

О б р а з л о ж е њ е

 

На основу чл. 15. став 2. Закона о информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 92/2023) предвиђено је да се јединица локалне самоуправе стара о остваривању јавног интереса подстичући разноврсност медијских садржаја, слободу изражавања идеја и мишљења, што доприноси задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота без дискриминације. Чланом 18. Закона прописано је  да се средства ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања распоређују на основу конкурса, а средства за исти се опредељују у буџету локалне самоуправе.

Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 6/2024) утврђено је да орган надлежан за послове информисања у јединици локалне самоуправе доноси Одлуку о конкурсима који се расписују у току календарске године.

          Средства за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања обезбеђена су Одлуком о буџету општине Александровац за 2024.годину  програм 1201 – Развој културе и информисања, шифра програмске активности 0004, остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 820 – услуге културе, позиција 271, економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима,  износ од 3.500.000 динара.

 

На основу напред наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.

 

 

Број : 401-698/2024  07 од  20.03.2024.  год.                   

 

 

 

                                                                                                           

  Председница општине Александровац

 Јелена Пауновић, дипл. правник              

 

 

Print Friendly, PDF & Email