«

»

нов 19

Одлука о додели уговора за јавну број  ЈН 1.3.34.Р/2019 – Извођење радова на санацији постојећих мрежа уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-299-9/2019
Датум:19.11.2019.године  

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-299-8/2019 од  18.11.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности радова

 број ЈН 1.3.34.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности радова  број  ЈН 1.3.34.Р/2019Извођење радова на

   санацији постојећих мрежа уличне расвете,  додељује се понуђачу

 

-“Femand.o.o. улица Вихорска, број 1, 35000 Јагодина,

 

    број понуде  1411/19 од 14.11.2019.год,  број понуде  код  наручиоца  404-299-6/2019.год.  од

    15.11.2019.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 24.10.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова број 404-299-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-299-4/2019 од  05.11.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана  05.11.2019.године и на сајту општине Александровац  дана 05.11.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-299-7/2019 од  15.11.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-299-7/2019 од  15.11.2019.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:         

1)Предмет јавне набавке су радови- Извођење радова на санацији постојећих мрежа уличне расвете, 

    редни  број  1.3.34.Р/2019.    

   -Позив за подношење понуда  број  404-299-4/2019 од 05.11.2019.године објављен је на Порталу

    Управе за јавне набавке дана 05.11.2019.године и на сајту општине Александровац, дана

     05.11.2019.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

     Александровцу дана 15.11.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну

     набавку формиране Решењем  Наручиоца број 404-299-2/2019 од  24.10.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………..1.666.668,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-299-6/2019  

“Feman“ d.o.o. улица Вихорска, број 1, 35000 Јагодина

 

Неблаговремених понуда није било.                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу je достављена  1 (једна) благовремена  понуда: 

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. бр. наручиоца

404-299-6/2019.год.  од 15.11.2019.год.

бр. понуђача

1411/19 од 14.11.2019.год.

“Feman“ d.o.o.

улица Вихорска, број 1,

35000 Јагодина

968.000,00

    

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђач је доставио потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова, као

      и тражене узорке светиљки у складу са конкурсном документацијом.

4.3.Достављена понуда број: 404-299-6/2019 од  15.11.2019.године (број Понуђача: 1411/19 од

      14.11.2019.године), Понуђача “Feman“ d.o.o.улица Вихорска, број 1, 35000 Јагодина не садрже ни 

      један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона  о јавним  набавкама  (“Службени  

      гласник РС“,  бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015) за одбијање  достављених  понуда.

 4.4.Достављена  понуда је у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним

       набавкама:  Понуда је благовремена, одговарајућа и  прихватљива.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.              

Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

      –Број бодова за понуђену цену: Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена

                                                              без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

               -Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                 

               -Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу

                Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1(једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива 

   понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу ранг

   листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “Feman“ d.o.o.

улица Вихорска, број 1,

35000 Јагодина

968.000,00 100 х 968.000,00/968.000,00=100

 

   Комисија  констатује да је понуда  број наручиоца 404-299-6/2019.год. од  15.11.2019.године, Понуђача “Feman“ d.o.o.улица Вихорска, број 1, 35000 Јагодина, број Понуђача 1411/19 од 14.11.2019.год.  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

         Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

    уговор за Извођење радова на санацији постојећих мрежа уличне расвете, редни број 

    1.3.34.Р/2019, са Понуђачем:

       –“Feman“ d.o.o. улица Вихорска, број 1, 35000 Јагодина,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………..…....968.000,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………….193.600,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:……………………………………….……1.161.600,00 динара.

      -Начин плаћања: Плаћање ће се извршити на рачун Извођача радова у  року од 45 дана од дана

       испостављања рачуна.

      -Рок извођења радова је 14 и словима (четрнаест)  календарских дана рачунајући од дана увођења

        у посао  (максимално може бити 15 (петнаест)  календарских  дана).   

     -Рок важења понуде износи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

     -Гарантни рок за квалитет уграђених светиљки је 7 година и словима: (седам)

      (минимум 7 (седам) година од дана испоруке и монтаже).      

                               Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности  радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности  радова, број ЈН 1.3.34.Р/2019- Извођење радова на санацији постојећих мрежа уличне расвете, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 1411/19 од 14.11.2019.године  (број Наручиоца  404-299-6/2019.год.  од 15.11.2019.године), додељује Понуђачу:

   

“Feman“ d.o.o. улица Вихорска, број 1, 35000 Јагодина.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                       

 Начелник  Општинске управе, 

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email