«

»

апр 19

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности радова број ЈН 1.3.7.Р/2018

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-73-11/2018
Датум:19.04.2018.године 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-73-10/2018 од  17.04.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности радови

 број ЈН 1.3.7.Р/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности радови  број  ЈН 1.3.7.Р/2018- Чишћење  канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина,  додељује се понуђачу:  “Мирас-Б “ Д.О.О,

Лесеновци, бб, 37230 Александровац, број понуде  Понуђача  14  од  11.04.2018.године,   број понуде  код  наручиоца 404-73-6/2018 од  10.04.2018.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана  21.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности  радова број 404-73-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-73-4/2018 од  27.03.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 27.03.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-73-9/2018 од  11.04.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-73-10/2018 од  17.04.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови-Чишћење  канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина.

   -Позив за подношење понуда  број  404-73-4/2018 од 27.03.2018.године објављен је на Порталу  Управе  за јавне набавке дана 27.03.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у Александровцу дана 11.04.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-73-2/2018 од  21.03.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………….833.333,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене  2 (две)  благовремене  понуде.

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

 

-404-73-6/2018  од  10.04.2018.године,        -“Младост“ а.д.

                                                ул. Омладинска, бр.106, 37230 Александровац;

-404-73-7/2018  од  11.04.2018.године,        -“Мирас-Б“ д.о.о.

         ул. Лесеновци, бб, 37230 Александровац.

   Неблаговремених понуда није било.           

                                                             

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене две (2) благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

 

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:

404-73-6/2018

од 10.04.2018.год.

број Понуђача:

141 од 21.03.2018. год.

“Младост“ а.д.                                                ул. Омладинска, бр. 106,

37230 Александровац

827.772,00
2. број  Наручиоца:

404-73-7/2018

 од 11.04.2018.год.

број Понуђача:

14  од 11.04.2018.године

“Мирас-Б“ д.о.о.

Лесновци, бб

37230 Александровац

791.350,00

   

    4.2.Понуђач је доставио  обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

   Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних услова.

 

   4.3.Достављене понуде број: 404-73-6/2018  од  10.04.2018.године, Понуђача “Младост“ а.д, ул Омладинска, бр. 106, 37230 Александровац и  404-73-7/2018  од  11.04.2018.године Понуђача  “Мирас-Б“ д.о.о., Лесеновци, бб, 37230 Александровац не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

    4.4.Достављене  понуде у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама су  благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2 благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. “Мирас-Б“ д.о.о.

Лесновци, бб, 37230 Александровац

791.350,00
2. “Младост“ а.д.

ул. Омладинска, бр. 106, 37230 Александровац

827.772,00

            Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-73-7/2018 од 11.04.2018. године,

понуђача “Мирас-Б“д.о.о, Лесеновци, бб, 37230 Александровац, број Понуђача 14  од  11.04.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Чишћење  канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина,

број ЈН 1.3.7.Р/2018  са понуђачем:

 

       –“Мирас-Б“д.о.о, Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......791.350,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….158.270,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..949.620,00 динара.

 

Начин плаћања:

  Плаћање ће се извршити на рачун Извођача радова у  року од 45 дана од дана испостављања месечних и

  окончане ситуације о изведеним радовима.

Радови ће се изводити сукцесивно,  закључно са 31.12.2018.године.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности радова, број ЈН 1.3.7.Р/2018- Чишћење  канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  14 од 11.04.2018.године (број Наручиоца 404-73-7/2018 од 11.04.2018.године), додељује Понуђачу:

“Мирас-Б“ д.о.о,  Лесеновци, бб, 37230 Александровац.

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email