«

»

нов 18

ОДЛУКA О ОЦЕНИ ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ – МЕРА ,,УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА“

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Стручна комисија за оцену пројеката за доделу
бесповратних средстава за суфинансирање мера
популационе политике јединице локалне самоуправе
у Републици Србији 2019.години
Мера“Усклађивање рада и родитељства“
Број: 020-455/2019-01
Датум: 18.11.2019. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

            На основу  Одлуке о буџету општине Александровац за 2019. годину („Службени лист општине Александровац“, број  24/18, 2/19, 3/19, 9/19, 13/19 и 17/19),  Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години између општине Александровац и Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику  број  404-131/2019 од 16.04.2019. године и Решења о именовању Стручне комисије за оцену пројеката за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединице локалне самоуправе у Републици Србији 2019.години – Мера “Усклађивање рада и родитељства“ број 020-455/2019-01 од 11.09.2019. године, разматрајући пријаве које су пристигле по Јавном позиву за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединице локалне самоуправе у Републици Србији 2019.години – Мера “Усклађивање рада и родитељства“ који је објављен 14. октобра 2019. године,

Стручна комисија , након разматрања пристиглих пријава, на седници одржаној дана 18.11.2019. године донела је

 

ОДЛУКУ

О ОЦЕНИ ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ – МЕРА ,,УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА“

I Јавним позивом за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединице локалне самоуправе у Републици Србији 2019. години – Мера “Усклађивање рада и родитељства“ који је објављен 14. октобра 2019. године дефинисан је Пројекат за доделу бесповратних средстава за суфинансирње мера популационе политике који финансира  Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије и општина Александровац  која спроводи пројекат.

Пројекат се реализује  у оквиру   мере  популационе политике- усклађивања рада и родитељства. Укупно опредељена средства за реализацију ове мере популационе политике у оквиру Пројекта   износе 2.400.000 динара, при чему је предвиђена додела субвенција за почетнике у пословању у износу од 300.000,00 динара по кориснику.  У складу са тим, а на основу  приспелих пријава, Комисија је доделила бесповратна средства у  укупном износу од 2.400.000,00 динара, односно за 8 апликаната по 300.000,00 динара .

 

II – Средства у износу од 300.000,00 динара додељују се:

 

1.      Милан Иричанин, Дашница 77 комплетна документација
2.      Ивана Вилимоновић, Александровац 76 комплетна документација
3.      Славиша Блажић, Доње Ратаје 73 комплетна документација
4.      Жељко Марић, Ботурићи 73 комплетна документација
5.      Душан Николић, Ратаје 72 комплетна документација
6.      Марија Медаровић, Стањево 71 комплетна документација
7.      Милана Ракићевић, Веља Глава 71 комплетна документација
8.      Весна Николић,Ракља 70 комплетна документација

III  Због недостатка финансијских средстава, Стручна комисија није одобрила пројекте следећих апликаната:

Тијана Прибаковић, Венчац 68 комплетна документација
Вања Добросављевић, Александровац 67 комплетна документација
Снежана Манџукић, Александровац 67 комплетна документација
Марина Матић Симић, Лаћислед 66 комплетна документација
Марија Васић, Горњи Ступањ 66 комплетна документација
Виолета Бонџић, Александровац 65 комплетна документација
Марко Ђукић, Александровац 64 комплетна документација
Нађа Милићевић, Александровац 63 комплетна документација
Јадранка Алексић, Александровац 61 комплетна документација
Александра Беочанин, Стањево 59 комплетна документација

 

IVСтручна комисија није бодовала непотпуне пријаве и то пријаве следећих апликаната :

 

Милена Ђукић, Александровац   Нема доказа да  живе у вишегенерацијском домаћинству
Јасмина Бекчић, Кожетин, Александровац   Нема доказа да живе у вишегенерацијском домаћинству, непотпуна документација
Гордана Петковић, Александровац   Нема доказа да  живе у вишегенерацијском домаћинству као ни потврду из ПИО фонда о незапослености и друго
Сузана Дуњић, Александровац   Непотпуна документација

 

V –  На основу ове Одлуке са апликантима којима су одобрена бесповратна средства  за суфинансирање мера популационе политике јединице локалне самоуправе у Републици Србији 2019.години – Мера “Усклађивање рада и родитељства“ начелник Општинске управе општине Александровац  закључиће  уговор којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе између корисника средстава и општине Александровац под условима прописаним Јавним позивом за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединице локалне самоуправе у Републици Србији 2019. године – Мера ,,Усклађивање рада и родитељства“ број који је објављен 14. октобра 2019. године најкасније до 02. децембра 2019. године.

 

VI – Уколико неко од апликаната којима су овом Одлуком одобрена средства одустане од закључења уговора о регулисању међусобних права и обавеза корисника субвенције и Општинске управе, средства ће се доделити  првом наредном апликанту који по оцени Комисије, а на основу дефинисаних критеријума и бодовне листе испуњава услове за доделу средстава.

 

VII Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на званичном сајту општине Александровац  www.aleksadnrovac.rs  и огласној табли општине Александровац.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email