«

»

мар 21

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години за општину Александровац

На основу чл. 16. став 1. тачка 4) и 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 92/23), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС” број 9/22), Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС”, број 23/21), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС” бр. 6/24) и Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години за општину Александровац број 401-698/2024-07 од 20.03.2024.године, Председница општине Александровац дана 21.03.2024.године , расписуjе

 

К О Н К У Р С
за суфинансирање проj
еката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години за општину Александровац

 

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања грађана на територији општине Александровац, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима и објављује се на веб-сајту општине www.aleksandrovac.rs

Средства опредељена за овај конкурс износе 3.325.000,00 динара планираних Одлуком о буџету општине Александровац за 2024.годину.

Најмањи износ средстава који се може одобрити за суфинансирање пројекта је  50.000,00 динара а највећи 1.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за штампане медије и новинске агенције, у складу са правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи), може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја од локалног значаја за радио и интернет медије, у складу са  условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије, у складу са  условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 50% оправданих трошкова производње медијских садржаја, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Изузетно, у складу са условима и критеријумима за доделу државне помоћи у области јавног информисања, у складу са чланом 18. став 1. Закона, учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 80% оправданих трошкова, уколико поднесе пројекат производње медијских садржаја чија комерцијална експлоатација није предвиђена, и то за:

1) производњу медијских садржаја намењених друштвено осетљивим групама, као што су деца и млади, жене, старе особе, социјално и здравствено угрожена лица, особе са инвалидитетом, припадници ЛГБТ заједнице, припадници етничких мањина и др.;

2) производњу медијских садржаја који су намењени очувању, изражавању културног идентитета како српског народа тако и националних мањина, водећи рачуна да националне мањине прате одређене програмске целине на свом матерњем језику и писму;

3) производњу медијских садржаја који промовишу и афирмишу теме из области науке, општег образовања укључујући и медијску писменост као део образовног система, здравственог образовања и образовања у вези са заштитом животне средине;

4) производњу медијских садржаја намењених информисању наших грађана у иностранству на српском језику, као и припадника српског народа који живи ван територије Републике Србије;

5) производњу медијских садржаја намењених представљању културног наслеђа и

уметничког стваралаштва у земљи и иностранству.

Конкурс се расписује и средства се додељују за пројекте чија реализација може трајати до  годину дана од дана доношење одлуке о додели средстава.

Приликом закључивања уговора са сваким корисником одређује се рок за реализацију пројекта, у складу са планом пројектних активности.

 

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на Конкурсу има:

1) издавач чији је медиј уписан у Регистар медија у складу са законом, и који има

одговарајуће овлашћење за пружање медијске услуге у складу са законом који уређује електронске медије односно који је уписан у Регистар медијских услуга који води Регулаторно тело за електронске медије, када се ради о електронским медијима;

2) лице које се бави производњом медијских садржаја и које приложи доказ, не старији од 30 дана, да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који испуњава услове из тачке 1.

      Право учешћа на Конкурсу за производњу медијских садржаја у штампаном и дигиталном формату имају микро, мала и средња правна лица и предузетници.

      Право учешћа на Конкурсу за производњу медијских садржаја за телевизију  имају микро, мала, средња и велика правна лица и предузетници.

                  Право учешћа на конкурсу немају издавачи, односно лица која се баве производњом медијских садржаја са истим пројектом који је подржан на конкурсима Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе и за који је корисник органу доставио извештај о реализацији пројекта.

                  Право учешћа на конкурсу немају издавачи са медијем у коме нису објављени основни подаци о медију у облику импресума.

                  Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода за обављање делатности у области јавног информисања.

                  Право учешћа на конкурсу немају подносиоци који су добили средства за суфинансирање пројекта на конкурсу Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднели наративни и финансијски извештај и произведени медијски садржај односно доказ о реализацији пројекта.

                  Право учешћа на конкурсу немају подносиоци који су добили средства за суфинансирање пројекта на конкурсу Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, а за које се утврди да су ненаменски трошена, односно да нису испунили уговорну обавезу.

      Право учешћа на Конкурсу немају лица који се налазe у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и лица која су били у тешкоћама у смислу прописа о контроли државне помоћи.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу Закона подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса предвиђеног чланом 15. Закона.

Средства се додељују за производњу новог медијског садржаја, у складу са планираним активностима наведеним у пројекту, у којем удео преузетог садржаја из других извора, односно архивских снимака не може бити већи од 20 процената, при чему садржаји из других извора и архивски снимци морају бити јасно означени.

Документарна грађа (видео и аудио записи и фотографије) која се користи за илустрацију у производњи новог медијског садржаја (документарног и другог програма) није обухваћена наведеним процентом из става 2. овог члана.

 

Пројекат у смислу Закона не подразумева праћење друштвених, економских, политичких, културних, спортских и других дешавања на дневном нивоу (вести, централна информативна емисија, јутарњи програм, преглед дана и сл.).

Учесник конкурса, који не располаже одговарајућим капацитетима, може ангажовати друго лице за производњу медијског садржаја чија вредност не прелази 20% од износа средстава који је орган доделио за реализацију пројекта.

Лице које је ангажовано за производњу дела медијског садржаја не може бити запослено код издавача нити повезано лице са издавачем у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања.

Право учешћа на Конкурсу немају предузетници који су прекинули обављање делатности.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Општи критеријуми су:

 • Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:
 1. релевантност пројекта;
 2. изводљивост пројекта;
 3. праћење реализације пројекта;
 4. капацитети предлагача пројекта;
 5. доступност садржаја циљној групи;
 6. буџет и оправданост трошкова.
 • Мера у којој се медиј путем кога ће бити реализован пројекат придржава професионалних и етичких стандарда:
 1. да ли су медију путем којег ће бити реализован пројекат изречене мере од стране државних органа, Регулаторног тела за електронске медије или Савета за штампу, у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
 2. тежина прекршаја и учесталост понављања.

 

Ближи критеријуми су:

 

 1. Релевантност пројекта са становишта:
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 
 • усклађеност планираних активности са циљевима и очекиваним резултатима пројекта;
 • изводљивост плана реализације пројекта.
 1. Изводљивост  пројекта са становишта:
 • Усклађеност садржаја са задатим циљевима;
 • Ауторског приступа и новинарске иницијативе;
 • Иновативног елемента у пројекту;
 • Дефинисање жанра;
 • Прецизирање трајања појединачних медијских садржаја;
 • Одређивање формата;
 • Заступљеност истраживачког поступка;
 • Одређивање тема појединачних медијских садржаја;
 • Дефинисање кључних саговорника;
 • Прилагођености садржаја особама са сензорним инвалидитетом.
 1. Праћење реализације пројекта са становишта:
 • Дефинисање очекиваних резултата;
 • Мерљивост индикатора;
 • Одрживост пројекта;
 • Планирање интерног мониторинга и едукације;
 • Препознавање потешкоћа које се могу јавити у току реализације и предлагање мера за њихово отклањање.
 1. Капацитет предлагача пројекта:
 • Дужина обављања делатности
 • Просечан број запослених и радно ангажованих код подносиоца пројекта (подносилац наведени податак доказује изводима из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку (ППП ПД1) за период јануар-новембар претходне године,које доставља као пратећу документацију). Податак ће се израчунавати као просечан број запослених и радно ангажованих лица у наведеном периоду;
 • Поседовање опреме и других техничких средстава за реализацију пројекта;
 • Континуитет у информисању циљне групе којој је пројекат намењен,( да ли је подносилац у претходних годину дана произвео садржај за циљну групу којој је пројекат намењен).
 1. Доступност садржаја циљној групи са становишта:

 

 • начина емитовања и дистрибуције (земаљско /кабловско /сателитско /електронска издања) на територији на којој живи циљна група којој је садржај намењен;
 • подаци о гледаности, слушаности, периодици излажења и просечном тиражу (дневном, недељном или месечном) новина односно броју јединствених посетилаца на порталу, у месецу који претходи расписивању конкурса, на основу релевантних мерења;
 • континуираног извештавања подносиоца пројекта са територије на којој живи циљна група којој је садржај намењен (на дневном, недељном, месечном или периодичном нивоу);
 • објављивања садржаја у више медија;
 • објављивања садржаја на више платформи.
 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности;
 • усклађености предложених трошкова са тржишним трошковима
 1. Mера у којој се медиј путем кога ће бити реализован пројекат придржава професионалних и етичких стандарда:

 

 • да ли су медију путем којег ће бити реализован пројекат изречене мере од стране државних органа, Регулаторниог тела за електронске медије или Савета за штампу, у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
 • тежина прекршаја и учесталост понављања

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

           Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом:

 

 1. Попуњену и потписану пријаву (Образац 1) у четири примерка

Образац 1 се састоји из предлога пројекта и буџета пројекта и преузима се  са веб-сајта општине Александровац  www.aleksandrovac.rs

 1. Бодовну листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4) у четири примерка.

Подносиоци на бодовној листи  попуњавају:

Назив органа јавне власти:

Назив конкурса:

Подносилац пријаве:

Обавезно спојити предлог пројекта, буџет пројекта,синопсис и бодовну листу у једну целину (сваки примерак мора бити посебна целина, без коричења)

 1. Доказ (потврда) да ће медијски садржаj бити емитован/објављен у медију који је уписан у Регистар медија (обавезно само за лица која се баве производњом медијских садржаја, а нису издавачи медија) у једном примерку
 2. Примерак последњег издања новина у којима ће медијски садржај бити објављен (за штампане медије) у једном примерку
 3. Изјаву учесника (у слободној форми) да произведени садржај неће бити комерцијално експлоатисан (за пројекте чија комерцијална експлоатација није предвиђена) у једном примерку
 4. Изјаву учесника (у слободној форми) да пројекат не би могао бити реализован без доделе државне помоћи, односно да пројекат не би могао бити реализован другим инструментом државне помоћи осим субвенција -бесповратних средстава (за телевизију, радио и интернет медије) у једном примерку
 5. Изјаву учесника (у слободној форми) о укупном износу средстава која су му у текућој и претходне две календарске године додељена по основу помоћи мале вредности ( de minimis помоћи) (за штампане медије и новинске агенције) у једном примерку.
 6. Изјаву учесника (у слободној форми) да се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи и да није био у тешкоћама у смислу прописа о контроли државне помоћи у једном примерку
 7. Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије

  

РОКОВИ

Конкурс се расписује у периоду од 21. марта  2024. године до 10. априла 2024. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса. Одлука се доноси у облику решења са образложењем.

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ

Оцену пројеката поднетих на Конкурс врши стручна комисија коју именује Председница општине Александровац.

Удружења и теоретичари, аналитичари и практичари из области медија предлоге за чланове стручне комисије могу послати, у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса на веб-сајту општине Александровац.

Пријаве се достављају на адресу Општинска управа општине Алексанровац, Јаше Петровића 26, 37230 Александровац са назнаком: „Пријава за учешће у раду конкурсне  комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години за општину Александровац. Пријаву послати и електронски на адресу: kabinet@aleksandrovac.rs

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријава пројеката на Конкурс шаље се искључиво поштом у посебној коверти са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години за општину Александровац, на адресу: Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровића 26,  37230 Александровац.

Образац 1, са јасним називом подносиоца пројекта у наслову мејла, шаље се у електронској форми, на адресу: kabinet@aleksandrovac.rs

 

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које не испуњавају услове за учешће на конкурсу, пријаве достављене након истека прописаног рока за достављање, као и пријаве на погрешном обрасцу, биће одбачене.

Додатне информациjе могу се добити радним даном од 11 до 15 часова на број телефона: 037/3554-551.

Учесник Конкурса дужан је да се у свему придржава одредби Закона о јавном информисању и медијима, Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС” број 9/22), Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС”, број 23/21), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС” бр. 6/24).

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ  О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Решење о расподели средстава  по расписаном Конкурсу, биће обjављено на веб-сајту општине Александровац и достављено свим учесницима Конкурса у електронској форми.

Уговор ће се закључити само са лицем коме су додељена средства, а коме рачун у моменту закључења уговора није у блокади.

 

Број: 401-698/2024 07  од 21.03.2024. год.                                                     

 

                                                                           Председница  општине Александровац

                                                                                  Јелена Пауновић, дипл.правник

 

ПРИЛОГ ОБРАСЦИ:


Образац 1 – Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

Образац 1, образац 1а и образац 2 – Буџет пројекта и финансијски извештај

Образац 1А – Ревиденција пријава за суфинансирање пројекта у обасти јавног информисања

Образац 2 – Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања

Образац 3 – Образац за пријаву за члана комисије

Образац 4 – Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја

Образац 5 – Бодовна листа за оцену пројекта за струцне едукације, унапређенње професионалних и етицких стандарда и истразивања у области јавног инофрмисања

Образац 6 – Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја

Образац 7 – Изјава о реализовању планираних активности

Print Friendly, PDF & Email