«

»

апр 20

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуга број ЈН 1.2.1.У/2018 – Израда пројектно техничке документације за локалне путеве

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-57-31/2018
Датум:20.04.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-57-30/2018 од  19.04.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности услуга

 број ЈН 1.2.1.У/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности услуга број  ЈН 1.2.1.У/2018- Израда пројектно техничке документације за локалне путеве, додељује се понуђачу: Пројектни биро “ Град Пут “ Лозница , Плоча бб, 15300 Лозница, број понуде  Понуђача 10/4/18  од  10.04.2018.године,  број понуде  код  наручиоца

404-57-27/2018 од 12.04.2018.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 28.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга број 404-57-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-57-4/2018 од  21.03.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 21.03.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-57-29/2018 од  12.04.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-57-30/2018 од  19.04.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услугe-Израда  пројектно  техничке документације  за локалне путеве.

   -Позив за подношење понуда  број  404-57-4/2018 од 21.03.2018.године објављен је на Порталу  Управе  за јавне набавке дана 21.03.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у Александровцу дана 12.04.2018.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-57-2/2018 од  28.02.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………..2.458.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је достављено 12  (дванаест)  благовремених  понуда.

      Ред

 бр

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум пријема Начин и време пријема
1. 404-57-12/2018 “Хармонија пројект“ д.о.о.

ул. Војводе Мишића, бр. 13/Б,

14000 Ваљево

03.04.2018.год PE 680 848 063 RS

у 9 час. и 15 мин.

2. 404-57-15/2018 “ИНГКОМ-ЛЕ “ Лесковац, ул. Војводе Мишића, бр. 2/77,

 16000 Лесковац

 04.04.2018.год PE 688 306 103 RS

у 8 час. и 35 мин.

3. 404-57-16/2018 С.З.Р.“ПУТ “, Славко Џида предузетник

ул. Владе Зечевића, бр. 25,

14000 Ваљево

05.04.2018.год PE 688 612 925 RS

у 9 час. и 55 мин.

4. 404-57-19/2018 “Младеновић 1995“ д.о.о. Лапово,

Биро за пројектовање и инжењеринг

Његошева бр. 9/4, 34220 Лапово

11.04.2018.год PE 692 862 972 RS

у 10 час. и 55 мин.

5. 404-57-20/2018 Грађевинска радња за изградњу и пројектовање “ СК ИНЖЕЊЕРИНГ“

Славољуб Костић, предузетник,

ул.Стевана Синђелића, бр. 6,

 18330 Бабушница

11.04.2018.год PE 688 054 824 RS

у 10 час. и 55 мин.

6. 404-57-21/2018 “Euroznak“ d.o.o.

ул. Милана Грола, број 9, 11000  Београд

12.04.2018.год. PE 685 519 767 RS

у 9 час. и 45 мин.

7. 404-57-22/2018 “ПССМ ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О

ул. Николе Узуновића, број 108,

18000 Ниш

12.04.2018.год. PE 681 507 635 RS

у 9 час. и 45 мин.

8. 404-57-23/2018 “KBV DATA COM“ D.O.O.

ул. Милентија Поповића, број 9, Д-32, 11070 Београд

12.04.2018.год. PE 689 332 586 RS

у 9 час. и 45 мин.

9. 404-57-24/2018 “ASECO Engineering “ d.o.o.

Тржни центар Колубара 2, локал 12 14000 Ваљево

12.04.2018.год. PE 680 845 393 RS

у 9 час. и 45 мин.

10. 404-57-25/2018 “ПУТИНВЕСТ“ д.о.о

ул. Лазара Саватића, бр.8,

11080 Београд-Земун

12.04.2018.год. PE 689 351 687 RS

у 9 час. и 45 мин.

11. 404-57-26/2018 П.Г.Т.А.Р. “НЕШКО“

Стојчић Верица предузетник

ул. Милентија Поповића, Власотинце

12.04.2018.год. Лично у  11час. и 30 мин.
12. 404-57-27/2018 Пројектни биро “ Град Пут “ Лозница

Плоча бб, 15300 Лозница

12.04.2018.год. Лично у 11 час. и 40 мин.

  Неблаговремених понуда није било.          

                                                             

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављено 12  благовремених  понуда  чија је понуђена цена:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:404-57-12/2018

од 03.04.2018.год.

број Понуђача:

322/18 од 22.03.2018. год.

 

“Хармонија пројект“ д.о.о.

ул. Војводе Мишића, бр. 13/Б,

14000 Ваљево

1.176.000,00
2. број  Наручиоца:404-57-15/2018

 од 04.04.2018.год.

број Понуђача:

05/18  од 02.04.2018.године

“ИНГКОМ-ЛЕ “ Лесковац,

ул. Војводе Мишића, бр. 2/77,

16000 Лесковац

1.049.000,00
3. број  Наручиоца:404-57-16/2018

 од 05.04.2018.год.

број Понуђача:

 01/04/18 од 03.04.2018.године

С.З.Р.“ПУТ “, Славко Џида предузетник

ул. Владе Зечевића, бр. 25,

14000 Ваљево

1.596.000,00
4. број  Наручиоца:404-57-19/2018

 од 11.04.2018.год.

број Понуђача:

05-04/18 од 05.04.2018.године

“Младеновић 1995“ д.о.о. Лапово,

Биро за пројектовање и инжењеринг

Његошева бр. 9/4, 34220 Лапово

1.125.000,00
5. број  Наручиоца:404-57-20/2018

 од 11.04.2018.год.

број Понуђача:

 14/18 од 09.04.2018.године

Грађевинска радња за изградњу и пројектовање “ СК ИНЖЕЊЕРИНГ“

Славољуб Костић, предузетник,

ул.Стевана Синђелића, бр. 6,

 18330 Бабушница

1.665.000,00
6. број  Наручиоца:404-57-21/2018

 од 12.04.2018.год.

број Понуђача:

 114/18 од 10.04.2018.године

“Euroznak“ d.o.o.

ул. Милана Грола, број 9, 11000  Београд

742.500,00
7. број  Наручиоца:404-57-22/2018

 од 12.04.2018.год.

број Понуђача:

 136/18 од 10.04.2018.године

“ПССМ ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О

ул. Николе Узуновића, број 108,

18000 Ниш

1.061.000,00
8. број  Наручиоца:404-57-23/2018

 од 12.04.2018.год.

број Понуђача:

 997/04/18 од 10.04.2018.године

“KBV DATA COM“ D.O.O.

ул. Милентија Поповића, број 9, Д-32, 11070 Београд

2.300.000,00
9. број  Наручиоца:404-57-24/2018

 од 12.04.2018.год.

број Понуђача:

 01-18-138 од 10.04.2018.године

“ASECO Engineering “ d.o.o.

Тржни центар Колубара 2, локал 12 14000 Ваљево

985.000,00
10. број  Наручиоца:404-57-25/2018

 од 12.04.2018.год.

број Понуђача:

 72 од 05.04.2018.године

“ПУТИНВЕСТ“ д.о.о

ул. Лазара Саватића, бр.8,

11080 Београд-Земун

2.280.000,00
11. број  Наручиоца:404-57-26/2018

 од 12.04.2018.год.

број Понуђача:

 21/П5/2018 од 11.04.2018.године

П.Г.Т.А.Р. “НЕШКО“

Стојчић Верица предузетник

ул. Милентија Поповића, Власотинце

1.500.000,00
12. број  Наручиоца:404-57-27/2018

 од 12.04.2018.год.

број Понуђача:

 10/4/18 од 10.04.2018.године

Пројектни биро “ Град Пут “ Лозница

Плоча бб, 15300 Лозница

689.900,00

   

    4.2.Обрасци и докази о испуњености услова за учешће у поступку:

Понуде број:

-404-57-15/2018  од 04.04.2018.године (бр. Понуђача:05/18  од 02.04.2018.године) Понуђача “ИНГКОМ-ЛЕ “ Лесковац, ул. Војводе Мишића, бр. 2/77,16000 Лесковац;

-404-57-19/2018  од 11.04.2018.године (бр. Понуђача:05-04/18 од 05.04.2018.године)  Понуђача “Младеновић 1995“ д.о.о. Лапово, Биро за пројектовање и инжењеринг  Његошева бр. 9/4, 34220 Лапово и

– 404-57-25/2018 од 12.04.2018.године (бр. Понуђача: 72 од 05.04.2018.године) Понуђача “ПУТИНВЕСТ“ д.о.о. ул. Лазара Саватића, бр.8, 11080 Београд-Земун,

су одбијене сагласно члану 106. тачка 2) Закона о јавним набавкама, јер Понуђачи нису доказали да испуњавају додатне услове у складу са Конкурсном документацијом-нису доставили фотокопије личних лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце оверене печатом имаоца лиценце и његовим потписом као и доказ о радном статусу и неће се узети у разматрање и рангирање.

Остали понуђачи су доставили потребне обрасце  и доказе о испуњености  обавезних и додатних услова.

 

   4.3.Достављене понуде број: 404-57-12/2018 од 03.04.2018.године, Понуђача “Хармонија пројект“ д.о.о.

ул. Војводе Мишића, бр. 13/Б, 14000 Ваљево;  404-57-16/2018  од 05.04.2018.године, Понуђача С.З.Р.“ПУТ “, Славко Џида предузетник  ул. Владе Зечевића, бр. 25, 14000 Ваљево; 404-57-20/2018 од 11.04.2018.године Грађевинска радња за изградњу и пројектовање “ СК ИНЖЕЊЕРИНГ“ Славољуб Костић, предузетник, ул.СтеванаСинђелића, бр. 6, 18330 Бабушница; 404-57-21/2018  од 12.04.2018.године, Понуђача “Euroznak“ d.o.o. ул. Милана Грола, број 9, 11000  Београд; 404-57-22/2018  од 12.04.2018.године, Понуђача  “ПССМ ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О ул. Николе Узуновића, број 108, 18000 Ниш; 404-57-23/2018 од 12.04.2018.године, Понуђача “KBV DATA COM“ D.O.O.ул. Милентија Поповића, број 9, Д-32, 11070 Београд; 404-57-24/2018  од 12.04.2018.године, Понуђача “ASECO Engineering “ d.o.o. Тржни центар Колубара 2, локал 12 14000 Ваљево; 404-57-26/2018 од 12.04.2018.године, Понуђача П.Г.Т.А.Р. “НЕШКО“

Стојчић Верица предузетник ул. Милентија Поповића, Власотинце и 404-57-27/2018  од 12.04.2018. године, Понуђача  Пројектни биро “ Град Пут “ Лозница Плоча бб, 15300 Лозница;

не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

 

4.4. Наведене Понуде су у складу са чланом 3. тачка 31) 32) и 33) Закона о јавним набавкама благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављено 9 благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. Пројектни биро “ Град Пут “ Лозница , Плоча бб, 15300 Лозница 689.900,00
2. “Euroznak“ d.o.o.ул. Милана Грола, број 9, 11000  Београд 742.500,00
3. “ASECO Engineering “ d.o.o. Тржни центар Колубара 2, локал 12, 14000 Ваљево 985.000,00
4. “ПССМ ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О,ул. Николе Узуновића, број 108, 18000 Ниш 1.061.000,00
5. “Хармонија пројект“ д.о.о.ул. Војводе Мишића, бр. 13/Б, 14000 Ваљево 1.176.000,00
6. П.Г.Т.А.Р. “НЕШКО“ Стојчић Верица предузетник, ул. Милентија Поповића, Власотинце 1.500.000,00
7. С.З.Р.“ПУТ “, Славко Џида предузетник, ул. Владе Зечевића, бр. 25, 14000 Ваљево 1.596.000,00
8. Грађевинска радња за изградњу и пројектовање “ СК ИНЖЕЊЕРИНГ“

Славољуб Костић, предузетник, ул.Стевана Синђелића, бр. 6, 18330 Бабушница

1.665.000,00
9. “KBV DATA COM“ D.O.O. ул. Милентија Поповића, број 9, Д-32, 11070 Београд 2.300.000,00

            Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-57-27/2018 од 12.04.2018. године,

понуђача  Пројектни биро “ Град Пут “ Лозница , Плоча бб, 15300 Лозница,

број Понуђача  10/4/18  од  10.04.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о Изради пројектно техничке документацје за локалне путеве  број ЈН 1.2.1.У/2018  са понуђачем:

       –Пројектни биро “ Град Пут “ Лозница , Плоча бб, 15300 Лозница,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………………………689.900,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….0 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:………………………………………………………………689.900,00 динара.

     Начин плаћања: 30 дана.

     Рок важења понуде: 120 дана.

     Рок извршења услуга: 30 дана.

 

                                               

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број ЈН 1.2.1.У/2018-Израда пројектно техничке документације за локалне путеве, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  10/4/18 од 10.04.2018.године  (број Наручиоца 404-57-27/2018 од 12.04.2018.године), додељује Понуђачу:

Пројектни биро “ Град Пут “ Лозница , Плоча бб, 15300 Лозница.

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Реепубличкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                      

Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email